Alle regelingen overzichtelijk in nieuwe introductie-map Speciaal voor nieuwe medewerkers die in dienst treden van Heineken Nederlands Beheer B.V is een uitvoerig informatie-pakket samengesteld. Gebundeld in een praktische ringband geeft dit introductie-pakket een dui delijk overzicht van de algemene voorwaarden en rege lingen zoals die gelden voor alle medewerkers van HNB Het is een lijvig boekwerk geworden, maar dat is ook niet zo verwonderlijk als men zich realiseert hoe uitgebreid het pakket voorzieningen bij Heineken is. Denk bijvoor beeld maar eens aan de tandartsregeling, de spaarregelin gen, de tantièmeregeling en het drankenpakket. In Grouw kreeg de heer E. Diepenbroek eind oktober als eerste de nieuwe introductiemap overhandigd. Hij trad deze zomer als bijrij der in dienst bij de dranken handel aldaar. Rechts op de foto D. van cler Bijlregionaal personeelsfunc tionaris Com mercie Bier In de map zit verder onder meer informatie over het ontstaan van de Heineken onderneming en de organisatie daarvan. Voor de nieuwko mers belangrijk om te weten. Behalve die algemene gegevens, wordt er per vestiging ook belangrijke 'lokale' infor matie in de map verwerkt. Bijvoor beeld over contactpersonen bij de per soneelsdiensten, de activiteiten van de plaatselij ke personeelsverenigingen openingstijden van de personeelsuit- giftemagazijnen en dergelijke. Het was ook die veelheid aan informatie die de afdeling Arbeidszaken in Zoeter- woude vorig jaar deed besluiten om de zaken wat overzichtelijker aan te pak ken. Tot voor kort kregen de nieuwe medewerkers op hun eerste werkdag een fikse stapel informatie. Bij de meesten - niet bij iedereen natuurlijk! - werd dat al snel een rommelig geheel. Actueel naslagwerk Met de nieuwe introductie-map (tot stand gekomen in samenwerking tus sen Arbeidszaken, Personeelsinforma tie, de Centrale Reprografie en PR Nederland) zal dat minder snel gebeu ren. Het is een bijzonder handig 14 naslagwerk voor degenen die nieuw zijn binnen de organisatie, en daarbin nen nog niet zo goed de weg en de regels weten. Een ieder die steeds de nieuw verschenen personeelbulletins in de ringband opneemt, houdt z'n naslagwerk op die manier actueel. Ook vaste medewerkers Van de mogelijkheid voor de vaste medewerkers om ook in aanmerking te komen voor deze ringband werd driftig gebruik gemaakt. Zo'n vijftienhon derd personen vulden de afgelopen zomer het bestelformulier in dat was opgenomen in een personeelbulletin. Enkele weken geleden is gestart met de verspreiding. Als er thans nog gega digden zijn, kunnen die zich schrifte lijk wenden tot het secretariaat P.Z., kamer 2.482 in Zoeterwoude. Een briefje met de vermelding 'introductie pakket Heineken' en daaronder naam, afdeling, kamernummer, vestiging én personeelsdienst waaronder men res sorteert is voldoende. Voor zowel de vaste medewerkers als de nieuwkomers geldt dat zij zelf hun map, actueel moeten houden. Supple menten worden niet nagestuurd. De voorraad mappen voor nieuwe mede werkers wordt wel van herdrukken voorzien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 14