Officiële ingebruikneming nieuwe bussenlijn Den Bosch ZEEZIEK Op maandag 13 oktober werd in de brouwerij in 's Hertogenbosch de nieuwe bliklijn -colonne 11- officieel in werking gesteld door de heer G. van Schaik. Dat de nieuwe bussenlijn met aller lei nieuwe technologische snufjes niet zomaar ineens vlekkeloos draait, daar kunnen de mensen van colonne 11, die in ploegen van 16 man werken, over meepraten. Een medewerker van colonne 11: "In januari van dit jaar leek het nog helemaal niet op een bliklijn, maar nadat een groot aantal monteurs enkele weken bezig geweest was, kwam er meer orde in. Ook het proefdraaien ging in het begin met horten en stoten. Juist omdat er machines en aparaten bij zitten die voor de eerste keer gemaakt zijn, waren er in het begin veel pro bleempjes. Zo was er bijvoorbeeld een blikafschuiver die zoveel tril ling veroorzaakte dat je er letterlijk zeeziek van werd. Ik vond het een hele ervaring om het machinepark mee op te bouwen en aanwijzingen te kunnen geven waar de haperin gen zaten en waar problemen voor kwamen." Ier, de pasteur en de transportbaan aangepast worden aan het type blik dat wordt geproduceerd. Uniek is de sto ringssignalering via displays: Den Bosch is de enige Heinekenvestiging tot nu toe waar met zo'n systeem gewerkt wordt. De inbedrijfstelling werd bijgewoond door 120 genodig den, voornamelijk medewerkers en leveranciers. Bedrijfsleider P. Hamers sprak hen toe. Daarbij ging hij in op de vernieuwingsaspecten van colonne 11 Tevens noemde hij de samenwerking tussen HTB en de Technische Dienst Den Bosch en bedankte hij de Arbo- commissie voor de positieve bijdrage aan de geluidarme en goed bereikbare lijn. Een speciaal woord werd tot de medewerkers van de afdeling Verpak ken gericht. De heer Hamers: "Op de eerste plaats wil ik leiding en medewer kers feliciteren met deze prachtige lijn. Ondanks het feit dat u maar korte tijd werd gegund om opgeleid te worden, heeft u nu al een sterke verhoging van de rendementen bewerkstelligd, van 40% in de eerste week tot ruim 70% in de laatste weken. Het valt me dan ook op, elke keer als ik door deze hal loop, hoe enthousiast iedereen bezig is." De heer Van Schaik feliciteerde Heineken Den Bosch met de nieuwe bliklijn en memoreerde dat vooral de lokale ken nis en expertise ervoor gezorgd heb ben dat de beslissing positief is uitge vallen voor Den Bosch. De heer Van Schaik in z'n toespraak: "Het neerzet Colonne 11, waarvan de bouw gestart is in februari 1985, is de tweede bussenlijn in Den Bosch. De lijn heeft een produktieca- paciteit van 60.000 blikjes per uur. De nieuwe colonne heeft een plaats gekre gen in een nieuwe hal die aansluit op de huidige bottelarij. De lijn is sinds april dit jaar in bedrijf. De totale investe ring, inclusief nieuwe hal, bedraagt 26 miljoen. Het unieke van colonne 11 is z'n flexibiliteit. Het is bovendien een geluidarmelijn. Het lage geluid niveau is bereikt door de lijn zeer ruim op te zetten, geluidarme machines te instal leren en door geluidsabsorberende plafonds aan te brengen. Bij dit ont werp is veel aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden Het bedieningsgemak is groot: vanaf één plaats kan de snelheid van de vul- Hilariteit om de robotmens die zitblikken overhandigde aan o.a. de heren (v.r.n.l.) Van Schaik, O ostra en Horstman. ten van een gecompliceerd en geavan ceerd machinepark is - zeker in het zuiden des lands - reden voor een feest je. Tegenover de hoge investeringen moeten echter ook hoge opbrengsten komen te staan, waarbij ik vooral kijk naar de inzet van de commerciële men sen. Wil de lijn rendabel zijn, dan moet Ir. P. Hamers: .van harte gefeliciteerd met deze prachtige lijn. hij per jaar ongeveer 2,6 miljoen aan het resultaat bijdragen!" Tot slot stelde de heer van Schaik de lijn - het "Kunstwerk" zoals hij de lijn in Rijkswaterstaattermen noemde - in werking via het intoetsen van een com puterprogramma. Om de openings gimmick, een robotmens die op grap pige wijze aan enkele genodigden een Heineken zitblik overhandigde, werd door de aanwezigen hartelijk gela chen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 3