maand mee werken, valt het heel erg mee." De installatie van de computergestuur de telexcentrale is niet het enige nieu we dat de Amsterdamse vestigingen te wachten staat op telecommunicatiege- bied. Sinds maart vorig jaar is een pro jectgroep in het leven geroepen (de Communicatie Werkgroep Amster dam) die zich buigt over nog andere te lecommunicatievoorzieningen. Een nieuwe telefooncentrale is daarbij een van de prioriteiten. "De huidige cen trale is zozeer verouderd en is langza merhand zo storinggevoelig gewor den, dat de P.T.T. ons heeft laten weten dat we een nieuwe centrale moeten aanschaffen. Nu staan we voor de keu ze of dat een conventionele, de "ouder wetse', of een digitale, 'de moderne' versie, moet worden. Vergelijk het maar met het verschil tussen de 'ouder wetse' grammofoonplaat en de com pact disc" legt hoofd interne dienst van het hoofdkantoor, S.W. de Vries uit. "Maar bij ons speelt 'een mooiere klank' beslist niet. De belangrijkste af weging is dat op een digitale telefoon centrale in de toekomst computers kunnen worden aangesloten. We moe ten denken aan ontwikkelingen zoals het samengaan van spraak-, tekst- en datacommunicatie. En natuurlijk moe ten we rekening houden met de com municatie naar de andere vestigingen in Nederland. Welk type het wordt, valt dus nog te bezien. In ieder geval zullen we binnen nu en negen maanden een nieuwe centrale aanschaffen. Zeker is ook, dat die centrale wordt gevestigd op het hoofdkantoor aan het 2e Wete ringplantsoen" aldus de heer Dc Vries. Ook in Zoeterwoude leven vele plan nen om de (tele)communicatie te ver beteren. Een van de projecten waar mee een projectgroep zich onder lei ding van de heer F.W.E. Knoop, com municatie manager van Heineken Ne derlands Beheer, bezighoudt, is 'LAN'. De letters LAN staan voor lo cal area network. Daarmee wordt een soort ringleiding aangeduid, die door de Zoeterwoudse vestiging zal worden gelegd. Op elke plaats in die ringlei ding zal dan een PC of terminal kun nen worden aangesloten. Plannen voor de installatie van dit netwerk zijn al in een vergevorderd stadium. In een van de volgende nummers zullen we te rugkomen op dit lokale netwerk. De ontwikkelingen rondom het LAN zijn er mede de oorzaak van dat met de decentralisatie van het telexsysteem in Zoeterwoude even pas op de plaats is gemaakt. "Tot nu toe is de decentrali satie globaal volgens plan verlopen" zegt de heer F.J. van Offeren, hoofd centraal secretariaat van HTB. "Maar in verband met de toekomstige ontwik kelingen breiden wc het aantal decen trale aansluitingen op de telexcompu ter voorlopig niet uit. De ringleiding biedt grote mogelijkheden voor verder gaande decentralisatie. Daardoor zou het ook eenvoudiger mogelijk worden een binnenkomende telexberichten op de werkplek te ontvangen. Zo'n net werk is een grote stap. Een stap die leidt naar het kantoor van de toe komst. Daarin zie ik op elk bureau multifunctionele werkstations staan. Die worden dan gebruikt voor dataver werking, tekstverwerking, telecommu nicatie enzovoorts. Uiteindelijk wordt het zelfs mogelijk spraak om te zetten in tekst. Die integratie van tekst, data. beeld en geluid is een ontwikkeling, die over een aantal jaren geen toe komstmuziek meer is." 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15