Rotterdamse reisverenigiiig naar Ameland Bestuurs wisseling PV Zoetermeer Eland (Den Bosch) en C. Timmers (Den Bosch) op de 30 kilometer uitkwamen. Vergezeld van een aantal huisgenoten wist deze groep de Vierdaagse te volbren gen. Geplaagd door blaren en in sommige gevallen bevangen door de warmte als gevolg van de hoge tem peraturen, kampte men dui- Onlangs is binnen het bestuur van de personeelsvereniging Zoetermeer een wijziging opgetreden in het secreta riaat. MevrouwL.C. van 't Wout- Verbeek is afgetreden. Zij is opgevolgd door mevrouw Y.M. de Bruyn- Heemelaar. Overige bestuursleden van de personeelsvereniging zijn de heer W. Schout (voorzitter) en de heer J. Koole (penning meester). J. Eland (links) en H.M.P. Versteeg bij een vertrouwde vlag in Malden. "Het was een busreis die vooral door het mooie weer zeer geslaagd is te noemen", zo liet ons het bestuur van Reisvereniging Vers van 't Vat weten over hun jaarlijkse busreis. Dit jaar voerde de tocht naar Ameland. Na een goede reis naar dit eiland, met een onvergetelijke overtocht, vond 's avonds een dende rende feestavond plaats. De volgende dag werd ook aan de vraag naar culturele en avon tuurlijkebezigheden voldaan, in de vorm van museumbe- zoeken en een strandtochtper trekkar. Alvorens het gezelschap in Rotterdam afscheid van elkaar nam, werd eerst nog een gezamenlijk diner genut tigd in Motel Akersloot. Langeweg uit Den Bosch bij voorbeeld, die in de vorige Vers van 't Vat over zijn hobby parasailing vertelde. Daarnaast was er een aantal dat in verenigingsverband van de Bossche wandelver eniging deelnam. Deze acht waren: de heren J.M. Beck- mann (Den Bosch), G.C. Broere (Zoeterwoude), W.EJ. v.d. Heyden (Den Bosch) en W.H.P. Suiker (Zoeterwoude). Zij liepen allen de langste afstand, de 50 kilometer. De heren J.T. Cornelissen (Den Bosch) en H.M.P. Versteeg (vervroegd gepensioneerde, Amster dam) liepen beiden de 40 kilometer, terwijl de heren J delijk met meer problemen dan in voorgaande jaren. Dat was ook de reden dat het tempo van wandelaar tot wandelaar verschilde. Daarom bleek het helaas ook niet mogelijk om, zoals dat gebruikelijk is op de vierde dag, gezamenlijk van uit restaurant de Chinese Muur in Malden (waar de groep altijd door het horeca- gebied Gelderland/Overijs sel wordt getrakteerd op een drankje en een maaltijd) naar de finish te lopen. Dat de Heineken delegatie geen uitvallers kende, is niettemin weer een zeer goede presta tie. Medewerk(st)ers die aan wandeltochten willen deel nemen, zoals de Heineken Wandeltocht en de Vier daagse van Nijmegen, kun nen dit ook in Heineken-ver- band doen. Het bestuur van de Wandelsportvereniging Heineken den Bosch nodigt hen van harte uit zich bij de Heineken-groep aan te slui ten. Informatie kunt u ver krijgen bij de heer C. Timmers, afdeling perso- neeldienst Den Bosch, 073-209459. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 19