mogelijk- en onmogelijkheden binnen de bierorganisatie geleid tot de directiebeslissing in 1986 dat leden van de managementteams niet voor ATV in aanmerking komen. Onderzoek ATV boven CAO Om binnen de Heineken-organisatie meer inzicht te krijgen in de ervaringen onder de medewerkers in de functie groepen 16 en hoger met de arbeids tijdverkorting, is in mei van dit jaar een onderzoek gehouden. De enquête had tot doel de ervaringen met ATV van deze groep te inventariseren terwijl dan ook knelpunten boven tafel zou den kunnen komen. Aan de hand van het onderzoek zou tevens worden bekeken of ook voor het niet-CAO per soneel moet en/of kan worden gestreefd naar verdergaande arbeids tijdverkorting. En zo ja, in welke vorm. Het Instituut voor Psycholo gisch Marktonderzoek heeft 1445 men sen benaderd, telefonisch of schrifte lijk. In totaal hebben 1305 mensen meegewerkt aan het onderzoek, een response van 90% Bestaande ATV-situatie Allereerst zijn vragen gesteld over de bestaande ATV-situatie. De algemene conclusie is dat er in de huidige situatie problemen bestaan. Veel dagen zijn niet opgenomen, meer nog dan het geval was in 1984. Ook is duidelijk geworden dat er in de omvang van de problemen per groep grote verschillen zitten. Mening over ATV Vervolgens is de mening gevraagd over de huidige arbeidstijdverkorting. Hier blijkt dat een groot deel van de mede werkers van mening is dat ATV niet tot meer arbeidsplaatsen heeft geleid. Uit het sociaal jaarverslag blijkt dat er ruim 100 arbeidsplaatsen zijn bijgeko men als gevolg van ATV, met daar onder medewerkers voor de 4-ploe- gendienst. Verder is driekwart van de ondervraagden van mening dat de communicatie zowel in- als extern moeilijker is geworden door de ATV. De 11V2 dag ATV geeft problemen of fricties. Velen denken dat de flexibili teit in de organisatie nagenoeg ver bruikt is. Toekomstverwachting De algemene conclusie op invulling van ATV in de toekomst is dat verdub beling van ATV (voor boven CAO medewerkers) binnen de huidige orga nisatie-structuur, vanuit bedrijfsoog- punt bezien, als niet wenselijk wordt ervaren. Echter: privé wordt verdub beling als nuttig beschouwd! Een bestemming voor de vrije dagen heeft men altijd wel. Voorstel Personeelszaken Aan de hand van de uitkomsten van de enquête is door Personeelszaken een voorstel gedaan voor de ATV in 1987. Het advies aan de directie is om uit bedrijfsoogpunt in 1987 voorlopig pas op de plaats te maken met het vermeer deren van arbeidstijdverkorting voor de salarisgroepen 16 en hoger. Waar zich problemen met de verdere invoe ring van ATV voordoen, moeten die problemen aangepakt worden. Wel licht kan dat gebeuren door aanpassing van de organisatie. Uiteraard moeten maatschappelijke ontwikkelingen, wat betreft de ATV, betrokken worden bij de besluitvorming in de Heineken- organisatie. Concreet luidt het voorstel om voor medewerkers die niet onder de CAO vallen voorlopig géén verdere arbeids tijdverkorting door te voeren in 1987. De C.O.R. heeft inmiddels meege deeld over dit voorstel géén advies uit te brengen. Over de achtergronden van deze standpuntinname bent U via de laatste C.O.R.-krant geïnfor meerd. Inmiddels heeft de directie Heineken Nederlands Beheer besloten de voor stellen van Personeelszaken voor 1987 over te nemen. Via een personeelsbul- letin bent u daarvan al op de hoogte gebracht. ATVleidt in de huidige omstandigheden tot een niet volledig uitvoeren van taken Eens Oneens Totaal 50% 41% De werkdruk is toegenomen door ATV Eens Oneens Totaal 78% 18% Bij verdergaande ATV moet duidelij kheid over afwezigheid van personen voorop staan, eventueel ten koste van eigen vrijheid om ATV te plannen. Eens Oneens Totaal 73% 20% Voor ATV heb ik privé altij d een nuttige bestemming Eens Oneens Totaal 86% 10% Aanpassingen in de organisatie zijn noodzakelijk om verdubbeling van ATV (36 uur) voor alle medewerkers mogelijk te maken. Eens Oneens Totaal 85% 10% 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 13