Griepgolf begin februari Was het aantal ziekmeldingen in januari 1987 vrij nor maal, begin februari leek het erop dat de griep velen bij ons bedrijf te pakken had. Zeer velen moesten zich ziek melden. In Zoeterwoude, waar op één dag zelfs 130 ziek meldingen binnenkwamen, werd al over een record ge sproken. Aan dokter Rijckborst van de Bedrijfsgezond heids Dienst hebben we een reactie gevraagd. Begin de cember kon iedereen een griepprik halen. Is daar (te) weinig gebruik van gemaakt, gezien het aantal griepge vallen? onder een groep mensen en zelfs slachtoffers vergen. Denk maar eens aan de Spaanse griep van 1917, waar over oudere mensen het nog wel eens over hebben. Het is goed tegen zo'n ziekte bescherming te zoeken. Een griepinjectie geeft geen bescherming tegen al die andere ziektes die we ook aanduiden met griep. Maar het is niet correct om het feit dat je een min of meer hevige kou hebt, met alle bijbe horende onprettige verschijnselen, als bewijs van ineffectiviteit van de griep vaccinatie te zien." e heer Rijckborst: "In verge lijking met andere jaren is méér gebruik gemaakt van de mogelijkheid een griepvaccinatie te krijgen. De reden daarvoor zoek ik vooral in de stroom van publiciteit over de "nieuwe" griepsoort. De berichten dat zich een andere griepstam had aan gemeld en het feit dat het in Nederland aanwezige vaccin niet toereikend zou zijn, hebben meer mensen dan anders doen besluiten een griepprik te halen. De zogenaamde Singapore-stam meld de zich zeer laat, waardoor op een laat moment nog vaccin moest worden aan gemaakt. Dit keer kreeg men daarom bij ons ook twee injecties. Alhoewel er een tekort aan vaccin was in Neder land, hebben we weinig problemen ge had. We bestellen altijd extra, zodat we mensen die in ons bedrijf op spilpunten werken, zonodig door injecties voor een epidemie kunnen beschermen te gen de griep." Geeft een griepinjectie werkelijk be scherming of kun je evengoed geveld worden na een prik? Rijckborst: "Ik ben voorstander van de griepprik, maar dat betekent niet dat ik er niet kritisch tegenover sta. De effectiviteit van een influenza-vaccina- tie is ongeveer 70%. De kans dat je griep krijgt, terwijl je wel een prik hebt genomen, is dus te stellen op 30%. Ver gelijk je dat met de effectiviteit van bij voorbeeld een polio-vaccinatie (tegen kinderverlamming), die voor 99% be scherming geeft tegen die gevreesde ziekte, dan moet enig voorbehoud wor den gemaakt wat de effectiviteit van de griepvaccinatie betreft. Absolute ze kerheid dat je géén griep krijgt is, ook na een prik, niet te geven. In feite geeft het een redelijke bescherming. Ik neem het zelf ook. Vooral omdat, als er een griepepidemie is, de gezondheids dienst op volle toeren moet draaien." Rijckborst: "Vanuit bedrijfsgenees kundige hoek bekeken moet je min stens 30% van alle medewerkers vacci neren om er rendement van te hebben Met andere woorden: pas als 30% van onze personeelsleden een griepprik krijgt zal er minder griep en daardoor minder ziekteverzuim optreden. Wij zitten tussen de 5 en 7%, lang niet vol doende uit bedrijfsgeneeskundig oog punt. Ik zie het dan ook meer als een individuele service die we aan onze me dewerkers bieden. De laatste jaren hebben we geen griep epidemieën gehad; ook daardoor wordt men wat laconieker en wuift men een injectie weg. Maar influenza - "echte" griep - is een gemene ziekte met een totaal andere aard dan al die andere ontstekingen van de luchtwe gen die we in de wandeling griep noe men. Influenza kan goed huishouden "Als we kijken naar de ernst van het ziektebeeld, de hevigheid en de ziekte- duur dan zou je redelijkerwijs kunnen veronderstellen, dat we nu wel te ma ken hebben met influenza. Vorig jaar hadden we ook pieken, maar er is nu een langer ziektebeeld te constateren. Dat zal naderhand in het gemiddelde ziektepercentage terugte vinden zijn." De Bedrijfsgezondheids Dienst geelt meestal via een personeelsmededeling aan dat men een griepprik kan krijgen. Bent u, gezien het lage percentage dat van deze mogelijkheid gebruik maakt, van plan om volgend jaar meer voor lichting te geven? Rijckborst: "We leven in een tijdspe riode dat onze eigen verantwoordelijk heid, ook als werknemer, nogal bena drukt wordt. Het is ook eenieders ei gen beslissing om zich te laten vaccine ren. Er is een verschil tussen wat ieder een voor z'n eigen gezondheid nodig vindt en wat, statistisch gezien, nodig is voor ons bedrijf. Ik aarzel om "actie" te gaan voeren om mensen te vaccine ren. Wel is het nodig om in het begin van het najaar de mensen goede voor lichting te geven over de risico's van griep/influenza zodat men zelf kan be slissen wel of niet een prik te nemen. Wellicht kun je stellen dat er in het ver leden vanuit de medische dienst weinig actieve voorlichting is gegeven over de gezondheid en preventie van ziekten. Maar: aspecten van gezondheid kun nen wel met het bedrijf te maken heb ben. Denk maar eens aan de continuï teit van het werk. Door arbeidstijdver korting is de werkdruk voor velen al verhoogd. Komt er dan nog een griep golf bij dan wordt de hoeveelheid werk dat door een beperkt aantal personen moet worden gedaan, wel erg groot. Tot slot: erg belangrijk om gewapend te zijn tegen griep, is een goede condi tie. Extra slikken van vitamines is be slist niet nodig als je maar normaal, ge varieerd eet. De gebruikelijke winter groenten en aardappelen bevatten re latief veel vitamine C, ook citrusfruit is wat dat betreft aan te raden." 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18