RON OP EERSTE PARTIJEN HEINEKEN FINLAND BREIDT ASSORTIMENT IMPORTBIEREN UIT illinium Sinds enkele maanden wordt er vanuit ons land Heine ken bier geëxporteerd naar Finland. Toestemming voor de export naar Finland werd verleend door het Finse Alcoholmonopolie, OyAlkoAB. Deze over heidsinstelling controleert de produktie, de import en de verkoop van alcoholhoudende dranken en alles dat daarmee te maken heeft (zoals grondstoffen). Ter gelegenheid van de toestemming tot exporteren naar Finland, werd een dele gatie uit dat land op de brouwerij in Zoe- terwoude ontvangen. Van links naar rechts de heren R. MakinenAhola en B. Roslin vanAlko, de heer L. Lindblom van Wennerco en Heineken area export manager E.N. Bakker. **B3 P.V i »V U'. IT.v. i .•fv, Tot voor kort waren in Finland slechts twee importbieren ver krijgbaar. Om de consument meer keus te bieden, heeft men besloten dat het aantal geimporteerde biermerken tot zes mocht worden uitgebreid. Ook Heineken bier, als bekend internatio naal merk, werd geselecteerd. Goede verkopen "De eerste resultaten hebben al onze verwachtingen overtroffen" zegt area export manager Heineken voor Euro pa, de heer E.N. Bakker. "De vraag naar het geimporteerde bier was zo groot dat de eerste containers met Hei neken binnen enkele dagen na de intro ductie waren verkocht. Nieuwe orders volgden direct." Alleen in staatswinkels De activiteiten voor Heineken in Fin land zijn in handen van de firma Oy Wennerco AB (reeds agent voor Bokma genever in Finland) die per 1 mei is benoemd tot Heineken-agent om onze commerciële belangen te behartigen. Voorlopig is ons biermerk verkrijgbaar in Helsinki en de omge ving daarvan en enkele grote steden. Niet in supermarkten, zoals in ons land gebruikelijk is, maar uitsluitend in de ongeveer 200 slijterijen van het Finse alcoholmonopolie Alko. Tevens mag het verkocht worden in circa 1500 bars, restaurants en hotels die daarvoor een vergunning hebben. Ondanks een uitgebreid wegennet in dit Noord-Europese land is distributie er overigens niet eenvoudig. Het land is zeer bosachtig, terwijl zo'n 55.000 12 meren en een groot aantal rivieren recht-toe-recht-aan transport bemoei lijken. Bovendien heeft men te kam pen met strenge en lange winters, waar bij temperaturen tot -30°C kunnen voorkomen, omdat een derde van het land boven de Poolcirkel is gelegen. Diverse klassen Evenals in het naburige Zweden is het bier in Finland ingedeeld in catego rieën. Er zijn vier 'klassen'. Klasse I en II bevatten bier met een laag alcohol gehalte. Klasse III heeft het 'gewone' en meest gedronken biertype met een alcoholgehalte tussen de 3 en 3,7 volu meprocent. Importbieren, zoals Hei neken, zijn ingedeeld in klasse IVa, een klasse waarin het maximale alco holgehalte 4,5 vol. bedraagt. Deze laatste klasse heeft een marktaandeel van circa 37% en een totale omzet van ongeveer een miljoen hectoliter per jaar. Geen reclame Wat de biermarkt betreft, kenmerkt Finland zich door een vrij laag ver bruik (in 1984 was het verbruik 61 liter per hoofd van de bevolking) en hoge prijzen. Net als in de buurlanden Zwe den en Noorwegen mag geen reclame worden gemaakt voor alcoholhou dende dranken op televisie, radio of in publiekstijdschriften. Wel is het toege staan te adverteren in vaktijdschriften. Ook reclame-uitingen bij de horeca, in de vorm van point-of-sale-materiaal, zijn geoorloofd. Gezien de eerste resul taten zal de Finse consument echter ook zonder grote reclamecampagnes de weg naar ons pils wel weten te vin den.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 12