In Memoriam S. CHAB Bunnik C.M. Hessing (kantine) L.J. Rowaan (interne dienst) Zoeterwoude Mw. J.L. van Voorthuyzen (produktie bier) P.H. Kaay (onderhoudsgr. brouwen energie) Mw. G.J. Zandvliet-Bekooy (kantoor kantine) Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Geboren: Roderick, z.v. P.M.H.F. Sas sen. De heer Sassen is definitief terugge keerd uit Kaduna. Na zijn verlof is hij per 18 augustus een functie binnen HTB gaan bekleden. De heer J.A.H. Lonsain vertrok eind augustus naar Lagos als technological controller. Birra Dreher SpA ITALIË De heerW. Veenhuyzen keerde op 1 augustus definitief terug naar Neder land (Bunnik). Brasseries de Bourbon S. A. ILE DE LA REUNION Op 1 september vertrok de heer F. van Eek naar Réunion, waar hij werkzaam zal zijn als commercial marketing manager. Commonwealth Brewery Ltd. BAHAMAS De heer H. Schurink is 11 september 25 jaar in dienst. Heineken France S.A. FRANKRIJK DeheerJ. f.Vt. Palaz is 25 september 25 jaar in dienst. Brasseries du Maroc S.A. MAROKKO Op 1 augustus vertrok de heer R. Kolk man naar Marokko om aldaar de heer RL. Vandewalle (brasseur) tijdens diens verlof te vervangen. Mede namens mijn echtgenote dank ik de directie hartelijk voor de prachtige fruitmand welke wij mochten ontvan gen uit handen van de maatschappelijk werkster Mevrouw S. van Kooten- Pinke ter gelegenheid van het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd op 1 april jl. R. Rijnhout Mede namens mijn vrouw en de kinde ren, wil ik iedereen, die op mijn recep tie "30 juni" van mijn pensionering was, heel hartelijk bedanken. Het was een onvergetelijke dag. Ieder een hartelijk bedankt voor de cadeaus, bloemen en de vriendelijke belangstel ling. FM. de Visser Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om de dag van mijn afscheid van Vrumona voor ons tot een prettige dag te maken, willen mijn vrouw en ik hartelijk danken. Het was fijn om te ervarendat ondanks het feit, dat het een "informeel" afscheid was er nog zoveel belangstelling was. J.M. van Ameijde Mede namens mijn vrouw en kinderen, wil ik langs deze weg, iedereen die op enigerlei wijze heeft medegewerkt, mijn 40-jarig jubileum tot een onverge telijke dag voor ons te maken, en ook diegene die dit heeft gedaan in de vorm van de vele bloemen, brieven en cadeaus en de heer Oostra voor het mooie Pietertje Pils allemaal hartelijk dank, want dit alles heeft er mede toe bijgedragen, dat wij nog vaak met veel plezier aan deze dag terug kunnen den ken. ACl. Broekhuis Op 24 j uni 1986 vierden wij ons 50-j arig huwelijk; dit gebeurde in beperkte familiekring, d.w.z. met de kinderen en kleinkinderen. Helemaal juist weerge geven is dit eigenlijk niet, want een gedeelte van de ochtend was namens de brouwerij mede aanwezig Mevr. S. van Kooten-Pinke, vergezeld van een fotograaf. Wij mochten van haar een fraaie koperen kan, opgemaakt met een keur van planten en een aantal feestdrankjes ontvangen, alsmede een enveloppe met een aantrekkelijke inhoud. Wij zeggen de brouwerij heel hartelijk dank daarvoor en als bijzon derheid willen wij nog melden, dat wij die ochtend nog menigmaal hopen "na te vieren" via de inmiddels ontvangen mooie foto's. Nogmaals voor alles heel veel dank. J. Schermelé J. Schermelé-Teerink De viering van mijn 25-jarig jubileum is voor mij en voor mijn familie een fijne dag geweest waar wij met veel genoe gen op terug kunnen kijken. Hartelijk dank al diegenen die door hun aanwe zigheid en cadeaus hieraan hebben bij gedragen. V.F. Tromer 40 jaar. U hebt er allen op uw eigen manier aan bijgedragen dat deze dag voor ons een onvergetelijke is gewor den. De bloemen, de prachtige fotoca mera verpakt in een geweldige surpri se, cadeaus en telegrammen, een sim pel telefoontje, de ons toegesproken woorden, dit alles zal ons nog vaak met veel plezier aan deze dag doen herinne ren. Daarom nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid bij mijn 40-jarig jubi leum. Co Visser Om geen risico te lopen iemand te ver geten, wil ik op deze manier iedereen hartelijk danken voor de enorme belangstelling, ondervonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Nogmaals hartelijk dank. Henk van Beek Op 17 juli jl. is op 35-jarige leeftijd overleden de heer S. (Said) Chab. De heer Chab trad op 29 september 1971 in dienst als bedieningsman in de bottelarij van de brouwe rij aan de Mauritskade te Amsterdam. In januari 1982 werd hij als gevolg van de sluiting van die brouwerij overgeplaatst naar de afde ling verpakken van de brou werij te Zoeterwoude. Hoewel wij wisten dat zijn gezondheid te wensen over liet, kwam het bericht van zijn overlijden toch geheel onverwacht. De teraardebe stelling heeft op 28 juli in besloten kring in zijn geboor teland Marokko plaatsge vonden. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit gevoelige verlies. Op 20 april is overleden de heer L.A. Kregel (85). De heer Kregel trad 17 september 1919 in dienst bij de Hei neken brouwerij in Rotterdam. 1 maart 1966 ging hij met pensioen. Op 18 juni is overleden de heer C. Vonk (82). 17 juni 1957 trad de heer Vonk in dienst bij Heineken Rotter dam. Hier is hij werkzaam geweest tot zijn pensionering op 1 februari 1969. Op 17 juni is overleden de heer D. Uitdenbogaard (83). De heer Uit- denbogaard is op 25 mei 1943 in dienst getreden bij brouwerij "De Sleutel" te Dordrecht. De heer Uitdenbogaard ging 1 maart 1968 met pensioen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 27