A D. Brouwer "De band met Bokma blijft bestaan" m immuun» nhmmm» p.vI ,v u j '«"«"••-•J Als dertienjarige jongen wilde Doeije Brouwer eigenlijk naar ,de ULO om door te leren. Typograaf leek hem een mooi beroep. Zijn vader had echter iets anders met hem voor. Doeije moest maar net als zijn vader bij Bokma komen werken als schilder. En zo gebeurde het. "Twaalf september werd ik veertien jaar, 13 september was ik bij de baas", zo weet de heer D. Brouwer zich te her inneren als was het de dag van gisteren. Toch is het al langer geleden. 48 jaar om precies te zijn. Als we met de heer Brouwer praten, herinneren de vele vazen met bloemen in zijn huiskamer nog aan 30 september, de datum waarop hij afscheid nam van Bokma. "Het was een hele happening", vertelt het echtpaar Brouwer. "Er waren wel een paar honderd mensen aanwezig. Het was zó druk, dat men zelfs op de gang stond." Bewuste keuze Hoewel de heer Brouwer zegt in die jaren altijd met plezier naar zijn werk te zijn gegaan, heeft hij toch heel bewust gekozen voor een vervroegde uittreding, op zijn 62e. "Ik heb er voor gekozen nu, nu ik nog fit ben, gebruik te maken van de Overbruggingsrege ling. Voordat het werk me misschien lichamelijk zwaar gaat vallen." Wisselende werkzaamheden De heer Brouwer kan terugzien op een dienstverband met zeer gevarieerd werk. Aanvankelijk is hij begonnen als schilder. Of liever, schilder-in-oplei- ding. Die opleiding voor schildersgezel volgde hij in de avonduren, vier avonden in de week, drie jaar lang. Vijf jaar nadat hij zijn diploma had behaald, kreeg hij van de toenmalige bedrijfsleider de keuze: schilder blij ven of in de voetsporen treden van de bedrijfsleider. De heer Brouwer koos voor het laatste en ging weer de school banken in, ditmaal om het gedistil- leerdvak te leren èn het vakdiploma magazijnmeester te behalen. Maar toen Bokma in 1970 door Heine- ken werd overgenomen, werd de heer Van Hulsen tot bedrijfsleider benoemd en kreeg de heer Brouwer de verantwoordelijkheid over de distil leerderij, de expeditie en de inkoop van verpakkingsmaterialen. Dat bete kende natuurlijk enigszins een teleur stelling. Toch zouden de jaren als distil lateur de jaren zijn waaraan de heer Brouwer nu met de meeste voldoening terugdenkt. "Het gedistilleerdvak was een heel mooi vak. Het is een uitdaging zo'n produkt te maken. Dat boeide mij." Veel contacten Inmiddels was Bokma dermate gegroeid dat het niet meer mogelijk was aan het hoofd te staan van zoveel afdelingen. Daarom hield de heer Brouwer zich vanaf 1978 'alleen nog' bezig met het magazijn, intern trans port en inkoop. Afdelingen waarbij veel contact moet worden onderhou den met externe bedrijven. "Dat heb ik altijd een aardig aspect gevonden. Ik vond het ook leuk dat bij mijn afscheidsreceptie zoveel externe rela ties aanwezig waren. De hele receptie was trouwens geweldig, het was een mooie afsluiting van mijn loopbaan bij Bokma", aldus de heer Brouwer. Veranderingen ten goede In die 48 jaren is veel veranderd. Veel verbeterd vooral. De heer Brouwer herinnert zich nog goed de arbeidsom standigheden aan het eind van de derti ger jaren. "We werkten altijd in een koude ruimte, en altijd met koud water. Dank zij de industriebond die in die tijd steeds meer zeggenschap kreeg, werd in 1945 in de koelruimte een kachel geplaatst. In die tijd was de oude vestiging nog in de Leeuwar dense binnenstad gevestigd. Deze bestond uit een slijterij, een distilleer derij 2e klasse (met produkten waar voor accijns was betaald) en de afde ling 'doorlopend krediet'. Daar werd onveraccijnsde Oude Bokma genever 22 gebotteld. De grondstoffen waren opgeslagen in een pand dat een kilome ter van de fabriek af stond. Als de grondstoffen nodig waren, moesten die -verpakt in 700-liter vaten- op een klein wagentje naar de distilleerderij worden gerold. Dat was zwaar werk. Later kregen we een tractor. Bokma bleef in de binnenstad gevestigd tot 1976, toen het nieuwe pand aan de Edi- sonstraat werd betrokken." Actief op velerlei gebied Behalve zijn 'normale' werkzaamhe den heeft de heer Brouwer ook vele nevenactiviteiten vervuld. Onder meer als 'manusje van alles', wanneer het de laatste maanden van het jaar zo druk was dat men handen tekort kwam, als lid van de bonificatiecom missie, als secretaris van de ideeënbus en als lid van het proefpanel. Hoewel hij deze taken altijd met plezier heeft vervuld, zal de heer Brouwer deze bezigheden niet echt missen. "Ik heb er nu eenmaal zelf voor gekozen om afscheid te nemen van het bedrijf' zegt hij nuchter. "En thuis bevalt het me ook prima. Ik heb altijd veel liefhebbe rijen gehad, ik was bijna nooit thuis." Ook voor de toekomst heeft de heer Brouwer vele plannen. Fietsen, vissen, in de tuin werken, interesses genoeg. Ook heeft hij het voornemen een oude liefde weer op te pakken, namelijk het schilderen. Nu echter als kunstschilder, wat voor de heer Brouwer een geheel nieuwe hobby betekent. Goede band Uiteraard komt hij nog regelmatig bij de Bokma-vestiging. "Bijvoorbeeld om de avonden van de personeelsver eniging bij te wonen. Ik zal niet zo snel 'zomaar' naar het bedrijf toegaan, want ik weet uit eigen ervaring dat de mensen die er werken meestal geen tijd hebben voor bijpraten. Maar de band die in die 48 jaar met het bedrijf is gegroeid, blijft natuurlijk bestaan."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 22