In verband met de opheffing van de Heineken Automati- serings Groep en de verzelf standiging van de automati seringswerkzaamheden bij de werkmaatschappijen, is bijVrumonaVIAin het leven geroepen. VIA staat voor Vrumona Informatie Afde ling. Om de systemen op te bouwen, is tijdelijk een aan tal extra medewerkers nodig (o.a. van HAG en van leve ranciers). Hierdoor ont stond een huisvestingspro bleem. Om te voorkomen dat de bij het project betrok ken personeen teveel ver spreid door het kantoorge bouw zouden worden ge plaatst, is gekozen voor een andere oplossing. Deze is ge vonden in het plaatsen van een aantal prefab-elementen aan de oostvleugel van het kantoorgebouw. In deze 'in- stant'kantoren zijn inmid dels circa twintig functiona rissen gehuisvest. Sinds 5 januari buigt zich ie dere maandagochtend een 15-man grote groep bottela rij medewerkers bij Vrumo na over de lesboeken. Zij doen dat om hun kennis van het werk te vergroten en daardoor de kwaliteit van het werk èn van het produkt te verbeteren. Daartoe vol gen zij de KorteTechnisch- Technologische Kursus van de Landelijke Stichting Be roepsopleiding Levensmid delenindustrie. "Het is een basiscursus, waarin de basis begrippen worden behan deld" zegt wachtchef oplei dingen W.K. van Bezooijen- "De onderwerpen die wor den behandeld zijn natuur kundige begrippen, micro biologie, technologie, grond stoffen, kwaliteit en verpak kingsmaterialen. Daarbij koppelen we de behandelde theorie steeds terug naar de praktijk. Zowel door bij ver schillende afdelingen van Vrumona te gaan kijken, ap paratuur uit elkaar te halen om de werking ervan te ver duidelijken, als excursies te maken. Door die kennisver groting willen we in de eerste plaats de kwaliteit van het produkt en het werk vergro ten. Belangrijk is ook de ar beidsmotivatie hierdoor te verhogen. Wanneer iemand begrijpt waarmee hij bezig is, vindt hij zijn werk ook leu ker." "Wat er verteld wordt, maakt veel indruk", zegt de heer R. van Donkervoort. Hij is tapper in de bottelarij en een van de vijftien cursis ten. "Nu begrijp je bijvoor beeld pas goed waarom zo veel voorzorg aan de produk- ten moet worden besteed, zoals het reinigen en behan delen van de flessen. Maar ook de nazorg wordt nu dui delijk. Nu weten we ook wel ke problemen er op commer cieel gebied kunnen zijn, als in de bottelarij een etiket scheef op een flesje wordt ge plakt, of een sluiting niet goed is. Door wat we geleerd hebben, kom je vanzelf op andere ideeën die je in je werk kunt toepassen om de kwaliteit te verhogen. We praten er ook veel over tij dens de lunch. Aan collega's, die de cursus niet volgen, proberen we het ook uit te leggen. Niet omdat ons datis gevraagd, maar omdat we ons er zoveel mee bezighou den, dat dat automatisch gaat. Als ik volgend jaar weer in de gelegenheid zou worden gesteld een cursus te volgen? Graag, want het werkt veel prettiger als je be grijpt waarom je bepaalde zaken moet doen." Wie informatie wil hebben over de KTTK-cursus van het LSBL, kan daarvoor con tact opnemen met de afde ling CentraleTraining enb Vorming te Zoeterwoude, of de heer W.K. van Bezooijen in Bunnik. De heer R. Donkervoort is be zig met het weer in elkaar zet ten van een centrifugaal pomp

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11