ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. J.H.J. Mulder (plaatselijke administra tie) A.A. van Roon (CEFI) Rotterdam Mw. M.J. de Roon (exportadministratie) P.J. Jansen (export transport afdeling) Zoeterwoude G. v.d. Hoeve (ontwikkeling algemeen) W.S. de Best (plaatselijkeadministratie) Mw. H.J. van Egmond (secretariaat HAG) J.B. Zeldenrijk (centrale reprografie) A. van Herk (centralereprografie) Mw. Y. van Diggele-van Ovost (bedrijfsin- koop) C.H. van Amstel (concern physieke distribu tie) C.N. Jansen van Roosendaal concern phy sieke distributie) W.E. Hofmijster (concern physieke distribu tie) BUITENLAND Warby Bryggerier ZWEDEN Gehuwd: J.D.A. Goud met mw. B. Christensen op 27 juni. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Geboren: Robert John, z.v. R.H. Siwalette. De heer Siwalette is van 14/6 tot 18/8 in ons land. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA Met verlof: G.J. Mannak van 17/6 tot 31/8. International Brasserie Douala KAMEROEN Met verlof: L. Teule van 11/6 tot ca.11/8. Zambia Breweries Ltd. ZAMBIA Metverlof: P.H.A. Kempvan 19/7totenmet 30/8. Brasserie de Brazzaville CONGO BRAZZAVILLE Met verlof: R.L. Kooiman van 30/6 tot en met 15/8. Bralima S.A.R.L. ZAIRE Met verlof uit Kinshasa: F.A. Kroes van 20 juni tot begin augustus, J. W. Meijer van 27 juni tot begin augustus, J.L. Bernabeu Cortes m.i.v. 19/7, R.A. Wille van 15/7 tot 29/8 en J.A.M. van Knippenberg van 29/7 tot 29/8. Met verlof uit Mbandaka: W.I.C.A. van Staveren van 2/7 tot en met 29/ 8. Met verlof uit Kisangani: M.M.C. Diels van 2/7 tot 15/9. Met verlof uit Bukavu: R. Thonhauser van 6/ 6 tot en met 1/8. Surinaamse Brouwerij SURINAME Met verlof: H. W. Heilbron van 11/6 tot 4/8. Jordan Brewery Company Ltd. JORDANIË Met verlof: J. W. Kroonen sinds 20/7. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Met verlof: B.J. v.d. Bergv an 28/6 tot 10/8 en J.G.P. Twaalfhoven van 17/7 tot en met 19/8. Singapore Brewery SINGAPORE Met verlof: J. Cremervan 22/7 tot 22/8. DANKBETUIGINGEN Mede namens mij n vrouw en kinderen wil ik iedereen die mijn afscheidsreceptie meebe leefde, hartelijk bedanken. Voor de prach tige bloemstukken, de cadeaus, de radio, Pieter Pils met oorkonde, bedankt heer Oostra en collega's, voor alles. Aat Zwaan en Guus Welner, jullie waren geweldig. Ook de sprekers bedankt. Het is een onvergete lijke dag geworden, ik zal er nog vaak aan terugdenken. H. v.d. Horst Mede namens mijn gezin wil ik iedereen har telijk bedanken voor haar of zijn bijdrage om van mijn 25-jarig jubileum een feeste lijke gebeurtenis te maken. Piet Sieliakus Woorden vloeien uit het hart Geschreven in uw Vers van 't Vat Wij danken alle mensen Voor aanwezigheid en goede wensen. Al die bekende gezichten Deden mij het afscheid verlichten. Nog éénmaal hef ik op allen het glas En denk daarbij hoe fijn het was. H. Weeda Mede namens mijn vrouw en zoon wil ik u allen bij deze bedanken voor de belangstel ling, de cadeaus en de bloemen bij mijn afscheid. HW. van Beek Hartverwarmend was de belangstelling ter gelegenheid van mijn afscheidsreceptie op 5 mei jl.voor velen toch een vrije dag! Voor de vele blijken daarvan en de cadeaus welke ik mocht ontvangen, dank ik -mede namens mijn echtgenote- u allen zéér en wens u een fijne toekomst toe. G.J. Stil Mede namens mijn vrouw dank ik de direc tie van Heineken voor de ons aangeboden receptie. Mijn collega's dank ik voor het sla gen van deze receptie. Wij zijn blij voor deze receptie gekozen te hebbenWij danken iedereen voor hun aanwezigheid en de prachtige cadeaus. Ook de cassette was een verrassing. Ook wil ik iedereen nog bedan ken voor hun blijken van belangstelling, getoond tijdens mijn ziekteperiode. C. Houberg Langs deze weg wil ik de directie van Heine ken Zoeterwoude hartelij k danken voor het mooie bloemstuk dat ik heb ontvangen ter gelegenheid van het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Avan Saarloos Ter gelegenheid van onze 40-jarige bruiloft hebben wij veel attenties ontvangen, o.a. van de medische dienst, personeeldienst produktie en de Heineken Kontaktgroep Zoeterwoude. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld. Allen hartelijk bedankt. W. K. Huizer en echtgenote Allen, die hun belangstelling hebben getoond met kaartjes, briefjes, bloemen of aanwezig waren in het Uitvaartcentrum of op Duinrust, bij het heengaan van onze lieve Gerard, willen wij hiermee bedanken. Het is voor ons een fijne gedachte te weten dat er velen warendie net zo van hem hieldenals wij deden. Dit alles heeft ons heel goed gedaan en zal ons helpen in deze moeilijke tijd. Gerda, Hans, René, Rob en Peter Mensing Voor de grote belangstelling en het medele ven tijdens de ziekteperiode en bij het over lijden van mijn manTj.G.Spoelstra, wil ik iedereen oprecht bedanken. Mevrouw T. M. Spoelstra-Teinsma OVERLEDEN Op 27 april is overleden de heer C.J.M. Meeling (72). De heer Meeling is op 3 juli 1961 in dienst getreden bij de Amstel brouwerij en ging op 1 april 1979 met pen sioen. Op 9 mei is overleden de heer J.H. Spoor (56). De heer Spoor trad op 17 juni 1957 in dienst bij Heineken Den Bosch. Hij werd opgenomen in de Heineken Invali- diteits Regeling op 1 januari 1982. Op 12 mei is overleden de heer A.D. Oosthoek (82). De heer Oosthoek is vanaf 1 januari 1952 in dienst geweest bij de Amstel brouwerijtot zij n pensionering op 1 april 1969. Op 24 mei is overleden de heer J.M. Baggermans (65). De heer Bagger- mans is 26 april 1965 in dienst getreden bij de Amstel brouwerij. 1 december 1985 ging hij met pensioen. Op 5 juni is overleden de heer mr. N. de Vries (68). De heer De Vries is 1 januari 1959 in dienst getreden bij de Heine ken brouwerij te Rotterdam. 1 september 1982 werd hij gepensioneerd. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 27