Niet zonder trots rijdt horeca-vertegenwoordiger F. J.M. van der Wallen (Frans voor al zijn relaties) langs de boulevard van Scheveningen. Goedkeurend beziet hij de borden en parasols met de namen van allerlei produkten uit ons assortiment. Scheveningen en een deel van de Haagse binnenstad behoren tot zijn rayon in het horecagebied Den Haag. Het is hartje zomer, druk in Scheveningen en toch een betrekkelijk rustige periode voor de vertegenwoordiger. Hoe kan dat? Vervolg van pag. 9 gens duiken dan problemen op. Het laden en 'afzeilen' kost dan aanmerke lijk meer tijd. Vooral omdat tussen de geladen pallets lege pallets verticaal geplaatst moeten worden om stoten en beschadigen tijdens het rijden te voor komen. Met relatief weinig tijdelijke krachten lukte het om in de drukke periode meer dan 100 vrachten dagelijks de poort uit te krijgen. Alle reden dus voor de Vrumona medewerkers om terug te kijken op een zomer waarin door gezamenlijke inspanning hogere verkopen konden worden gereali seerd. DE VERTEGENWOOM 'S ZOMERS 'RUSTIG' De ingrediënten voor snel lopende pro- dukten als Pepsi Cola zijn altijd in vol doende mate aanwezig. Maar grond stoffen voor de smaken sinas, 7-Up en het bitter-segment (Tonic, Bitter Lemon, Grapefruit) mogen niet te lang op voorraad liggen, zeker niet bij hoge temperaturen, hetgeen een nauw keurige planning vereist. Wagenpark Het regelen van transport in dergelijke drukke periodes is ook een allesbe halve eenvoudige taak. Door vakan ties en grote vraag naar transportmid delen, is er vaak weinig aanbod. Door goede contacten en afspraken met afnemers die hun openingstijden wil den verleggen om 's morgens vroeg of 's avonds laat beleverd te worden, was Vrumona in staat alle klanten te hel pen. Dat leidde er wel toe dat een zwaarder beroep moest worden gedaan op o.a. de medewerkers van intern transport. Een 'standaard' vrachtwagen voor transport van fris drank laat zich snel beladen door ondermeer .het gebruik van rolzeilen en de aangebrachte hekken in het mid den van de laadvloer. Door het inzet ten van gewone stukgoed-vrachtwa- Frans: "De werkelijke drukke periode in ons werk aan het strand ligt vooral in het voor- en nasei zoen Omstreeks april maak je de zoge naamde strandronde, waarbij we met de horeca-ondernemer ons totale pro- dukt-assortiment doornemen. De dis tributie van vlaggen,borden, parasols e.d. wordt dan al geregeld. De over name van bestaande of opening van nieuwe bedrijven vindt niet midden in het jaar plaats. Immers als het seizoen is begonnen, dan hebben die onderne mers nauwelijks meer tijd voor een onderhoud en amper voor transacties. In die periode bezoeken we onze klan ten wel, maar meer uit representatieve overwegingen. En om te kijken of alles goed gaat." "Ach, écht rustig heb je het nooit. Het leven in de binnenstad komt 's zomers wat tot rust, waardoor de horeca daar veel aandacht vraagt om toch wat leven in de brouwerij te brengen. Aan het strand heb je de handen vol met hand en spandiensten. Bij meneer A zijn enkele vlaggen gestolen, bij B zijn extra buffetten nodig en C zit dringend verlegen om extra koelkasten. Opti maal service verlenen tijdens het sei zoen is ontzettend belangrijk. De exploitanten van de strandpaviljoens moeten het hebben van een paar mooie weken per jaar. In het naseizoen hebben ze pas weer tijd om de zaken uitgebreid te bespreken. Dat kost tijd, want we hebben niet meer te maken met eenvoudige houten tentjes waar koffie, koek, bier en fris wordt ver kocht. Aan het strand komen steeds meer grote exploitaties." Om zijn beweringen te onderstrepen zet Frans koers naar een van zijn klanten aan het Scheveningse strand. Uniek paviljoen Martin en Hennie Nijholt hebben op de kop van de Scheveningse boulevard een fraaie exploitatie. Waar ooit vier kleine houten strandtentjes stonden, staat nu een paviljoen dat uniek in z'n opzet is. Paviljoen Zomerlust, zoals de naam luidt, bestaat uit stalen spanten - afkomstig uit de kassenbouw- die een enorm (ca. 40 bij 13 meter) terras van betonnen platen overspannen. Zeil doek vormt het dak, dat in z'n geheel opgerold kan worden zodra het zonne- Frans van der Wallen staande aan de bar van Zomerlust met links van hem Hennie en Martin Nijholt. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 10