Shires Rob, Han, Hans enAiffe nemen deel aan Grote Postkoetsenrace VAN 13 TOT EN MET 20 SEPTEMBER In de 18e en 19e eeuw waren postkoetsen een heel ver trouwd middel om post over langere afstanden te vervoe ren. Ook reizigers mochten met de koetsen meerijden, maar zoals de naam postkoets al aanduidt (eigenlij k ont leend aan het Engelse 'mailcoach'): het voornaamste doel was toch het posttransport. M innenkort herleven de tijden van weleer. Twaalf authen- n W tieke postkoetsen zullen gedu rende acht dagen in totaal 250 kilome ter afleggen, van Groningen tot Lei den. Elf koetsen zijn geadopteerd door grote bedrijven; de twaalfde is een eigen koets, namelijk de Heineken Bierkoets. Getrokken door een vier span Heineken Shires, zal de bekende gele koets aan dit bijzondere evene ment deelnemen. Zoals vooral de Zoeterwoudse mede werkers wel zullen weten, is het ieder jaar op 3 oktober feest in Leiden. Op die dag herdenkt men feestelijk dat Leiden op 3 oktober 1574 werd ontzet van het beleg van de Spanjaarden tij dens de tachtigjarige oorlog. Witte brood met haring en hutspot zijn tradi tionele gerechten die steevast op het menu van de Leidenaars staan. Maar er zijn meer activiteiten om de herinne ring aan Leidens ontzet levendig te houden. Die festiviteiten moeten wor den toegeschreven aan de '3 October- Vereeniging'Vanwege het honderdja rig bestaan van deze vereniging dit jaar, nam men het initiatief een bijzon der evenement te organiseren met een historische ondertoon. Zo ontstond het idee voor een postkoetsenrace. Ook twee andere 'ontzetsteden' zijn in het traject opgenomen. Zowel start plaats Groningen als etappeplaats Alk maar herdenken beide namelijk even eens jaarlijks een belangrijk wapenfeit uit de vaderlandse geschiedenis. Het spreekt bijna voor zich dat Heine ken deelneemt aan de race. Allereerst is er de band met de stad Leiden. Een stad die, grenzend aan vestigingsplaats Zoeterwoude, een goede buur is van de brouwerijTen tweede nemen paard en wagen sinds jaar en dag een bijzon dere plaats in bij de brouwerijVroeger was deze combinatie hèt transportmid del bij uitstek om het bier bij de klan ten af te leveren. Hoewel de vrachtwa gens deze taak al lang hebben overge nomen, wordt de herinnering aan paard en wagen nog steeds in ere gehouden door middel van de zes enorme Heineken Shires. Zij zijn vaak het middelpunt van de belangstelling bij tal van evenementen in het land. Of ze nu voor de eg zijn gespannen, zoals regelmatig gebeurt bij een concours hippique, voor de bierslede of voor de spanwagen met z'n fraaie eikehouten bierfusten. Soms ook trekken ze de Heineken bierkoets, een origineel Engelse koets die uit 1870 dateert. In dat jaar werd hij in Londen gebouwd door de respectabele firma 'Holland Holland'De koets kreeg de naam 'Per severance' (Volharding). Het was een road-coach, een zware en uiterst sterke wagen, die gebruikt zou worden om de dienst te onderhouden tussen Londen en Dorking. Op een bepaald moment verdween de koets. Pas in 1952 werd de koets in vervallen toestand terugge vonden in een oude schuur in Corn wall. Nadat de koets door zijn nieuwe eigenaar was gerestaureerd, werd hij opnieuw in gebruik genomen. In de jaren van 1959 tot en met 1962 deed de koets dienst als verbinding tussen onder meer Oxford en Woodstock, op een toeristische route. In 1965 kocht Heineken de koets aan, die sindsdien de naam Heineken Bier koets draagt. Onder deze naam zal de Heineken koets ook in september aan de start verschijnen van de Grote Post koetsenrace, getrokken door vier van de zes Shires en gemend door twee Heineken koetsiers. Als op zondag 14 september a.s. om 11.00 uur het startschot wordt gelost voor de eerste tijdrit van Groningen naar Tietjerksteradeel, hebben de paarden en koetsiers in totaal ruim 250 kilometer voor de boeg. Dagelijks zul len zij, met een gemiddelde snelheid van 12 kilometer per uur, zo'n acht uur in actie zijn. Niet achter elkaar uiter aard, want ook voor paarden geldt zo'n soort vuistregel als de ANWB-slogan twee uur rijden, een kwartier rust. In het volgende nummer zullen we een overzicht plaatsen van de pleisterplaat sen, die tijdens de Grote Postkoetsen race worden aangedaan. Een bezoek aan zo'n plaats is ongetwijfeld net zo leuk als het aanmoedigen van de deel nemers, want er worden allerlei feeste lijke activiteiten georganiseerd. Op het zogenoemde evenementenplein zal temidden van de andere sponsors natuurlijk ook Heineken aanwezig zijn. Bij de taps kunnen bierglazen worden verkregen, waarop het logo van dit evenement is afgedrukt. In de tussentijd kunnen de paarden op adem komen om de volgende etappe af te leggen. Ook voor niet-paardekenners zullen onze Shires eenvoudig te her kennen zijn. Zij steken waarschijnlijk niet alleen letterlijk met hoofd en schouders boven de andere uit, maar zijn ook toegedekt met een paardede- ken waarop de naam Heineken prijkt. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 22