Vorige maand is bij Vrumo- na gestart met de voorberei dingen om de huidige, uit 1972 daterende, besturings installatie van de siroophal te vervangen. In de plaats van deze semi-automatische be sturingsinstallatie komt een computergestuurde bestu ring door middel van een ter minal. Deze terminal vraagt echter ook een andere bedie ningsruimte, droog en met constante temperaturen. Het zal nog zeker tot eind 1987 duren voordat de com putergestuurde installatie in de nieuwe bedieningsruimte in gebruik kan worden geno men. Op de doppenzolder wordt een ruimte gebouwd, waarin de nieuwe besturingsinstalla tie zal worden onderge bracht. Als dit systeem ge heel is uitgetest en volledig operationeel is, wordt de ou de installatie in de siroophal afgebroken. Opdat moment kan met de bouw van de be dieningsruimte worden be gonnen. Tijdens het project zullen de bedieningsmede werkers worden opgeleid voor het besturen volgens de nieuwe methodiek. Met de computergestuurde bedie ning van de siroophal (waar de basisbereiding van de fris dranken plaatsvindt) ver- krijgtVrumona een betere kwaliteitsbeheersing van de produktenverloopt het pro ces sneller en bestaat er min der kans op storingen en fou ten. Zo'n 55 Vrumona-medewer- kers waren eind januari in Baarn bijeen voor de lande lijke verkoopdag. De hore ca- en thuisverbruik ver koopmedewerkers bespra ken met de directie en de product-managers de resul taten over 1986 én de plan nen voor dit jaar. Centraal daarbij stond dat de onder linge concurrentie in de fris- drankenmarkt 'bikkelhard' is. Een moeilijke markt dus, wat overigens niet wegneemt datVrumona 1986 met een verbeterd bedrijfsresultaat afsloot. Voor 1987 en de ko mende jaar blijft gelden dat Vrumona er 'stevig tegen aan' moet om haar positie te handhaven dan wel verder uit te bouwenMaar de plan nen daarvoorzijn er. Veel na druk zal de komende tijd ko men te liggen op de reeks Royal Club frisdrankenop Pepsi-Cola (zie ook pagina 27) en de horeca-campagne 'lekker fris uit een (klein) flesje'. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10