Voor het tweede achtereen volgende jaar kreeg hoofd horecagebied Midden-Bra bant,de heerH.J.M. Duijn- stee, de 'Salesman of the year award' overhandigd. Mr. R.A.B. Combée, direc teur commercie Heineken Nederland B.V., reikte deze prijs uit in aanwezigheid van de verkoopafdeling van Mid den-Brabant vanwege de goede verkoopresultaten met Glenmark Whisky. Dun can's Gin, Krimskaya Wodka en Ron d'Oro Rum. Terwijl in 1984 ook al de prijs naar Midden-Brabant was gegaan, had men in '85 een stijging van 25% ten opzichte van dat voorgaande jaar weten te realiseren. Nadat de heer Duijnstee de prijs in ontvangst had geno men (een beeldje van een handelsreiziger onder een stolp), vertelde hij de aanwe zigen dat het moeilijk was geweest binnen het horeca gebied de prijswinnaars aan te wijzen. Er had namelijk een organisatiewijziging in de verkoopgroep plaatsge vonden. Daardoor vormden groothandelsvertegenwoor V.l.n.r. de heren Combée, Van Dorst, Duynstee, Tromp, Korthals Altes en mevrouw De Haas- Koenen. Bij de bijeenkomst was niet aanwezig mevrouw Altenburg-Geertzen, die op huwelijks reis was. digers en verkooptelefonis tes nu teams om de produk- ten te verkopen. De win naars bestonden derhalve ook uit teams. De eerste prijs was voor Cor van Dorst en Karin Altenburg-Geert zen, met een marktaandeel van 42%Henk Tromp en Wilma de Haas hadden met een marktaandeel van 34% de tweede prijs behaald. Zij werden allen verrast met een volledig verzorgd lang week einde in een accommodatie van Sporthuis Centrum. De wisseltrofee die de heer Duijnstee in ontvangst had genomen, blijft definitief in dit horecagebied, omdat de speciale actie 'Salesman of the year award' na deze prijs uitreiking beëindigd is. Namens Duncan, Gilbey and Matheson en de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland sprak de heer E.J. Korthals Altes echter de hoop uit dat eenieder met hetzelfde enthousiasme ach ter de DGM-produkten blijft staan. In het Bowling Partycen trum gelegen aan de Palace Promenade te Scheveningen vierde Bowling Nederland B.V. onlangs haar 25-jarig bestaan. Zo'n tweehonderd personen, waarvan een deel part-timers, is werkzaam bij deze onderneming die een geheel zelfstandige dochter is van het Heineken concern. De exploitatie van acht Bow ling Partycentra in Neder land is de voornaamste acti viteit die vanuit de pas in gebruik genomen hoofdves tiging te Woerden wordt uit gevoerd. Daarnaast omvat Bowling Nederland een ver koopmaatschappij die zeer actief is met de import en ver koop van bowlingbanen en sportartikelen. Voor deze produkten heeft men het importeurschap ver worven van het meest bekende merk op dit gebied, namelijk AMF. Met de verkoop van bowling- apparatuur en sportartikelen richt Bowling Nederland zich thans ook op buiten landse markten. Bowling Nederland introdu ceerde 25 jaar geleden deze sport in Nederland toen de exploitatie van een Bowling centrum in Scheveningen werd gestart. De jaren '70 kenden een enorme groei en thans kenmerkt de bowling- markt in Nederland zich door stabilisatie, aldus direc teur A.L. Huffels. Met tal van commerciële activiteiten én een groot lan delijk toernooi werd het jubi leum gevierd. Enkele dui zenden bowlers, mede aan gelokt door de aantrekke lijke geldprijzen, namen op diverse plaatsen in het land deel aan dit toernooi. De finales werden in Schevenin gen gespeeld, de plaats waar het 25 jaar geleden allemaal begon. i ijaens ae receptie ter getegenneta van net zd-jarig oestaan van Bowling Nederland, werd door de heer B. Petersen (president van AMF International) een zilveren schaal met inscriptie aange boden aan de heer Huffels (rechts).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 7