L Personeelsblad van Heineken 3 750e kelderbierinstallatie 4 Modern 1 hl-brouwhuis i n 8 Mooi weer, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Wordt het inderdaad warm, dan is dat direct merkbaar op de produktievestigingen. Commercie, produktie, logis tiek: vele afdelingen kennen het effect van de zomer. 12 Buitenlandse berichten uit Finland, waar sinds kort Heineken bier wordt geïm porteerd, en uit Zaïre, waar Bralima wordt uitgebreid. 14 Produktinformatie 15 Biermuseum De Boom 18 Aandacht voor o.m. de Vierdaagse op de Verenigings- paginas 20 Gratis kroonkurkdoosje bij nationale Amstel promo tie; 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 30 Vatvaria met schema Grote Postkoetsenrace en Misty-recepten Met de vakantie periode nog maar net achter de rug, kijken we in dit nummer terug op de zomer. Een strakblauwe hemel met een stralende zon brengt Nederland massaal op de been. Het strand, de camping, een terras of de eigen tuin...welke bestemming we ook kie zen, we koesteren ons in het zonnetje. En een goed glas bier of frisdrank bete kent bij die gelegenheden een aange name verfrissing. Kortom, mooi zomerweer heeft de nodige gevolgen binnen onze onderneming. Wat er zoal gebeurt tijdens de zomermaanden en vooral, wat er dan gedaan moet wor den, leest u O o ia op de pagina's 0 J_U en 1 1 geplaatst proefbrouwerij 6 Bedrijfsnieuws met: Salesman of the year-award opnieuw naar Midden- Brabant; HTS in andere bedrijfswagen; Bowling Nederland viert 25-jarig bestaan; Engels koor zingt Amsterdammers toe Vrumona krijgt kwaliteits prijs van Seven-Up; Hulstkamp jenever Zwarte Piet op ouderwetse toer te Alkmaar opende de deuren op 1 augustus 16 Heineken Assurantie Bemiddeling Gemakkelijk voor handel en consument: kant-en-klare blikbierdisplay 21 Hobby: J. Speijdel van expeditiecentrum Bullewijk: spieren van top tot teen 22 Eén uit 6-duizend: chauffeur R. Kool uit het horecagebied Amsterdam/ Utrecht 28 Proost 37e jaargang nr. 6 September 1986 Verschijnt 10 x per jaar Bij de voorpagina: Een typisch zomers tafe reel: gezellige drukte op een Amsterdams terras. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 Bij de achterpagina: In optocht werden, in het midden van de zestiger jaren, de bessen voor Coeberghs nieuwe oogst vanuit Brabant, Zeeland en Limburg naar Rotterdam vervoerd. Redactie: Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmcrs Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Peeters Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/86 dienen uiterlijk 17 september en voor 9/86 16 oktober a.s. bij de redactie aanwezig e zijn. Dóórgaan meneer Pelleboer. doorgaan! 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 2