brouwerij aan de Van der Helststraat. Al het rijdend materieel was onderge bracht in een garage aan de Mauritska- de, een deel van het (standbouw)mate- riaal was ondergebracht bij derden, ter wijl de paarden en hun speciale voer tuigen waren gestald aan de Quellijn- straat. Nu zijn alle diensten verenigd in één centraal pand. Met uitzondering van de paarden overigens. Het is nu eenmaal traditie dat onze Shires dage lijks door de Amsterdamse binnenstad lopen, als ze niet bij een evenement zijn. Uit praktische overwegingen zijn de 'stallen' daarom niet meeverhuisd. "We streven naar een leeg magazijn" Zelfs nu de afdeling in één centraal pand onderdak heeft gevonden, is het voor de willekeurige bezoeker nog niet gemakkelijk dat overzicht te krijgen. 'Als het goed is, zeker in deze tijd van het jaar, staat al ons materiaal in het land. Wie hier dan een kijkje wil nemen, loopt door nagenoeg lege magazijnen" zo verklaart de heer Vleg- hert. "Vandaar dat we op 14 mei een Vervulling van langgekoesterde wens Voordat de genodigden het pand kon den bezichtigen, vond eerst echter de officiële opening plaats. Deze werd verricht door directeur Personeelsza ken van Heineken Nederlands Beheer BV, drs. P.C. Schop. In augustus 1985 had hij, in zijn toenmalige functie van commercieel directeur, ook de eerste paal geslagen voor het gebouw in Amsterdam Zuid-Oost. "Bij die gele genheid heb ik gezegd dat Reclame Service hier een magnifiek onderko men krijgt. Daar hoef ik geen woord van terug te nemen, u zult dat met mij eens zijn", aldus de heer Schop in zijn speech"Het feit dat we hier, op de stal len na, alle faciliteiten onder één dak hebben, betekent de vervulling van een langgekoesterde wens." Visitekaartje van het bedrijf De heer Schop wees ook op het belang van de gunstige situering van het nieuwe onderkomen omdat er nu een einde is gekomen aan noodgedwongen improvisatie, veroorzaakt door de ver- Royal Chi) BOKMA HKrtökWfer Heerlijk, helder Heineken open huis hebben georganiseerd om al onze 'opdrachtgevers' een duidelijke presentatie van onze mogelijkheden te geven." Zoals de afdeling zo vaak doet bij drankenhandels of verkoopkanto ren van horecagebieden die een 'open dag' organiserenhad men nu het eigen huis aangekleed. In de magazijnruimte waren diverse stands geplaatst die de werkzaamheden van de afdeling belichttenDaar tussendoor waren tap- faciliteiten in uiteenlopende vormen tentoongesteld: van een eenvoudig roestvrijstalen buffet tot een meters groot tapeiland, dat kan worden aange sloten op een speciale kelderbierwa gen. Deze laatste was eveneens te bezichtigen. Evenals het overige rij dend materieel, zoals jurybus, bezem wagen, ploegleiderswagen van de Amstel Wielerploeg, de antieke brand weerwagen, Sourcy-jeep en de wagen die de Shires naar- en van evenemen ten vervoert. Ook het Pepsi Parateam was aanwezig met tal van attributen. Een toelichting bij alle materialen en diensten werd gegeven door de mede werksters van de afdeling RSenV zelf. spreide ligging van de diverse diensten. "Alle diensten en goederen hebben we nu op een centrale plaats, gelegen aan een net van grote verkeerswegen. Voor deze afdeling is dat van groot belang, want overal in het land waar grote en kleine evenementen plaatsvinden, is Heineken vertegenwoordigd via deze afdeling. Zij bepalen in grote mate het gezicht van het bedrijf naar onze afne mers. Hoe belangrijk dat is voor onze onderneming hoef ik in dit gezelschap niet nader toe te lichten. Vervolgens bleek hoe waarheidsge trouw de decorateurs van de afdeling standbouw van RSen Viets kunnen ver vaardigen. De bakstenen muur, met daarop de namen van voormalige vesti gingsplaatsen, bleek in werkelijkheid een decordoek te zijn. De Heineken brandweerwagen, een authentieke T- Ford, kwam er bij wijze van openings handeling doorheen naar binnen rij den, voorzien van het opschrift 'Leuk dat u er bent'. 5 pijlers De genodigden vonden het zelf ook leuk dat ze er waren. In het 2.250 m2 grote gebouw aan de Lemelerbergweg 29, waarvan 1.700 m2 in beslag wordt genomen door magazijnen, garage en werkplaats, was genoeg te zien. Duide lijk werd ook dat Reclame Service en Verkoopbevordering vijf onderafdelin gen kent. Zoals de naam al aangeeft is Verkoopbevordering ereen van. Deze afdeling houdt zich bezig mét promo tionele acties op handelsniveau. 'Tai- lor-made acties' is de officiële naam van acties waarmee wordt ingehaakt op evenementen waarhij groothandel en detaillisten betrokken zijn. Het zijn acties, die als het ware op maat worden gemaakt. Speciale viltjes gratis bij een krat bier bijvoorbeeld tijdens de Vloot dagen van Den Helder. Öf ansichtkaar ten met een skütsje erop gratis bij aan koop van Heineken bier, ter gelegen heid van de Open Friese kampioen schappen Skütsjesilen. Het is slechts een bescheiden greep uit de vele acties waarmee verkoopbevor dering inhaakt op plaatselijke en regio nale evenementen. Een tweede pijler van RSenV is stand- bouw. Deze afdeling ontwerpt stands en verzorgt de inrichting ervan op beur zen, bij 'open dagen' en tentoonstellin gen. Dat varieert van zeer grote stands (zoals op de Horecava) tot kleinere (bij drankenhandels of tentoonstellingen, zoals momenteel op De Efteling bij voorbeeld). Standbouw opereert over de hele wereld. Onlangs nog vond een tentoonstelling plaats in China, waarop een Heineken 'café' aanwezig wasin september gaat men naar Japan om een stand te bouwen. In een aantal gevallen bouwt de afdeling niet zelf, maar besteedt zij de opdracht uit aan externe standbouwbedrijven. In die gevallen houdt men wel de coördinatie in handen. Buitenreclame is een ande re, waarschijnlijk niet zo bekende, onderafdeling van RSenV. Toch bepaalt deze afdeling voor een groot deel de uitstraling van onze concern- merken in Nederland. Want onder bui tenreclame wordt dan reclame ver staan öp, aan en vóór gevels. Dus grote neonreclames op gebouwen aan de openbare weg, de bekende lichtbak ken van onze concernprodukten aan de gevels van horecazaken en rijwiel- rekken of terrasschotten voor een horecapand. Voorts hoort daar de reclame op alle concernvrachtwagens bij. In totaal betreft het zo'n 40.000 punten in ons land. Punten die alle belangrijk zijn, want een defecte licht bak, knipperende neonletters of uit de toon vallend merkbeeld op een vracht wagen kunnen immers afbreuk doen aan het image van de concernmerken. De medewerkers van de stallenpaar den en koetsiers, zijn ongetwijfeld bekend in het landWaar ook de Shires zich vertonen, overal trekken zij de aandacht naar zich toe door hun impo sante voorkomenDat zal ongetwijfeld ook het geval zijn bij de Grote Post koetsenrace, waarover meer op pagina 22 van dit nummer. Tot slot is er de afdeling evenementen. Deze bestaat uit evenementenorgani- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 4