VAN HET INKOPEN VAN VERZEKERING 1 NAAR HET BEHEERSEN VAN RISICO'S Met verzekeringen heeft iedereen regelmatig te maken. Of we nu ons huis en inboedel, onze auto of bromfiets, onze sieraden of op reis meegevoerde bagage verzekeren of onszelf tegen kosten door ziekte of ongeval: het afsluiten van verzekeringen is zeer gebruikelijk. Even belangrijk als voor een particulier is het voor een bedrijf nodig de juiste verzekeringen af te sluiten of maat regelen te nemen waardoor de schade beperkt blijft. Immers, zowel met eventuele schade als met premie kan een groot bedrag gemoeid zijn. De afdeling die zich binnen onze onderneming met dit onderwerp bezig houdt, is Heineken Assurantie Bemiddeling BV. Wanneer particulieren verzekerin gen afsluiten, doen zij dat om zich te beschermen tegen finan ciële tegenvallers waarvoor binnen het gezinsbudget geen ruimte is gecreëerd." Zo verklaart de heer W.J.G. van der Heijden, hoofd Heine ken Assurantie Bemiddeling BV, de reden om eigendommen te verzeke ren. "Bij ons bedrijf is verzekeren meer dan een financiële bescherming van de budgets. Het is een onderdeel van een planmatige aanpak om de risi co's voor het bedrijf te beheersen." Inkopers van verzekeringen "Assurantie Bemiddeling is als het ware de concerndienst centrale inkoop van verzekeringen. Wij verzorgen het assurantiepakket van de Nederlandse werkmaatschappijen en van alle eigen exploitaties in Nederland. Aan de bui tenlandse werkmaatschappijen verle nen we ondersteuning op beleidsma tig, adviserend en controlerend gebied" vertelt de heer Van der Heij den. Wat de maatschappijen buiten Nederland betreft, kijkt men met name naar mogelijke brand- en gevolg schade en aansprakelijkheid. Daarbij spelen ondermeer geografische en kli matologische omstandigheden een rol. Er dient rekening mee te worden gehouden of een brouwerij in een land is gevestigd waar bijvoorbeeld regel matig aardbevingen voorkomen of vul kanische uitbarstingen. Zo is er op het eiland Réunion, waar Heineken vorig jaar een meerderheidsbelang verwierf in Brasseries de Bourbon, sprake van vulkanische activiteiten.Tevens ligt het eiland in een gebied dat ongeveer drie keer per jaar door een cycloon wordt geteisterd. Niet-commercieel "De risico's waarop Assurantie Bemid deling de aandacht richt, zijn alle van buiten komende onbeheersbare niet- Kwaliteitscontrole is een belangrijk gegeven bij onze onderneming. Brand kan grote schade veroorzaken. Daan i is blussen commerciële risico's, aldus de heer Van der Heijden. "Het wijzigen van een verpakking of van de produktsamen- stelling zou voor een bedrijf ook nega tieve gevolgen met zich mee kunnen brengen. Dat is dan een risico in com mercieel opzicht. Dergelijke zaken kunnen niet worden verzekerd" licht het hoofd van Heineken Assurantie Bemiddeling toe. "Binnen die niet- commerciële risico's onderscheiden wij enkele hoofdpunten: brand, aanbouw- risico's, aansprakelijkheid en de daar uit voortvloeiende gevolgschade. Con stant wegen wij hier af welke factoren 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 16