B.G. Hannema L.P.M. de Jonge Bunnik- Op donderdag 15 januari werd temidden van vele collega's en andere genodigden het 25 jarig jubileum van de heer B.G. Hannema, hoofd Plan ning en Control Vrumona gevierd. Na de uitreiking van de gouden speld door de heer Bontje werd de heer Hannema samen met zijn echtgenote en hun kinderen een receptie aangeboden in de bedrijfskantine. Aangezien de jubilaris had verzocht geen lange toespraken te houden werd dit door de sprekers opgelost door in een soort spraakwaterval/musi cal van korte toespraken en een koor de betrokkenheid van de heer Hannema met het hele frisgebeuren te belichten. Ie dere "speech" werd afgesloten door het overhandigen van een aantal flessen/blikken van de in de speech gememoreer de produkten. Namens het personeel werd een aantal fraaie kado's overhandigd, hetgeen met de nodige kwinkslagen ge paard ging. Bon Hannema bedankte allen die - ondanks het advies van DE BILTom die dag thuis te blijven - toch waren gekomen om dit feest mee te vieren. Het geheel werd afge sloten met een gezellig samenzijn waarbij velen Bon Hanne ma, door de heer Bontje in zijn deel van de spraakwaterval gekarakteriseerd als iemand met "Een innemend uiterlijk en een uitnemend innerlijk", feliciteerden. Eist- Op vrijdag 16 januari vond tijdens een zeer druk bezochte receptie de viering plaats van het 25-jarig jubileum van de heer L.P.M. de Jonge, hoofd van het horecagebied Gelderland/Overijssel. De receptie werd ge houden in een sfeervolle, tot restaurant omgebouwde boer derij te Eist. De heer De Jonge, vergezeld door echtgenote en kinderen, werd ontvangen door de heer Combee, die hem in kleine kring de jubileumspeld en gratificatie over handigde. Bij de aanvang van de receptie werden toespra ken gehouden door de heren Combee, Wellner, Hosang en Meyboom en werden cadeaus namens het personeel en col lega's overhandigd. De heer De Jonge dankte vervolgens de aanwezigen voor hun belangstelling en nodigde de aanwezi gen uit om in gezellige en ontspannen sfeer de receptie voort te zetten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21