BUITENLAND Brasserie Congo Brazzaville CONGO Vertrokken uit Brazzaville: de heer Cuperus op 28 oktober. Murphy IERLAND Vertrokken naar Cork: de heer PS. van Berkel op 29 september als chief quality control. Nigerian Breweries NIGERIA Geboren Steven, zoon van de heer R. Sierhuis. El Aguila SPANJE Vertrokken naar Madrid: de heren L. van de Male en N.J. Doodeman. Vertrokken uit Madrid: de heer B.J. Bleeker. Windward Leeward Brewery ST. LUCIA Vertrokken naar Vieux Fort als opvol ger van de heer Doodeman: de heer Th.H. van Katwijk (chief engineer). Brasserie du Logone TSJAAD Geboren Gerben J.M., zoon van de heer 5. Broersma. ZAIRE Vertrokken naar Kinsahasa: de heer C. van Elk als coordonnateur gestion. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik de directie van Heineken Zoeterwoude hartelijk dank zeggen voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen ter gelegenheid van het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd op 15 september jl. G. van Schaik Mede namens mijn vrouw dank ik de directie van Heineken Zoeterwoude, voor de gelegenheid die mij geboden is, om in besloten kring mijn 40-jarig dienstjubileum te vieren. We hadden het graag wat uitgebreider gedaan, maar om gezondheidsredenen was dat echter niet mogelijk. Het hoogtepunt was het uitreiken van Pieter Pils met bij behorende oorkonde. Het was voor ons een onvergetelijke dag. P. van Oort. Het leek ons niet praktisch om 12 bedankjes te schrijven. Toch willen wij niet nalaten onze grote dankbaarheid tot uitdrukking te brengenDe dag van ons afscheid, 12 september 1986, was voor allemaal een heel bijzondere dag. Daarom hierbij heel hartelijk dank aan allen, die op enigerlei wijze aan de organisatie medewerkten of die van hun belangstelling blijk gaven door muziek of met handdrukken en goede wensen. "De Twaalf Vutters"'s Hertogenbosch. Mede namens mijn vrouw dank ik allen die de viering van mijn 25-jarig jubi leum tot een onvergetelijke dag heb ben gemaakt. De goede en fijne woor den, cadeaus en bloemen waren over weldigend. Dit alles heeft voor mij de zon weer doen opgaan en ik hoop met u allen in voorspoed weer verder te gaan. P.J. L. van Gogh Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik allen hartelijk danken die mijn 25-jarig jubileum tot een voor ons onvergetelijke dag hebben gemaakt. De grote belangstelling, cadeaus, bloe men, felicitaties en muzikale hulde waren overweldigend. Wij zullen hier altijd een plezierige herinnering aan blijven bewaren. Nogmaals hartelijk dank. Jo van Berkom Wat er op 18 september gebeurdeover trof al mijn verwachtingen. De aardige toespraken, de vele mooie'cadeaus en vooral de ongelooflijk grote belangstel ling hebben mij en mijn familie zeer verrast. Daarom wil ik graag iedereen bedanken die zijn of haar belangstel ling heeft getoond, in welke vorm dan ook. En aan al mijn collega's die deze receptie hebben voorbereid, zeg ik: bedankt, het was geweldig. Ton van Stek Voor het blijk van deelneming bij het overlijden van mijn man zeg ik, mede namens mijn kinderen, de directie en de heer Kregel van harte dank. J. Breeman-Dijkxhoom. OVERLEDEN Op 19 juni is overleden de heer E.H. BOUCHLARHAM (51). De heer Bouchlarham trad op 16 februari 1972 in dienst bij Heineken Amster dam. Sinds 1 augustus 1983 was hij opgenomen in de Heineken Invalidi- teitsregeling. Op 4 september is overleden de heer A. BREEMAN (75). Hij is 15 oktober 1931 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. 1 juli 1976 ging de heer Breeman met pensioen. Op 13 september is overleden de heer M.H. DE JONG (82). De heer De Jong trad op 25 april 1929 in dienst bij Heineken in Amsterdam. 1 oktober 1968 ging hij met pensioen. Op 22 september is overleden de heer K. BLOOS (72). De heer Bloos is 26 maart 1964 in dienst gekomen bij de Amstel Brouwerijwaar hij werkzaam was tot zijn pensionering op 1 juli 1979. Op 28 september is overleden de heer P.J. PAGIE (61). De heer Pagie trad op 7 december 1964 in dienst bij Heine ken Den Bosch. Hij werd opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling op 1 april 1982. Op 29 september is overleden de heer C.G. VAN LUNSEN (77). De heer Van Lunsen trad op 24 juni 1957 in dienst bij Vrumona. 1 maart 1974 ging hij met pensioen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 27