"Bij onze afdeling ligt de nadruk op service Ieder voorjaar, wanneer de weerberichten nauwlettend worden gevolgd met het oog op het komend weekend, breken voor de afdeling Reclame Service en Verkoopbevor dering drukke tijden aan. Menige organisatie doet immers een beroep op onze onder neming om de braderiede opening van het winkelcentrumhet j azzfestivalde wieler ronde of het concours hippique op te luisteren. Omdat vele verzoeken gehonoreerd worden, heeft Reclame Service met name in de zomermaanden weinig materieel in huis. De magazijnen van het nieuwe pand in Amsterdam Zuid-Oost zijn dan nagenoeg leeg. J.A. VLEGHERTVAN RECLAME SERVICE EN VERKOOPBEVORDERING: inds medio zestiger jaren is er een afdeling Reclame Service, i. F toen nog 'evenementen' gehe ten. Die afdeling hield zich in het begin nog op kleine schaal bezig met de inrichting van beurzen en de deelne ming aan evenementen. Al snel raak ten de activiteiten in een stroomver snelling. De toename van het aantal beurzen en evenementen waaraan de onderneming deelnam was zo enorm, dat ook de afdeling een stormachtige ontwikkeling doormaakte. In 1982 werd de afdeling verkoopbevordering samengevoegd met Reclame Service, zodat de naam nu voluit 'Reclame Ser vice en Verkoopbevordering' (voor het gemak aangeduid met RSenV) luidt. 43 medewerk(st)ers telt de afde ling momenteel. Het totale aantal voertuigen, tapfaciliteiten, koelsyste men en andere promotionele artikelen die geschikt zijn voor functionele inrichting van bijvoorbeeld een tent of louter voor decoratie, loopt in de hon derdtallen. Open huis De evenementen die we in elke Vers van 't Vat op de Proost-pagina's beschrijven, geven een aardig beeld van de werkzaamheden die door RSenV worden verricht. Er zijn echter niet veel mensen die een compleet overzicht hebben van het materieel dat RSenV in huis heeft en de diensten die deze afdeling kan verlenen. De inge bruikneming van een nieuw, centraal pand dit voorjaar door RSenV vormde voor de heer J.A. Vleghert (hoofd van de afdeling) dan ook een goede aanlei ding 'open huis' te houden. "Tot voor kort was het niet goed moge lijk een duidelijk beeld te krijgen van wat wij hebben en kunnen" vertelt de heer Vleghert. "Dat kwam doordat onze afdeling verspreid over drie ver schillende plaatsen in Amsterdam gehuisvest was. Kantoor en uitvoe rende dienst waren gevestigd op de De heren P. C. Schop derde van links)Blauwhoed directeur G.G.W.M. Peters vierde van links) en J.A. Vleghert zittendrechts) proosten op het nieuwe pand tezamen met de heren die namens bouwbedrijf Blauwhoed aanwezig zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 3