VERDER OP WEG NAAR HET KANTOOR VAN DE TOEKOMST: Sinds eind december 1986 beschikt het hoofdkantoor van Heineken NVin Amsterdam over een telexcomputer van het type Script 2025. Daarmee wordt het, net als in Zoe- terwoude, mogelijk decentraal tekstverwerkers en PC's op deze computer aan te sluiten. Zelf telexen versturen vanaf de eigen werkplek behoort dan tot de mogelijkhe den. Plannen voor nieuwe telefooncentrales en een 'net werk' in Zoeterwoude maken het beeld compleet: Hei neken is op weg naar het kantoor van de toekomst. Hoofdkantoor neemt telexcomputer in gebruik "PTTTelexcommunicatie Amsterdam feliciteert Heineken Amsterdam met het in gebruik nemen van het geavan ceerde message-switch-system, Script 2000"Zo luidde de boodschap die 7 ja nuari verscheen op het beeldscherm van de telexcomputer op het 2e Wete ringplantsoen. De aanleiding hiervoor was de officiële ingebruikname door de heer B.J. Leeftink van deze nieuwe telexinstallatie. Hij verrichtte deze 'eerste' druk op de knop in aanwezig heid van een aantal PTT-functionaris- sen en -uiteraard- van de Heineken-te- lexisten. De in Amsterdam geinstal- leerde telexcomputer 'Script 2025' is van hetzelfde type als het systeem dat in februari '85 in Zoeterwoude in ge bruik werd genomen. "Het is niet zo dat de vorige telexapparatuur niet meer voldeed" zegt de heer Leeftink, hoofd van de afdeling beleidsinforma tie/desk research algemene zaken van Heineken NV. "Die installatie bood echter geen mogelijkheden tot decentralisatie. Mede met het oog op de verhuizing van een aantal afdelin gen naar de Mauritskade, was er be hoefte aan de mogelijkheid tot decen trale aansluitingen." Decentralisatie gewenst De in januari verhuisde groep export is de grootste gebruiker van het telexver- keer, gevolgd door de afdeling corpora te marketing. Die afdelingen hebben een 'eigen' telexkamer nodig in het kantoor aan de Mauritskade. Met dit nieuwe systeem is het mogelijk dat de telexapparatuur die op de Mauritskade staat, is aangesloten op de 'moe- der'computer op het 2eWeteringplant soen. Het voordeel daarvan is dat het ene, bekende, Heineken-telexnum- mer voor alle afdelingen gehandhaafd kan blijven. Het berichtenverkeer wordt gecontroleerd en zonodig gere geld door de telexist van de telexkamer op het hoofdkantoor.Tot nu toe is de te lexkamer op de Mauritskade nog de enige decentrale aansluiting. "We stre ven naar verdere decentralisatie" zegt de heer Leeftink. "Dat zullen we heel geleidelijk invoeren in overleg met de gebruikers. In maart zullen we daartoe de eerste gesprekken voeren." Decentralisatie, het woord is al enkele malen gevallen, wil zeggen dat de acti viteiten niet alle op één en dezelfde lo catie plaatsvinden. Bij dit computerge stuurde telexsysteem betekent het dat een aantal tekstverwerkers en personal computers kan worden gekoppeld aan de basiscomputer die bij de telexkamer staat opgesteld. Door die koppeling kunnen telexberichten vanaf de werk plek worden verzonden, zonder dat het bericht eerst in de centrale telexka mer moet worden bewerkt. Tevens be hoort het tot de mogelijkheden dat ook binnenkomende telexen rechtstreeks naar de apparatuur op de eigen werk plek worden doorgezonden. Daar naast biedt het Scriptsysteem techni sche snufjes als zelf kiezen en herkie zen van de verbinding totdat deze tot stand is gekomen. De verzender kan daarbij zijn bericht een code meegeven over de mate van spoed die met verzen ding is gemoeid. Een uitgebreid geheu gen zorgt ervoor dat veel voorkomen de adressen niet telkens opnieuw inge bracht hoeven te worden. Eenmaal in brengen onder een code, een druk op de knop en de hele groep adressen (of andere gegevens) wordt uit het geheu gen opgediept. Voorts kunnen de apparaten die ge koppeld zijn aan de basiscomputer on derling met elkaar communiceren. Een gegevenzo zegt de heer Leeftink dat mogelijkheden biedt voor intern elektronisch postverkeer. "Het is een goed systeem" is de Am sterdamse telexist C.J.J. Knol van me ning. "Vroeger werkten we met pons banden. Het was al een hele verbete ring, toen we een jaar geleden gingen werken met een telex voorzien van beeldscherm en geheugen. Nu zijn er helemaal veel mogelijkheden. Een groot voordeel, voor ons en onze rela ties, is dat we nu de beschikking heb ben over drie telexlijnen. Dat houdt in dat er altijd een vrij is voor binnenko mende en uitgaande berichten." De twijfels die Knol had toen hij voor het eerst het scriptsysteem in de Zoeter- woudse telexkamer bekeek, zijn in middels verdwenen. "Het leek heel in gewikkeld, heel chaotisch. Nu we een cursus hebben gevolgd en er zelf een 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14