i. Op woensdag 30 j uli j 1werd door ing. H.Focke namens Seven-Up Nederland de Seven-Up Quality Award 1985 in de vorm van een wereldklok uitgereikt aan ing. L.C.Kooij, produktie- leider bij Vrumona. De Quality Award is de inter nationale erkenning voor het leveren van de 7-Up kwali teit op het hoogste niveau. Om voor deze Award in aan merking te komen moeten de 7-Up bottelaars het gehele jaar door aan strenge kwaliteitsnormen voldaan hebben. Regelmatig worden de fabrieken van de botte laars door de kwaliteits dienst van 7-Up beoordeeld. Maandelijks neemt deze dienst representatieve mon sters uit de fabrieken èn de markt om deze op kwaliteit te beoordelen. Via een pun tensysteem wordt een jaar lijkse score toegekend. Vru mona is er in geslaagd om als goede derde te eindigen op de lijst van de vijftig Seven- Up bottelaars in vijftien Europese landen. Een prachtig resultaat dat door Vrumona's produktieteam is behaald. Seven-Up is met deze inter nationale campagne begon nen om de kwaliteit van 7-Up op een nog hoger niveau te krijgen, om zodoende aan de consument een constant hoogwaardig kwaliteitsprodukt te leve ren. "Topkwaliteit en kwali- Na een afwezigheid van enige jaren is de jenever 'Zwarte Piet' opnieuw door de GWN geintroduceerd. Oude jeneverdrinkers ken nen de naam Zwarte Piet wellicht nog. Zwarte Piet is een hooggradige oude gene- ver 43 vol.% alcohol), die dateert uit de dertiger jaren. Net als de Hulstkampjene- vers met het rode en het blauwe etiket (de laatste bestaat niet meer) is het van origine een Hulstkamp- merk. De GWN heeft de receptuur van Zwarte Piet opnieuw uit de kluis gehaald om deze tra ditionele oude genever te exporteren. De eerste gene ver is in juli geëxporteerd naar Denemarken. Bijzon der daarbij is de verpakking. Zwarte Piet wordt namelijk niet -zoals sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk is- in glazen flessen afgevuld, maar in stenen kruiken. Een verpakking die de borrel een extra cachet verleent. Of Zwarte Piet ook op de Nederlandse markt zal wor den gebracht, is nog niet bekend. Namens Seven-Up Nederland hangt de heer Focke (linksde heer G. Lodder (tapper) de rugzak om. Dit onder toeziend oog van de heer Kooij rechts en enkele produktiemede- werkers. teitsbeheersing zijn in de zeer concurrerende markt een noodzaak. Een van de belangrijkste onderdelen van het maken van kwaliteits 7-Up is de inzet en motivatie van het produktieteam. Uit eindelijk is iedereen bezig zijn deel bij te dragen in het maken van kwaliteit", aldus de heer Focke bij de uitrei king. Als blijk van waarde ring kregen alle medewer kers van Vrumona een 7-Up rugzak cadeau. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 14