Brouwerij De Ridder breidt uit H. Timmer koninklijk onderscheiden in Nigeria v. Jrft- iff flffffffffffffi j in 5i[51inHiimi Onlangs werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de uitbrei ding en renovatie van Brou werij De Ridder te Maas tricht. De ingebruikneming van een nieuwe vergistings- kelder met vier nieuwe tanks betekent namelijk voor deze brouwerij een forse uitbreiding in de vergis- tingscapaciteit. In totaal beschikt De Ridder nu over acht van dergelijke tanks. Op de foto ziet u enkele nieuwe gisttanks vóór de brouwerij aan De Oeverwal. Om de tanks te kunnen installeren, moest een gedeelte van de brouwerij muur worden uitgebroken. Uitbreiden en renoveren gebeurt ook in andere afde lingen van de brouwerijDe renovatie aan de machineka mer is inmiddels afgerond. Voorts is er bijvoorbeeld een nieuwe waterbehandelings installatie in gebruik geno men. Tevens wordt de bin nenplaats overdekt en wor den er magazijnen gebouwd, waardoor een verdere uit breiding van de opslagcapa citeit wordt gerealiseerd. Aanpassingen aan de botte larij zullen er toe leiden dat kan worden overgegaan van een handmatige- op een semi-automatische kratten- behandeling. Daarvoor wordt ondermeer een palleti- zer/depalletizer geinstal- leerd. De eerste vorkhef truck enelektropallettrucks, I de brouwerij dedendragen I de werkomstandigheden, die mediojuni hun intrede in I ook bij aan verbetering van I Ieder jaar is eind april sprake van een 'lintjesregen'. Uit Nigeria kregen we bericht dat ir. H. Timmer een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. De heer Timmer, sinds 16 jaar brewery manager van de brouwerijvestiging te Kaduna van Nigerian Bre weries Ltd., is namelijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In aanwezigheid van zo'n 250 landgenoten ontving de heer Timmer de koninklijke onderscheiding uit handen van de Nederlandse ambas sadeur in Nigeria, mr. A.F. Tieleman. In zijn toespraak vermeldde de ambassadeur dat de heer Timmer de onderscheiding is toegekend vanwege zijn lange staat van dienst als brewery manager te Kaduna en zijn verdien sten voor de Nederlandse handel in het noorden van Nigeria. In het bijzonder, zo verklaarde de ambassadeur, heeft de heer Timmer de orde gekregen voor zijn ver diensten voor de Neder landse gemeenschap in Kaduna, voor wie hij gedu rende een lange periode als mentor is opgetreden. De volgende dag vond een feestelijke lunch plaats om dit eervolle feit te vieren. georganiseerd door de managing director van Nige rian Breweries, de heer M.A. Makinde. Op de foto worden de heer Timmer (links) de versierse len, behorende bij de onder scheiding, opgespeld door de Nederlandse ambassa deur in Nigeria. Mevrouw Timmer (midden) kijkt toe. Tot grote verrassing van de heer Timmer waren bij de bijeenkomst zowel zijn echt genote (die eigenlijk op dat tijdstip in Nederland zou zijn) als een van zijn zonen aanwezig.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 6