v*.v Personeelsblad van Heineken 3 Colonne 11 Den Bosch officieel geopend 4 Heineken medewerkers aan het woord in speciale praatshow over alcohol en werk 5 Promotionele artikelen, 14 Uitvoerige 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek HET LEZEN WAARD In mei van dit jaar is onder de mede werkers in de functiegroepen 16 en hoger een onderzoek gehouden over hun ervaringen met arbeidstijdverkor ting. Aan de hand van dat onderzoek zou worden bekeken of ook voor het niet-CAO-personeel moet en/of kan worden gestreefd naar verdergaande ATV. En zo ja, in welke vorm. Meer over de mogelijk- en onmogelijkheden van verdere arbeidstijdverkorting leest u op de pagina's 12..13 BENOEMINGEN Nieuwe commissaris Heineken N.V. g HlHilHKHS O 0 9 r.vt ,v U*. J' '•.---••..•J SAI jP.V. méér dan alleen leuke dingetjes 6 Bedrijfsnieuws: Nieuwe glazengids voor horeca; Bokbierseizoen feestelijk van start gegaan; Kunst op loopbrug Zoeter- woude; Werkzaamheden aan kantoor voormalige Amstel brouwerij 8 Personeel vierde feest in Den Bosch en Zoeterwoude 10 Verenigingsberichten met badminton, tennis en roeien 12 Arbeidstijdverkorting in 1987 introductiemap voor nieuwe medewerkers; Coebergh- advertenties op posters; Bokbieractie in Amsterdam 16 Buitenlands nieuws: Nieuwe bottellijn voor DGM Zambia; Nigeria krijgt microbrouwerij; Eerste paal brouwerij Singapore; 18 Berichten uit de bedrijven: Opvallende display en tips voor lekkere toetjes met Zwarte Kip; Brouwcursus bij HTB Technische OpleidingenTaart voor beste STOP-cursist; Kangoeroes in Zoeterwoude 20 Personeelsfeesten van Gelderland/Overijssel Rotterdam, Midden- Brabant en West-Brabant/ Zeeland 22 Eén uit 6-duizend: D. Brouwer uit Leeuwarden 28 Proost 30 Vatvaria 37e jaargang nr. 8 November 1986 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 In de buitengewone vergadering van aandeelhouders op 26 september jl. is benoemd tot commissaris van Heine ken N.V. de heer C.J. van der Klugt. De heer Van der Klugt is president en voorzitter van de Raad van Bestuur van de N.V. Philips' Gloeilampenfa brieken. Bij de voorpagina: Van de honderden Heine- ken-medewerkers die zich hadden aangemeld, waren er 130 door loting geselec teerd om deel te nemen aan de praatshow met Koos Postema. Een show die een onderdeel vormt van de videofilm over Alchol en Werk. Zie ook pagina 4. Bij de achterpagina: Een foto uit 1953. Links de heer J.B. Jansen mon teur van de Commercieel Technische Dienst in het horecagebied West-Bra bant/Zeeland met een collega bij een C.T.D.- wagen. Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten Amsterdam: T.T. Baars Arnhem: G. W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: vacature Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 2