Centraal parkeerterrein in Den Bosch Vrumona krijgt gecentraliseerde koeling, buiten de bottelarij Tot voor kort parkeerde een deel van het personeel van Heineken Den Bosch op parkeerplaatsen op het brou werij terrein zelf. Anderen parkeerden aan de westzijde van het kantoorge bouw. Door bouwactiviteiten op het bedrijfsterrein nam het aantal parkeer plaatsen daaraf. Dit had tot gevolg dat er onvoldoende parkeergelegenheid was, met name rondom de tijdstippen waarop ploegen van dienst wisselen. Terwijl de eerste ploeg nog niet van het bedrijf vertrokken is, komt de vol gende aan. Onlangs is daarom het par keerterrein bij het kantoorgebouw uit gebreid met 175 plaatsen. Op enkele plaatsen na, die bestemd zijn voor onder meer vaste leveranciers en bezoekers, komt daarmee de parkeer gelegenheid voor personenwagens te vervallen op het brouwerijterrein. Deze maatregelen, die op 15 juli zijn ingegaan, leiden tot meer ruimte op het brouwerijterrein voor het inten sieve vrachtverkeer. Daardoor is ook een verbetering gerealiseerd van de veiligheid. De produktiemedewerkers wordt aanbevolen gebruik te maken van de loopbrug om de afstand tussen kantoor en brouwerij terrein te over bruggen. Energiebesparing, grotere veiligheid en prettiger arbeidsomstandigheden zijn enkele gevolgen van een pro ject dat onlangs bij Vrumona in Bunnik is afgerond. De afzonderlijke koelsystemen van de bottelcolonnes 2,3,4 en 5 zijn namelijk vervangen door één gecentraliseerde koeling. Deze staat niet meer zoals voorheen in de bottelarijmaar daarbuiten (zoals ook op de brouwerij vestigingen het geval is). In totaal heeft dit project ander half jaar in beslag genomen. In het nieuwe systeem wordt de koeling vanuit een cen traal punt verzorgd. Dit bevindt zich naast en gedeel telij k in de waterfabriek op het bedrijfsterrein. Energiebesparing is bereikt door een efficiënter gebruik van de compressoren, die onderdeel vormen van het koelsysteem. Doordat de compressoren, die nogal wat geluid produceren, niet meer in de bottelarij staan, is een verbetering gerealiseerd op het gebied van arbeids omstandigheden. Daaraan draagt ook het verwijderen van enkele bordessen bijdie in de nieuwe situatie overbo dig zijn geworden. Hierdoor is namelijk meer ruimte ont staan in de bottelarijhet geen leidt tot een grotere overzichtelijkheid en meer bedieningsgemak. De bedie ningsmede werkers zijn uiter aard enthousiast over deze voordelen. Dank zij de volle dig geautomatiseerde cen trale koeling is er voorts min der kans op storingen. Tot slot biedt het nieuwe sys teem nog een belangrijk voordeel: het ammoniak/gly col-systeem is uit de bottela rij verplaatst naar buiten, naast de waterfabriek. In vei ligheidsopzicht betekent dat een grote verbetering.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 15