Afscheid J.W. Wigmore Afscheid van de heren L. v.d. Bogaert, Afscheid L. van der Eijk J. Baks en J. van Nisselrooy Den Bosch- Op donderdag 8 januari jl. nam de Bossche brouwerij- gemeenschap tijdens een druk bezochte receptie in de Cambrinuskelder afscheid van een drietal medewer kers die per 1 januari 1987 hun actieve loopbaan bij Heine- ken beëindigden door gebruik te maken van de Overbrug gingsregeling. Vooraf waren de heren L. v.d. Bogaert, afde ling Verpakken, J. Baks, Mechanische Werkplaats en J. van Nisselrooy, Garage Werkplaats met hun echtgenoten door de bedrijfsleiding in aanwezigheid van hun afdelingschef ontvangen. Tijdens de receptie in de Cambrinuskelder werd de loopbaan van de heer V.d. Bogaert gelardeerd met histo rische anecdotes belicht door de heer Geerlings. De heren Baks en Van Nisselrooy werden toegesproken door de heer Louwinger, die memoreerde dat beiden ruim 26 jaar gele den hun intrede maakten in dezelfde afdeling en hetzelfde werk waarvoor zij waren opgeleid tot nu hebben volgehou den. Voor de heerVan Nisselrooy geldt bovendien dat hij zijn hele loopbaan met uitzondering van de laatste maand met dezelfde afdelingschef heeft gewerkt. Onder dankzegging voor inzet en vriendschap werden onder couvert de perso- neelsbijdragen aangeboden. Zeer velen hebben hierna de gelegenheid benut om persoonlijk afscheid van de vertrek- kenden te nemen. Zoeterwoude- Na een dienstverband van 41 jaar nam op 12 januari de heer J.W. Wigmore afscheid. In een volle Van Swietenkamer werden de heer en mevrouw Wigmore, hun kinderen en kleinkinderen eerst toegesproken door de heer Kloek. De bedrijfsleider ging terug in de loopbaan van de heer Wigmore. Duidelijk kwam naar voren dat de heerWig- more het grootste deel van zijn carrière bij de waterbehande ling van de afdeling energie betrokken is geweest. Sinds eni ge jaren verzorgt hij bij energie de administratie. De volgen de toespraak was gelardeerd met anekdotes. Zo bracht de heer Albronda in herinnering hoe een collega van hem, die nogal veel kracht in zijn handen had, allerlei onderdelen zeer vast placht dicht te draaien. En toen de heerWgmore als reactie daarop een keer op zijn beurt een afsluiter pot dicht had gedraaid, bleek de collega toevallig ziek te zijn... Ook het geheime telefoonnummer van de heer Wgmore kwam ter sprake, evenals zijn eigenschap alles te willen be waren. Van de collega's kreeg de heerWgmore een schilderij met moderne kunst aangeboden. Tot zijn verrassing bleek ook de achterzijde hiervan waardevol. §2 lüHHiUHlH Amsterdam- Op 16 januari nam de heerVan der Eijk, ge bruik makend van de VUT-regeling, afscheid van Heineken na een dienstverband van ruim 29 jaar. Op de gezellige, druk bezochte afscheidsreceptie was de heerVan der Eijk verge zeld van zijn echtgenote, dochters en kleinkinderen. On danks zijn verzoek geen toespraken te houden, was men van mening dat er bij dit afscheid toch iets gezegd moest worden. Dus trad de heer Grootenhuijs naar voren om een korte toe spraak te houden. Hij blikte hierbij terug in Van der Eijks loopbaan bij de afdeling Concern Planning en Control, die door de vele cijfermatige werkzaamheden nogal saai lijkt. Dit is echter niet het geval. Zijn grote vaardigheid in het ver werken van cijfers heeft voordelen gehad in zijn privéleven. Gezien zijn vele hobby's zoals bridgen waarvoor ze op het kantoor aan het Weteringplantsoen nu een vierde man zoe ken, tuinieren en postzegels zal hij zich de komende tijd ze ker niet vervelen. Omdat de computer een belangrijke plaats in zijn leven heeft gekregen, kreeg de heerVan der Eijk namens zijn collega's een speciale tafel aangeboden om daarop zijn apparatuur te plaatsen. Verder kreeg hij een fo to-album met de goede wensen van zijn collega's en een hor loge om de tijd over zijn vele hobby's goed te kunnen verde len.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20