Den Bosch en Zoeterwoude treffen voorbereidingen voor het vermalen van kratten en flessen Ondertekening van het contract tussen Heineken en Marvé. In het midden Marvé-directeur M.A.J. Verlindenrechts algemeen directeur Heineken Nederland B.V., de heer A. Oostra. Links de heer J.N.M. Kouwenhoven van Kotrac Milieu BV. Op de Bossche en Zoeter- woudse vestigingen zijn de voorbereidingen in volle gang voor de vervangings operatie van het kratten- en flessenpark, dit najaar. In Den Bosch bijvoorbeeld werden begin van dit jaar diverse maatregelen getrof fen om op het buitenterrein van de brouwerij ruimte te scheppen. Dit was noodza kelijk omdat vanaf mei de eerste duizenden nieuwe kratten en flessen al werden aangeleverd. Tevens waren voorzieningen vereist om de oude kratten en flessen op te ruimen. In januari van dit jaar werd daartoe een con tract gesloten met de firma Marvé, een handelaar in grondstoffen, die de opdracht kreeg tot het ver nietigen van de kratten en flessenHet feitelij ke verma len van de kratten en het bre ken van de flessen is door Marvé uitbesteed aan de firma Kotrac Milieu BV. Rond het verschijnen van dit nummer wordt zowel in Den Bosch als in Zoeterwoude begonnen met de montage van een installatie voor het vermalen van de kratten en flessenOp de Bossche vesti ging wordt de installatie geplaatst in het pand dat naast het Maprogebouw wordt gebouwd voor de mechanische werkplaats en het centraal magazijn. De medewerkers van de cen trale technische dienst en het projektbureau (waaronder de mechanische- en bouw kundige werkplaats) zullen naar verwachting in januari volgend j aar naar het nieuwe onderkomen kunnen verhui zen. Het duurt echter zeker nog tot eind 1987 voordat ook de medewerkers van het centraal magazijn hun nieuwe behuizing kunnen betrekken. In het gedeelte van het nieuwe pand dat voor het centraal magazijn is bestemd, wordt namelijk eerst de maalinstallatie geplaatst. Een installatie die aanzienlijke ruimte nodig heeft, want het geheel bestaat uit twee aparte male rijen. Eén voorde kratten en één voor de flessenDe krat ten mét flessen worden in de aanloop naar de kratten- maalmachine van elkaar gescheiden door de flessen uit de gekantelde krat te laten vallen. Beide worden afzonderlijk gebroken. De kratten tot korrels, de fles sen tot scherven. De capaciteit van de installa- Drukke werkzaamheden op het brouwerijterrein in Den Bosch. Naast het Maprogebouw wordt, op dezelfde plaats waar eind 1984 een groot deel van dit gebouw afbrandde, een nieuw pand gebouwd. Als centraal magazijn zal het niet eerder worden inge richt dan begin 1988, wanneer de installatie voor het vermalen van de oude kratten en flessen niet meer nodig is. Bij het ondertekenen van het contract werden ook cadeaus uitge wisseld. De heer Verlinden kreeg van Heineken een zilveren Jan Ton-beeldje, de heer Oostra ontving als aandenken deze stolp met gebroken fles op krattekorrels. Een symbool dat van de ver vangingsoperatie 'de kop erafis'. tie in Den Bosch bedraagt circa 1.000 kratten met fles sen per uur. Wanneer eind september is gestart met het vermalen van de kratten en het breken van het oude glas, zullen dagelijks gemid deld twee vrachtwagens nodig zijn om de 1000-kilo zware zakken met het kratte- maalsel (granulaat hoge dichtheid poly ethyleen) af te voeren. Voor de afvoer van het gebroken glas zijn naar schatting gemiddeld vijf vrachtwagens per dag nood zakelijk. Méér vrachtwagens zullen omstreeks diezelfde datum af- en aanrijden in Zoeter woude. De installatie die op deze vestiging wordt geplaatst, is namelijk drie keer zo groot als de Bossche vermaalinrichting. Dat houdt ook een drievoudige capaciteit in. Plaats voor deze installatie, die een oppervlakte in beslag neemt zo groot als een voetbalveld, is gevonden in de ruimte onder de (export)colonne 5. Bediening van de malerijen vindt plaats door medewer kers van de firma Kotrac, in 2-ploegendienst. Uiteraard zijn alle denkbare voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat stof dat bij het malen ont staat in de lucht wordt uitge stoten. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 7