"Waar staan de Heineken brouwerijen in Nederland?" "Eén in Amsterdam, één in Den Bosch, één in Zoeter- woudeToch is dit antwoord niet echt volleig. Op het Zoeterwoudse bedrijfsterrein staan er meer dan één. In het hartje van de 'gewone' bekende brouwerij gaat achter een onopvallende deur in het kelderdienstgebouw nog een brouwerij schuil. Brouwerijtjè eigenlijk, want goed verscholen tegen nieuwsgierige blikken bevindt zich daar op een oppervlakte van circa 1400 meter de zogenaamde 'proefbrouwerij'. KLEINE PROEFBROUWERIJ BIED!! Het was in 1932 dat op de Rotter damse vestiging Heineken's eer ste proefbrouwerij gereed kwam Een vermelding waard, zo lezen we in het boek dat is geschreven naar aanlei ding van het 100-jarig bestaan van Hei neken's Bierbrouwerij Maatschappij. Nergens anders kende men een derge lijke instelling. "Een bijzonderheid is de zogenaamde proefziederij, een mis leidende benaming, want deze proef ziederij is een brouwerij in de brouwe rij", aldus het boek. (Ziederij werd deze afdeling genoemd naar het Duitse werkwoord voor koken: sieden). Het boek vermeldt voorts dat het initiatief tot de bouw is uitgegaan van de heer A.W. Hoette, technisch directeur van de brouwerij. "Deze zag de noodzaak in van mogelijkheid van proefnemin gen en van 'oefening' van het perso neel. Vooral bij de opleiding van perso neel voor de tropische brouwerijen is de groote waarde van de proefziederij gebleken, het opgeleide personeel is hier doorkneed in het vak. Zulk een instelling wordt vrijwel in geen brou werij ter wereld aangetroffen." De beslagketel, nog fonkelnieuw Het blindschemawaarmee de installatie op afstand kan worden bestuurd Van 'ziederij' naar 'brouwerij' Jaren later, we schrijven omstreeks 1960, bouwt ook de Amstel Brouwerij in eigen beheer een kleine proefmoute- rijNadat men al eerder over een proef- vergisting- en lagerafdeling beschikte, stelt Amstel in 1967 een volledig (zelf ontworpen) 3-ketel-brouwhuis in gebruik. Als er in 1970 een ontwerp wordt gemaakt voor de bouw van een nieuwe produktievestiging in Zoeterwoude, wordt daarin vanzelfsprekend ook een ontwerp opgenomen voor een nieuwe proefafdeling. Deze wordt dan niet meer proefziederij' genoemd, maar proefbrouwerij'. In deze afdeling vindt namelijk veel meer plaats dan alleen het koken in het brouwhuis. Complete brouwerij In Vers van 't Vat is in de afgelopen jaren niet vaak aandacht besteed aan deze belangrijke afdeling. Zo nu en dan is er een foto geplaatst, wanneer men een mijlpaal bereikte. Bijvoor beeld toen in Zoeterwoude het 1000e proefbrouwsel sinds de ingebruikne ming in 1974 een feit was. Op de foto stond dan alleen de wortketel. Maar de proefbrouwerij beschikt over meer apparatuur dan alleen een wortketel. In feite staat er een volledige brouwe rij, zij het op kleinere schaal, compleet met twee aparte brouwhuizen, gist- en lagerkelder, helderbierfiltratie-afde- ling en afvulapparatuur. Deze vervult een belangrijke oplei dingsfunctie Vele - zo niet alle - mede werkers uit binnen- en buitenland, die in opleiding zijn, brengen namelijk ook een aantal weken in de proefbrou-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 4