.en tot slot de weersverwachting voor de komende dagendroog met flinke zonnige periodenzwakke zuid westen wind en middagtemperaturen variërend van.." Dat zijn de weersvoorspellingen zoals wij ze bij Heine- ken graag mogen horen. Over het effect van het zomer weer gaan de artikelen op deze en de volgende pagina's. III 'órgaan ...FLINKE ZONNIGE PERIODEN D'óórgaan meneer Pelleboer. door gaan!' zo luidde in de fraaie zomer van 1982 de tekst in een dagblad advertentie voor Heineken bier. Een aanmoediging aan weerman Jan Pelle boer om het fraaie zomerweer nog even aan te houden. Binnen de brou werij en de frisdrankindustrie is het weer een belangrijk onderwerp. Op een mooie zomerse dag wordt er nu eenmaal meer en op andere plaatsen geconsumeerd dan op een doorsnee dag. Het effect van een zonnetje aan de hemel is direct meetbaar. De voor raad slinkt als sneeuw voor de zon, van de produktie wordt de maximale inzet gevraagd. Net zo belangrijk is natuur lijk dat het transport van het geprodu ceerde goed geregeld moet worden. Tijdrovend Ons bier is een natuurlijk produkt, en het meest tijdrovende onderdeel in het productieproces is het lageren. Gedu rende zes tot acht weken moet het jonge bier rijpen. Het nagisten geeft het bier z'n specifieke smaak en helder heid. Een zeer belangrijke fase dus, maar tevens ook een lastige als het gaat om het maken van een planning. Omdat bier niet onbeperkt houdbaar is, kun je geen grote voorraden aanleg gen. Op basis van gegevens van voor gaande jaren wordt voor de brouwe rijen eerst een omzetraming en aan de hand daarvan een produktieplan gemaakt. Bepaalde pieken zitten daarin verwerkt, zoals carnaval, de zomerverkopen en landelijke promo ties voor zowel Heineken als Amstel. Het maken van die planning is een complexe materie. Want met alleen het vaststellen van de brouwplaats en de hoeveelheid te brouwen bier is de zaak nog niet geregeld. Om te beginnen heb Een beeld van de vele extra activiteiten die 's zomers plaatsvinden. Onder het motto 'Amsterdam hef et, Steenwijk kreg et' organiseerde de Steenwijkse horeca een zomerfeest. Het horecagebied Gelderland/Overijssel en de Reclame Service Dienst werden er nadrukkelijk bij betrokken, zoals deze foto ook duidelijk laat zien. je daarbij mensen nodig om het werk te doen. Vroeger werd in sommige con tracten tussen de brouwerij en mede werkers vastgelegd dat er geen vakan tie in de drukke zomermaanden mocht worden opgenomen. Tegenwoordig gaat dat in goed overleg. Naast mensen heb je ook grondstoffen nodig, als mede flessen, blikken, vaten, etiketten en noem maar op. Is dat alles geregeld dan zal ook gezorgd moeten worden dat er voldoende vrachtwagens zij n om de produkten bij de klant te brengen. Verkooppieken De gegevens uit het verleden leveren een aardig beeld op van de biercon sumptie verdeeld over een jaar. In de maanden mei tot september ligt de omzet van de 30 cl flessen bijvoorbeeld zo'n 15 tot 20% hoger dan in een gemiddelde maand. De omzet van bier in blik neemt in die periode helemaal flink toemet de nadruk opjunienjuli. Oud bruin is ook een typisch zomer- produkt. Het bier uit fust daarentegen beleeft z'n verkooppieken meer kort vóór en na de zomer, namelijk in de maanden mei en augustus. Dat wetende wordt het al wat eenvoudiger om een jaarplan op te stellen. Maar wat niemand weet, is wanneer het zomerweer inzet. Dat is steevast weer een spannend moment binnen de brou werij. Immers zodra de temperatuur flink oploopt, neemt de vraag naar bier toe. Bij de brouwerij is dat thans snel ler merkbaar dan in het verleden. Toen hielden de handelspartners (groothan del, maar ook detailhandel) zelf nog behoorlijke voorraden aan. Gelet op de efficiency zijn ze dat tot een mini mum gaan beperken. Mede omdat ze weten dat de bevoorrading zeer fre quent plaatsvindt. Dat houdt in dat een groot deel van de voorraad van de han del nu in feite bij de brouwerij staat. Die buffer is meer dan voldoende om 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 8