HiiHiHSiilH Afscheid H.J. Kreijt Afscheid F.M. de Visser Afscheid H.J. Willemsen Afscheid H. Notenboom Amsterdam - Na een officiële ontvangst door mevrouw Ket ting en de heer S. W. de Vries vond op woensdag 18 juni in de Raadskeldcr van de brouwerij de afscheidsreceptie plaats van de heer H.J. Kreijt, hoofd van de postkamer in Amster dam. De heer Kreijt was daarbij vergezeld door zijn vrouw, twee dochters, schoonzoons en drie kleinkinderen. Op uit drukkelijk verzoek van de heer Kreijt werden er geen toe spraken gehouden. Maar zoals zo vaak het geval is, gebeurde het ook nu weer dat een naaste medewerker het woord vroeg. Dit maal tradToon Boeklagen naar voren. Hij hield de toespraak zeer kort. Hij bedankte de heer Kreijt namens de postkamer van het Weteringplantsoen voor de jarenlange prettige samenwerking. Als dank hiervoor over handigde hij de heer Kreijt een laatste-dag-enveloppe met inhoud namens het personeel van het kantoor Wetering plantsoen. Na het dankwoord van de heer Kreijt aan alle aanwezigen werd het officiële gedeelte afgesloten en kon eenieder persoonlijk van de heer Kreijt afscheid nemen. Zoeterwoude- Het leek wel of -een halfjaar te vroeg- pakjes avond werd gevierd, met zoveel cadeaus werd de heer F.M. de Visser overladen op 30 juni. De heer De Visser kreeg die cadeaus ter gelegenheid van zijn pensionering. De laatste jaren was hij werkzaam als medewerker van de postkamer in Zoeterwoude. Zelf had hij dan ook enige weken tevoren de aankondigingsmededeling van zijn receptie opgehangen op de publicatieborden in die produktie-afdelingen van Zoe terwoude, waar hij altijd post rondbracht. Omdat de heer De Visser door zijn werkzaamheden bekend was bij velen in het bedrijf, was ook zijn receptie op deze warme maandag middag zeer druk bezocht. Maar niet alleen uit Zoeterwou de, ook uit Rotterdam waren tal van (oud)collega's aanwe zig. Zoals zijn naamgenote van de Rotterdamse vestiging, die de toehoorders verrastte met een bierlied. Toespraken werden gehouden door achtereenvolgens de heren Croese en Lockhorst. Daarbij overhandigde de heer boekhorst de vele cadeaus uit de Heineken Shop en een prachtig horloge met inscriptie. Na het officiële gedeelte duurde dit geani meerde samenzijn nog lange tijd voort. Amsterdam - Nadat de heer Willemsen ruim 31 jaar geleden bij de expeditie in Amsterdam was begonnen, nam hij op 23 juni afscheid i.v.m. zijn pensionering. De heer Kappelle memoreerde dat aan de heer Willemsen, na het vervullen van vele functies binnen het concern, in 1979 was gevraagd te assisteren bij de organisatie van de WK Wielrennen. Na die periode werd hij een vaste medewerker bij de concern stafdienst public relations als beheerder van museumgoede ren. Tussentijds zette hij zich vele malen in voor grote evene menten zoals Sail Amsterdam. 'Tk heb je leren kennen als een gezellige, innemende en hulpvaardige Heineken-man, die meeleefde met het wel en wee van de afdeling en het bedrijf. De goede eigenschappen die in je getuigschriften van voorgaande werkgevers staan vermeld, staan als een paal boven water." Omdat hij altijd op 'steengoede' wijze zijn steentje heeft bijgedragen kreeg de heer Willemsen een steen aangeboden als onverwoestbaar symbool van dank. Een cadeau waarmee de heer Willemsen verder kan komen, kreeg hij in de vorm van een fiets. Zoeterwoude - Op 1 juli werd in de Hooiberg afscheid geno men van de heer H. Notenboom in verband met diens toe treding tot de VUT-regeling. Vergezeld door zijn echtgenote en kinderen - zelfs uit België - en temidden van vele collega's en zijn "cliëntèle", de directie, werd de scheidende functio naris allereerst toegesproken door de heer Oostra. Deze benadrukte dat het een prestatie is dat iemand ruim 37 jaar de functie van directie-chauffeur vervult. Eigenschappen als geduld en tact worden namelij k zwaar op de proef gesteld en het werken voor de directie is bepaald niet altijd makkelijk. Als dank voor zijn inzet kreeg de heer Notenboom een zilve ren, miniatuur spanwagen aangeboden. De heer Dekker sprak vervolgens eveneens woorden van lof en dank uit en bood mevrouw Notenboom voor het door haar opgebrachte geduld een fraaie bos bloemen aanVervolgens werd de heer Notenboom toegesproken door zijn broer en tevens chef, de heerT. Notenboom, een unieke situatie binnen Heineken. Deze bood ook het personeelscadeau aan, een gouden pols horloge. De heer Bliek sloot de rij van sprekers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 24