UilllHIIIIIH Afscheid H. Kleijn Hesselink Afscheid H. Weeda Afscheid H. Bostelaar Afscheid W. de Roode IttlttltXtltttltlIt Zoeterwoiule- Op 30 mei was de dag gekomen dat ing. H. Kleijn Hesselink afscheid nam van de brouwerijwaarbij hij bijna 35 jaar werkzaam is geweest. Ter gelegenheid hiervan werd hij in de Van Swietenkamer ontvangen door de heren Scheltema en Leeuwenburg. Daarbij waren ook zijn oud- collega's Den Uijl en Riesmeijer aanwezig. Nadat het gezel schap zich naar de grote ontvangstruimte verplaatst had, nam de heer Leeuwenburg het woord. Overeenkomstig het verzoek van de heer Kleijn Hesselink niet toegesproken te willen worden, richtte de spreker zich niet tot hem, maar tot de toehoorders. Uiteraard mocht de heer Kleijn Hesselink tijdens deze toespraak er wel bij blijven... De heer Leeu wenburg bracht de aanwezigen een aantal activiteiten van de scheidende projectmanager Zambia in herinnering, die niet in diens functiebeschrijving stonden vermeld. Zoals het jaarlijks meebrengen van oliebollen en het vastzetten van de deurknoppen van zijn collega's. Met de woorden 'je laat nu je werkmaten in de steek, maar je krijgt ervan ons een mee' werd de heer Kleijn Hesselink tot slot een Workmate aange boden. Zoeterwoitde- Per 1 juni heeft de heer H. Weeda van de afde ling Energie gebruik gemaakt van de speciale uittredingsre geling, hetgeen op dinsdag27 mei dooreen feestelijke recep tie werd omlijst. De heer Weeda kwam op 3 juli 1950 als sto ker in dienst bij de brouwerij te Rotterdam. Nu nam hij na 36 bewogen brouwerij jaren afscheid als groepsleider Ener gie. Dat het inderdaad bewogen jaren zijn geweest, waarin de heer Weeda steeds een kleurrijke rol vervulde, bleek wel uit de verschillende toespraken waarin een kleine greep uit de grote vooraad beschikbare anekdotes was verwerkt. Tevens werd er speciale aandacht geschonken aan de vele werkzaamheden die de heer Weeda in het verleden voor de Bond heeft verricht. Daarbij ontbrak het niet aan cadeaus. Zijn reputatie als vlotte spreker eer aandoende, voerde de heer Weeda tot slot zelf nog uitgebreid het woord. Ook na het formele gedeelte werden nog vele anekdotes uit de oude Rotterdamse doos gehaald. Rectificatie. In nummer 4/1986 is helaas een verkeerde foto afgebeeld bij het afscheidsverslag van de heer H. Bostelaar. De familie Bostelaar bieden wij daarvoor onze excuses aan. Voor alle duidelijkheid plaatsen wij hier bij nogmaals het verslag met de goede foto. Rotterdam- Op 7 mei nam de heer H. Bostelaar, in aanwezig heid van zijn zoon en dochter met hun verloofdes, afscheid in verband met toetreding tot de Overbruggingsregeling. Na de officiële ontvangst begaf het gezelschap zich naar de Raadskelder, waar in een plezierige sfeer een groot aantal personen de heer Bostelaar de hand kwam schudden. De heer Kiljan van Heuvën haalde in zijn toespraak enige anek dotes op uit de 32-jarige loopbaan van de heer Bostelaar bij Heineken. In 1954 was hij begonnen als buitencontroleur voor emballagecontrole. Al snel werd hij incasseerder bij Drankenhandel Havenstad, belast met de incasso debiteu ren. Het bleef niet alleen bij incasso voor Havenstad, want ook de brouwerij debiteuren (huur/lening) werden hem toe vertrouwd. Daarmee was per jaar een paar miljoen gulden gemoeid. Dat de heer Bostelaar in de loop der jaren niet alleen Nederlandse afnemers bezocht, blijkt uit de kennis van het Chineees, Turks, Grieks en Marokkaans van de heer Bostelaar, die iedereen in zijn eigen taal te woord stond. Zoetermeer- Op 13 mei nam de heer W. de Roode, gebruik makend van de Overbruggingsregeling, afscheid van de GWN. Nadat de heer De Roode op 15 oktober 1962 in dienst kwam van Wijnhandel Reuchlin, heeft hij altijd met wijn te maken gehad. In het verleden vulde hij zelf de wijn flessen, de laatste tijd voorzag hij als magazijnmedewerker wijnflessen van speciale etiketten. Tijdens de geanimeerde receptie vertelde de heer Buizer dat de heer De Roode een man was met wie het prettig was om samen te werken. Een man ook bij wie alles kon. Behalve op de dinsdagavond, zoals vroeger veelvuldig bleek wanneer eigenlijk moest wor den overgewerkt, want op die avond had de heer De Roode dansles.De volgende spreker, de heer Van Leest, had bere kend dat de heer De Roode in vijftien jaar tijd met de kleine handmachine zo'n drie miljoen etiketten op de flessen had geplakt. Een aantal dat, naast elkaar gelegd, twee maal de afstand rondom de aarde zou bedragen. Evenals de vorige sprekers sprak ook de heer Versloot op verzoek van de heer De Roode slechts kort, maar zeer lovend. Tot slot kreeg de heer De Roode een enveloppe met inhoud aangeboden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 20