Afscheid H.G. Liebetrau Afscheid H. van der Horst Afscheid H.W.van Beek J. Visser Zoeterwoude- Op 9 juni vond het afscheid plaats van de heer H. van der Horst, in verband met zijn gebruikmaking van de Overbruggingsregeling. Velen waren naar de Van Swie tenkamer gekomen om de heer Van der Horst persoonlijk de hand te drukken. Dat het een uniek afscheid betrof, mag blijken uit het aantal dienstjaren: ruim 45. Heineken -en vooral bier- hebben een niet weg te denken plaats ingeno men in het leven van de heèr Van der Horst. Want destijds is hij begonnen in de bottelarij van de Rotterdamse brouwerij waar hij als tapper werkzaam was. Later werd de heer Van der Horst portier. Eerst bij de Rotterdamse brouwerijver volgens bij de Zoeterwoudse vestiging. Toch bleef het pro- dukt zelf de grootste aantrekkingskracht houden, want in 1982 ging de heer Van der Horst over naar het personeelsuit- giftemagazijn. Achtereenvolgens dankten de heren Kloek en Van der Lee de heer Van der Horst voor diens verdiensten en collegialiteit en werden er diverse cadeaus aangeboden. Uiteraard kreeg hij ook het beeldje 'Pieter Pils' en namens het personeel kreeg hij een prachtige radio-cassetterecorder overhandigd. Zoeterwoude- Op 6 juni werd de heer H.G. Liebetrau samen met zijn echtgenote ontvangen in de Van Swietenkamer door de heren Coebergh en Klomp. De heer Liebetrau nam namelijk na 28 dienstjaren afscheid van de brouwerij. In die jaren is hij altijd werkzaam geweest in het buitenland: de eer ste jaren in Surabaya, vervolgens in Lagos en het laatst in Kinshasa (Zaire) als Administrateur Délégué van Bralima S.A.R.L. De heer Liebetrau werd tijdens de afscheidsrecep tie toegesproken door de heer Coebergh, die onder meer memoreerde dat de heer Liebetrau vaak de kastanjes uit het vuur heeft gehaald'. Tot slot overhandigde de heer Coe bergh hem als afscheidscadeau een gouden dasspeld, terwijl mevrouw Liebetrau een prachtig boeket bloemen aangebo den kreeg. Na dit officiële gedeelte was er nog enige tijd een gezellig samenzijn in de Van Swietenkamer, voordat de aan wezigen persoonlijk afscheid namen van de heer en mevrouw Liebetrau, die zich na de vele buitenlandse jaren nu weer in hun geboorteland West-Duitsland vestigen. Zoeterwoude- Na de afscheidsreceptie van de heer H. W. van Beek op 28 mei, kan in ieder geval gesteld worden dat hij weer prima bij de tijd is. Twee horloges waren enkele van de vele cadeaus die hij in ontvangst mocht nemen. De heer Van Beek werd, samen met vrouw, zoon en schoonzuster ontvan gen in de Koperen Ketel in Zoeterwoude, waarna de recep tie volgde in de kantoorkantine. Deze bijzondere plaatsen waren het gevolg van een zeer korte voorbereidingstijd omdat de heer Van Beek gebruik had gemaakt van de bijzon dere Overbruggingsregeling. De scheidende technische assistent van de Interne Dienst werd toegesproken door de heer Croese en later volgde nog een spontane toespraak van de heer H.L.van der Werff die nog eens inspeelde op hun gemeenschappelijke "Amstel- achtergrond". Tijdens het genoegelijk samenzijn in een ongedwongen sfeer bleek eens te meer hoe bekend de heer Van Beek in de vestiging Zoeterwoude is. Zijn werkzaamheden binnen de gehele vestiging zorgden ervoor dat velen ook van andere afdelingen de receptie bezochten en de heer Van Beek over laadden met bloemen, cadeaus en de beste wensen voor de toekomst. 4 ff Zoeterwoude - Op 14 mei werd het 40-jarig jubileum gevierd van de heer JVisser. De heer Oostra was de bP eerste spreker in de Hooiberg. Hij bedankte de heer Visser voor zijn inzet en zei dat hij behoort tot de steeds klei ner wordende groep met zo'n groot aantal dienstjaren. Hij overhandigde hem daarom het befaamde beeldje "Pieter Pils". Vervolgens beschreef de heer Kloek de loopbaan van de heer Visser, van intrumentenmaker in de Amstel-Brou- werij te Amsterdam tot zijn huidige functie van meet- en regelbesturingstechnicus in Zoeterwoude. Hierna reikte hij de gouden speld uit aan de jubilaris. De heer Zalme als directe chef noemde de heer Visser een man met gouden handen. Op elk fijnmechanisch probleem heeft de heer Vis ser een passende oplossing. Zijn liefhebberij (de orgelmu ziek) werd in beeld gebracht door een miniatuur orgel, dat spelend werd binnengebracht. Van zijn collega's ontving de heer Visser een spiegelreflex fotocamera. Als laatste sprak de heer Zijlstra, die namens de afdeling planning en werkvoorbereiding de woorden van de heer Zalme onderschreef. Als blijk van waardering overhan digde hij de heer Visser een lampje in de vorm van een beeld je. Een dankwoord van de heer Visser besloot het officiële gedeelte. Lees verder op pagina 24 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 21