Een speciale wereldkaart bij Heineken Assurantie Bemiddeling geeft aan waar de risico-gevoelige plaatsen en streken lig gen. De heer Van der Heijden wijst aan dat het eiland Reunion zich in een derge lijk gebied bevindt. Achter hem de heer Bloem. sprinklerinstallatie in een bedrijf zijn enkele elementen om brandschade zoveel mogelijk te beperken. Geheel voorkomen is niet altijd mogelijk. De heer Van der Heijden zei het al, het gaat om Van buiten komende onbe heersbare' risico's. Als voorbeeld noemt hij de mogelijkheid van een windhoos of het neerstorten van een vliegtuig. Die gevaren zijn vaak niet te voorzien en betekenen schadeposten die door het bedrijf niet te voorkomen zijn. Gevolgschade is meestal erger Brand is altijd vervelend. Toch hoeft het, uit zakelijk oogpunt gezien, niet altijd een 'ramp' te betekenen. In vele gevallen kan een gezond bedrijf best de daaruit voortkomende materiële schade dragen. Een veel groter risico van brand is echter de zogenaamde gevolgschade. Daarvan is bijvoor beeld sprake indien een bedrijf zijr, orders niet uit kan voeren, omdat de produktie tot stilstand komt. Daarbij is de marktschade aanzienlijk. Die brand zou dan grote gevolgen kun nen hebben. "Daarom brengen wij advies uit welke maatregelen moeten worden genomen om eventuele schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Dat noemen we 'risicobeheersbeleid'." Omvallende heistelling of verkeerd ontwerp Aanbouwschade is ook een aandachts veld van Heineken Assurantie Bemid deling. Bij een bedrijf zoals Heineken wordt voortdurend gebouwd. Hetzij om bestaande afdelingen en bedrijven te moderniseren of uit te breiden, hetzij om nieuwe gebouwen neer te zetten. In die aanbouwfase kan er van alles misgaan. Althans, met die mogelijk heid houdt Assurantie Bemiddeling rekening. Er zou bijvoorbeeld een heistelling om kunnen vallen. Of het gebouw zou door een constructiefout of ondeugdelijk bouwmateriaal in elkaar kunnen stortenOok in dit geval moet duidelijk niet alleen naar het risico als zodanig worden gekeken, maar ook naar de gevolgschade. Producent is verantwoordelijk voor z'n produkt Tot slot nog een onderdeel waarop Hei neken Assurantie Bemiddeling de aan dacht richt: produktaansprakelijkheid. Kende de fabrikant zelf al een verant woordelijkheid ten opzichte van de consument, momenteel bereidt in Nederland het Ministerie van Justitie een wet voor waarin de aansprakelijk heid van de producent ten opzichte van de consument scherp wordt vastge legd. Die wet wordt binnen twee jaar van kracht. Deze binnen de Europese Gemeenschap voorbereide wet houdt de fabrikant verantwoordelijk als er schade of letsel ontstaat door gebreken aan hun goederen. Ook buiten de Europese Gemeenschap spelen zich soortgelijke ontwikkelingen af. Binnen ons concern staat het leveren van een kwaliteitsprodukt voorop. Derhalve wordt de grootst mogelijke aandacht besteed aan de controle op grondstoffen, verpakkingsmaterialen, het produktieproces en het eindpro- dukt. Desondanks volgt Heineken Assurantie Bemiddeling de ontwikke lingen betreffende de wet op de pro duktaansprakelijkheid op de voet. Immers, het blijft mogelijk dat produk- ten of goederen de consument schade zouden kunnen toebrengen. Schade hoeft namelijk niet altijd het gevolg te zijn van 'gebrekkige' controle op het produkt. Een vrachtwagen zou z'n kratten kunnen verliezen, bovenop de wagen van een andere weggebruiker. Er zou een fust van een wagen kunnen vallen, op de tenen van een voorbij ganger. Voorbeelden te over. Eigen verantwoordelijkheid 'Voorkomen is beter dan genezen' is een heel toepasselijk gezegde" zegt assurantietechnisch medewerker E. Bloem. "Het is belangrijk dat men niet denkt 'het bedrijf is vast wel verze kerd', maar meedenkt en meehelpt om schade te voorkomen. Juist op de eigen werkplek kan men er zoveel aan doen om schade te voorkomen. Dat is in het belang van de continuiteit van het bedrijf." t is het beter dit te voorkomen dan te moeten de financiële draagkracht van de onder neming kunnen aantasten. Vervolgens luiden de vragen: 'Hoe groot zijn de risico's en is er iets tegen te doen?' Als we daarop antwoord hebben, kunnen we adviseren maatregelen te nemen om voorzover mogelijk schade te voor komen of in ieder geval zoveel moge lijk beperkt te houden. Daarna kan worden overwogen of er tot verzeke ring wordt overgegaan of niet." Onbeheersbare risico's Een goede, bekwame bedrijfsbrand weer en het aanleggen van een 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 17