GROTE MOGELIJKHEDEN werij werd het een en ander mee naar Zoeterwoude verhuisd. Er staan nog ingrijpende verbouwin gen op het programma. Zoals capaci teitsvergroting van de mouterij en uit breiding en modernisering van de gist en lagerkelder. Een van de onderdelen die onlangs geheel is vernieuwd, is de 1 hl-brouw- installatie. Deze is tevens in een andere ruimte dan voorheen geïnstalleerd en staat nu aangrenzend aan het andere, het 'grote' 30 hl-brouwhuis. De nieuwe 1 hectoliter-installatie. Procesoperator Johan Böhm neemt een monster uit de beslagketel. Rechts daarvan staan de brouw- en wortketel, klaringskuipen whirl pool. Het brouwproces verloopt volgens hetzelfde principe als in het echte brouwhuis. Alleen de hoeveelheden wijken af. Logischwant in het échte brouwhuis bedraagt de uitslag wort circa 1000 hectoliter, terwijl de wortuitslag in het kleine brouwhuis 166 liter is. werij door. De proefbrouwerij biedt immers de mogelijkheid hen op goede en vooral overzichtelijke wijze met het hele produktieproces te confronteren. Ontwikkelen en aanpassen In de proefbrouwerij kunnen onder meer nieuwe bieren worden ontwik keld, zoals 'McFarland' het 'rode' Ierse bier dat tegenwoordig wordt gebrou wen in de Italiaanse brouwerijen Peda- vena en Massafra. Tevens worden proeven gedaan met aangepaste bie ren. 'Sorghum'bier is daarvan een voorbeeld. Dit bier wordt gebrouwen van de inheemse Afrikaanse grondstof sorghum, aangezien de Afrikaanse lan den door de economische situatie vaak niet voldoende grondstoffen kunnen importeren. Een ontwikkeling waar over in het jaarverslag uitgebreid is geschreven. Experimenteerhal Daarnaast beschikt de proefbrouwerij over een 'experimenteerhal' waar ap paratuur van uiteenlopende aard (op technologisch, maar ook op technisch gebied) kan worden getest voordat het definitief wordt aangeschaft en toege past in de normale produkieafdelin- gen. Verpakkingsmaterialen kunnen even eens in deze experimenteerhal worden getest. Tot de proefbrouwerij behoort tevens een eigen (trommel)-mouterij. Proeven op uiteenlopend gebied In de proefmouterij wordt de gerst ver mouten die later in de proefbrouwerij verbrouwen zal worden. Want proefne mingen met grondstoffen als gerst is een van de doelen van de proefbrouwe rij. Bijvoorbeeld om, met het oog op de selectie van nieuwe gerstrassen, deze rassen op brouwwaarde te schat ten. En om de kwaliteit van bestaande rassen te blijven beproeven. Modernisering en uitbreiding Sinds kort is men bezig de proefbrou werij op een aantal punten te moderni seren en uit te breiden. Vervanging is voornamelijk noodzakelijk doordat de apparatuur verouderd is. Nog steeds wordt bijvoorbeeld apparatuur gebruikt die afkomstig is van de proef brouwerij uit Rotterdam. Ook uit de proefbrouwerij van de Amstel Brou- Procesoperator Wim Groeneveld bij het filterapparaat van de 1 hl-installatie, dat nog afkomstig is uit een van de vroegere proefbrouwerijen. Betrouwbaarder "De oude 1 hl-installatie was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen van reproduceer baarheid" geeft de heer A. Wijnands (sinds anderhalfjaar chef van de proef brouwerij) als reden voor de vervan ging. "Verschillen met de oude installa tie zijn stoomverwarming in plaats van elektrische verwarming en de mogelijkheid via een blindschema de installatie op afstand te besturen. Die afstandbesturing gebeurt door middel van handbediening. Met volledige automatisering op langere termijn is echter rekening gehouden. Daarnaast is de installatie voorzien van registra- tie-apparatuur voor het vastleggen van procesparameters. In z'n totaliteit is het nieuwe brouwhuis veel moderner. Het biedt een betrouw baarder werkmethode. Dat is van groot belang voor een goede procesbe heersing." Ideale combinatie In het algemeen kampen onderzoekaf- delingen vaak met het probleem dat zij hun ideeën in de praktijk willen toet sen, maar daarvoor niet terecht kun nen in de gewone produktie-afdelin- gen. De proefbrouwerij biedt juist alle mogelijkheden voor proefnemingen op kleine, representatieve, schaal. "Omdat Heineken de beschikking heeft over zowel een proefmouterij als een -brouwerij kan het samenspel tus sen de vermoutingstechnologie en de brouwmethode goed worden onder zocht. Zo werken we constant aan beheersing en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 5