De kop boven dit artikel is een enthousiaste uitspraak van de heer Jan Visser, werkzaam als instructeur bij de gemeente Amster dam. En dan doelt hij niet op de oor spronkelijke inhoud van de fles maar op het tweede gebruik ervan: scheep jes die in miniatuurvorm hun plekje vinden in Bokmaflessen. Scheepjes met alles erop en eraan die pronken in de bekende vierkante fles. Jan Visser raakte er niet over uitverteld. Museum Al op zeer jeugdige leeftijd werd Jan Visser geboeid door de wondere we reld van scheepjes in flessen. Pure ma gie noemt hij het: al dat fraais is alle maal door de nauwe flesopening naar binnengebracht. Met veel geduld en liefde gemaakt door mensenhanden. Voor alle duidelijkheid: de heer Visser maakt zelf géén scheepjes in flessen. "Daar ben ik zelf de persoon niet voor, ik kan het eenvoudigweg niet." Hij ver zamelt de scheepjesflessen - en uiter aard niet alléén Bokmaflessen - en heeft al een hele collectie aangelegd. Z'n liefste wens is een speciaal mu seum voor de scheepjes in flessen. Een museum dat dan in Amsterdam moet komen, in het zogenaamde nautisch kwartier. "De Stadshaven krijgt een fa ce-lift en de gemeente is van plan om hier, aan het IJ de maritieme historie te laten herleven. We denken dat daar ons museum ook een plaats moet krijgen; misschien zelfs op een schip dat perma nent in het IJ ligt" aldus de heerVisser. Op dit moment heeft hij al een flinke collectie, waar de ongeveer 30 Bokma flessen een fraai onderdeel van vor men. Jan Visser is helemaal "weg" van de scheepjes in Bokmaflessen: "Het is een zeer stoere, Hollandse fles, die zich door z'n uiterlijk heel goed leent voor de scheepjes. Je combineert een stoer, van oorsprong zeemanshand- werk met een echte, vaderlandse jene- verfles. De ingebakken merk- en plaatsnaam maken het helemaal af. Zelfs in Duitsland, waar dit handwerk nog veel meer wordt beoefend en waar al enkele musea zijn, vraagt men naar de Bokmafles." Monnikenwerk Van oorsprong is het letterlijk monni kenwerk: juist deze mensen hadden het geduld om voorstellingen in flessen te maken. Geen scheepjes maar diver se religieuze tafereeltjes werden in de fles "getoverd." Scheepjes in flessen werden vooral door zeelieden ge maakt. Zeevarenden die tijdens hun lange reizen in windstille periodes de leeggedronken flessen vulden met een tafereel dat hun na aan het hart lag. Nu zijn er nog een vijftig mensen in Neder land met het maken van flessescheep- jes bezig. De technieken die gebruikt worden, ver schillen per handwerk- man. Iedereen doet over z'n eigen techniek geheimzinnig. In het kort komt het erop neer dat het scheepje eerst wordt gesneden, vervolgens met gestreken masten door de halsopening gaat waarna via draadjes alle onderde len omhoog worden gehaald. De één gebruikt 20 draadjes, terwijl de andere hobbyist er slechts 5 a 6 nodig heeft. Zeiltjes worden gemaakt van sigarette- vloeitjes tot het duurste boekbinders linnen. Vroeger moesten de zeevaren den gebruik maken van het materiaal dat voorhanden was: zeiltjes werden toen vaak gemaakt van de schutbladen van een bijbel. De heer Jan Visser is zeer enthousiast over z'n flesse scheep jes en ziet het museum helemaal zitten. En voor hem staat de Bokmafles num mer één! 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 16