UITSTEKENDE ZOMER VOOR VRUMONA Neemt de vraag naar bier snel toe zodra het zonnetje zich vertoont, bij frisdrank speelt dat nog veel sterker. Bij Vrumona in Bunnik werd om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen in juni '85 de nieuwe bottellijn no.5 in gebruik genomen. van de zon genietend Nederland een tijdje van bier te kunnen voorzien. Blijft het mooie weer een aantal dagen aanhouden en zijn tevens de vooruit zichten goed, zoals de afgelopen juni maand, dan gaat de handel massaal inslaan. Daardoor neemt de voorraad bij de brouwerij snel af. Voor de pro- duktie betekent dat het moment van 'alle hens aan dek'. Indien nodig wor den tijdelijke arbeidskrachten inge schakeld en wordt er soms overge werkt op zaterdag om voor voldoende voorraad te zorgen. Er wordt dan met man en macht gewerkt, maar dat moet niet verward worden met haastwerk. Het leveren van kwaliteitsprodukten gaat immers boven alles. Puzzelen Voor de betrokkenen een enerverende periode, aangezien er ook het nodige geïmproviseerd moet worden. Vaak is het een kwestie van zoeken en puzze len om vast te stellen welk produkt waar afgevuld zal worden. Colonnes moeten zo rendabel mogelijk gebruikt worden om aan de vraag van dorstig Nederland te kunnen voldoen. Tegelij kertijd moet ook het 'gewone werk' doorgang vinden zoals het afvullen voor export-markten alsmede van de produkten met een wat kleinere omzet zoals bijvoorbeeld Amstel mono. In zulke tijden kan het voorkomen dat tankwagens met gereed produkt en vrachtwagens met lege emballage pen delen tussen de vestigingen. Een bui tenstaander vindt dat wellicht onlo gisch, maar de wegen van de logistiek zijn voor een niet-ingewijde soms ook wat ondoorgrondelijk. Distributie De verwerking van de orders gaat met behulp van moderne apparatuur razendsnel, waardoor continu wordt bijgehouden hoe de afname door de klanten zich verhoudt tot de aanwezige voorraad. Het kan voorkomen dat de afname op een bepaald moment zó groot is dat de voorraad uitgeput dreigt te raken. Dat is een kritisch punt aan gezien de produktie-capaciteit de enorme vraag van dat moment niet aankan. Dan kan het zijn dat het distributie handboek ter tafel komt. Afhankelijk van de 'ernst' van de situatie wordt dan een distributie-percentage vastgesteld. We leveren dan elke klant wat minder. Een distributie-percentage van 90% wil zeggen dat iedere afnemer 90% geleverd krijgt van wat hij normaal gesproken in die periode zou ontvan gen. Als hij dus normaal tien pallets geleverd zou krijgen, ontvangt hij er dan slechts negen Ieder krijgt op die- wijze zijn deel, zonder het risico te lopen dat we tegen een klant moeten zeggen 'we zijn uitverkocht'. De laat ste jaren is een dergelijke maatregel overigens niet meer nodig geweest. Het genoemde distributie-systeem staat er borg voor dat de voorraad nim mer geheel uitgeput raakt. Maar dat is weieens anders geweest, zo weet chauffeur René Kool van de dranken groothandel in Hoofddorp (zie ook pagina 22) zich nog te herinneren. Toen kwam het zomers voor dat hij met lege fusten naar de brouwerij in Rotterdam reed en die daar afleverde. Vervolgens werden ze gereinigd en gevuld met bier, waarna René die zelfde fusten weer vol mee terug nam op weg naar zijn klanten! Als de zomer toeslaat moeten aller lei maatregelen worden getroffen. Zoals het aantrekken van tijde lijke arbeidskrachten, werken op zater dag en het uitbesteden van enkele orders aan de Limburgse samenwer- kings-partner D.I.S. (Drankenindus trie Sittard). Bij de produktie van frisdrank speelt het lageringsproces geen rol, waardoor - in tegenstelling tot het brouwen van bier - nieuw produkt snel aangemaakt kan worden. Maar het uitgebreide assortiment smaken (cola, sinas) èn verpakkingen (grote en kleine flessen, verschillende blikjes, pre-mix) stellen hier weer andere eisen tijdens de top drukte. Zoals het tijdig inkopen en geleverd krijgen van benodigdheden variërend van etiketten tot de grond stoffen Lees verder op pag. 10 Af- en aanrijdende vrachtauto's bij Vru mona, waar tijdens de topdrukte ruim honderd vrachten per dag werden gela den. Op de foto dhr. P. Oostrom. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 9