A.H.Broekhuis A. Vermaat J.P.H.M. Sieliakus Y.F. Tromer minimum»» m mmmmm Vervolg van pagina 21. Twello- Op 16 mei vierde de heer A.H. Broekhuis zijn 40-jarig jubileum. De heer Broekhuis is gedu rende de veertig jaar in een aantal functies werk zaam geweest ;momenteel is hij magazijnbeheerder bij de drankenhandel De Vries-Lemmo te Twello. Vergezeld van zijn echtgenote, kinderen en kleinkind kreeg hij tijdens de officiële ontvangst in Café-Restaurant Recrea de gouden speld met briljant opgespeld door de heer De Jonge. Tijdens de receptie was het de heer Combée, die mede uit naam van de heer Oostra de jubilaris toesprak en hem namens de directie bedankte voor zijn trouwe en grote inzet in al die jaren. Daarna overhandigde hij de heer Broekhuis het beeldje van Pieter Pils alsmede de oorkonde. Het was ten slotte zijn directe chef de heer Van Ommen die op humoris tische wijze inging op de levensloop van de jubilaris bij de drankenhandel en hem namens het personeel een cadeau overhandigde. De heer Broekhuis dankte als afsluiting een ieder voor zijn aanwezigheid en voor de attenties die hij mocht ontvangen. In een gezellige drukte kon een ieder daarna persoonlijk de heer Broekhuis en zijn gezin felicite ren. Rotterdam- Op 29 mei vond een receptie met een dubbele reden plaats: het 40-jarig jubileum van de heer A. Vermaat en zijn afscheid van de brouwerij. Tijdens de receptie werd de heer Vermaat toegesproken door de heer Kiljan van Heuven, als "gastheer van de Croos wijksesingel" Hij roemde de zeer goede eigenschappen van de heer Vermaat: "Eerlijk, altijd goed gehumeurd en als een echte drankenhandelsman, alles doende wat gedaan moet worden". Daarmee doelde hij op de start van de loopbaan van de jubilaris bij Dranken- en Limonadefabriek Diek- meier, waar hij opklom van manusje van alles tot bedrijfslei der. Vanaf 1981 was hij kassier aan de Crooswijksesingel. Daar was de heer Vermaat vertrouwensman voor iedereen. Inmiddels was ook de heer Öostra in de overvolle Raadskel- der gearriveerd. Deze dankte de jubilaris voor zijn inzet in de langdurige periode en overhandigde hem Pieter Pils. De heer Vermaat dankte allen voor de prettige samenwerking en zwaaide lof toe aan diegenen, die gewerkt hebben aan de nieuwe Overbruggingsregeling. Daarbij eindigde hij met een herziene tekst van zijn favoriete zanger Frank Sinatra, t.w.: "When I was 62 years, it was a very good year". Den Bosch- Op 20 mei werd gevierd dat de heer Sie liakus 25 jaar in dienst was bij Heineken Den Bosch. De heer Rentmeester, wachtchef lagerkelder, ver telde hoe de heer Sieliakus, na de vervulling van zijn mili taire dienstplicht als Kwaliteitscontroleur werd belast met o.a. de biologische monstername. Na diverse functies bij verschillende afdelingen werd hij groepsleider van het 'bol- len'project en vanaf die tijd rolde de jubilaris van het ene in het andere project. De heer Rentmeester zei vooral zijn vasthoudendheid als van een terrier te willen vermelden waarmee hij de projecten goed wilde regelen. Nadat de heer Rentmeester mevrouw Sieliakus een prachtig boeket bloe men had overhandigd, dankte hij de jubilaris voor het vele werk dat hij voor de brouwerij heeft gedaan en vooral voor de manier waarop hij dat deed. Tot slot kreeg de heer Sieliakus een envelop met inhoud, omdat hij als liefhebber van "alles wat groeit en bloeit"dan zelf iets aan kan schaffen. Hoofddorp- Op 2 juni jl. was de expeditieruimte van het verkoopkantoor in Hoofddorp omgetoverd tot een receptieruimte. De heer V.F. Tromer, hoofd van het horecagebied Amsterdam/Utrecht, vierde daar zijn 25- jarig jubileum bij Heineken. Vergezeld door echtgenote, zoon en dochter ontving de jubilaris uit handen van de heer Combée de gouden jubileumspeld. In een toespraak tijdens de receptie memoreerde de heer Combée nog eens de over gang van de heerTromer van de thuisverbruik- naar de hore- camarkt. Vervolgens overhandigde hij hem onder grote hila riteit een beeldje van Dik Trom(er). Het standbeeld van deze Hollandse kwajongen is namelijk ook in Hoofddorp te vinden. Namens het personeel van het verkoopkantoor dankte de heer Spierings de jubilaris hartelijk en overhan digde hem een fiets. Na het dankwoord van de heerTromer, waarin hij met name opmerkte verrast te zijn door de gewel dig grote belangstelling op deze receptie werd het officiële gedeelte besloten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 24