lijk uit om daarmee een presentatie te illustreren. Wat er nu bij de repro ge beurt, is het maken van dia's of over- headsheets (door middel van diezelfde PC mogelijk) met daarop de aangele verde gegevens in tekst èn beeld. In dit voorbeeld zijn grafieken de meest voor de hand liggende oplossing. Uit het "menu" dat de computer aanbiedt, kiest de heer Spruit een aantal zaken. "Ik wil een grafiek met rode lijnen" zegt hij. terwijl hij met behulp van een "cursor" en een bedieningspaneel uit het kleurenpalet op het beeldscherm het roodkleurige vakje aanwijst. De computer slaat deze opdracht in zijn geheugen op. Evenals de andere op drachten, die hem worden gegeven. Wanneer hij met alle gegevens is ge voed (ook de inhoudelijke feiten zoals percentages die positief of negatief op een vraag hebben geantwoord), "ver taalt" de computer alle gegevens in beeld. Langzaam wordt op het beeld scherm zichtbaar hoe gekleurde lijnen zich volgens de geprogrammeerde rou te een weg zoeken. Zo ontstaan grafie ken, sommige ingekleurd, andere ge spikkeld, net naar de wens van de ope rator. Tekst onder het diagram verdui delijkt nog eens het geheel. Er is een dia geboren, waarmee men in iedere presentatie voor de dag kan komen. Geeft de aanvrager de voorkeur aan overheadprojectie boven diaprojectie, dan is het vervaardigde beeld snel op een transparant over te brengen. Hoewel de heer Groenendijk wil bena drukken dat het nog zeker een maand zal duren voordat de repro dit systeem in al z'n finesses in de vingers heeft, is hij er nu al zeer over te spreken. "Het geeft een nieuwe dimensie aan ons werk" is zijn mening. "De verschillen de manieren waarop we als dienstverle nende afdeling onze service aan de klanten aanbieden, maakt de werk zaamheden hier altijd afwisselend. Het geeft ons allen daarbij niet alleen vol doening dat we mensen kunnen hel pen, het is ook prettig te weten dat je dat zo goed mogelijk doet. Het is voor ons aantrekkelijk dat met dit systeem een beroep wordt gedaan op onze crea tiviteit, ons gevoel voor kleur en vlak verdeling. We hebben een adviserende taak. Hier een bepaalde kleur, daar een speciaal lettertype. Het resultaat is een professionele presentatie, dat we daaraan kunnen bijdragen, geeft veel voldoening." Op bedrieglijk eenvoudige wijze kan de heer W. Spruit professionele dia 's en overhead- vellen voor presentaties maken met behulp van het Business Graphics Systeem. fie. Zij zetten namelijk overal alle Hei- neken-medewerkers op pasfoto, nodig voor de nieuwe legitimatiebewijzen. Chef Centrale Reprografie A.P. Groe nendijk en zijn naaste medewerker W. Spruit geven graag een rondleiding over de afdeling. Zigzaggend als in een doolhof gaat het door een wirwar van gangetjes en kamertjes. Dit is het an dere "hart" van de afdeling. Het is als of men een excursie maakt naar een le verancier van fotobenodigdheden. Links en rechts staan apparaten opge steld in de donkere kamers voor het zelf ontwikkelen van foto's, films en dia's. Apparatuur waarmee opnamen verkleind of vergroot kunnen worden en apparatuur waarmee dia's overgezet kunnen worden op grotere transparan te vellen, die kunnen worden gebruikt voor overhead-projectie. "Visual Design" is de naam van deze onder-afdeling die onder leiding van de heer Spruit de vervaardiging van fo to's, dia's en overheadsheets verzorgt. In tegenstelling tot de groep "Foto- en micrografie" (die bestaande documen ten vastlegt op foto of film), heeft Vi sual Design beslist een eigen creatieve inbreng. Dè trots van de afdeling is een systeem dat begin januari in gebruik is genomen. Dit bestaat uit een compu ter met een grafisch beeldscherm, digi- taliseertablaeau, matrixprinter, ther mische printer en filmrecorder. Kort om: dit is het 'Business Graphics Sys teem'. Beelden bestaande uit teksten, diagrammen en symbolen kunnen in vele vormen en kleuren naar wens op dia over overhead-vellen worden gere produceerd. De gegevens worden per gebruiker op een zogenoemde 'floppy- disc' bewaard. Het vervaardigen van beelden met behulp van deze diacom puter lijkt (bedrieglijk) eenvoudig. Een bedrijfsleider wil bijvoorbeeld een presentatie houden over de resulta ten van het personeelsonderzoek in de produktie. De gegevens staan op pa pier, maar zien er niet echt aantrekke- 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 13