Gedistilleerdgroep geeft groot alarm 100e PC in gebruik genomen loifinHmHi J Op dinsdag 10 juni werd's avonds om 19.42 uur precies bij de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland te Zoeter- meer groot alarm geslagen. Wat was er aan de hand? Er was een ontploffing geweest, met als gevolg twintig zwaar gewonden in de distilleerde rij en de aangrenzende ver pakkingsafdeling. Boven dien was er een leiding gesprongen waar nu alcohol uitstroomde, en was de sprinkler-installatie in wer king getreden. Dit alles maakte deel uit van een zeer grote oefening van de BZB van de GWN. De BZB had deze oefening in samenwer king met de gemeentebrand weer van Zoetermeer geor ganiseerd om het calamitei tenplan van de GWN te toet sen èn om te trainen in de samenwerking tussen beide korpsen. Zes minuten na het alarm droeg de bedrijfs brandweer de eerste slacht offers van de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) over aan de zorg van de EHBO'ers van de GWN. Een groep die werd begeleid door hun instructeur, de heer J. Blom uit Zoeterwoude. Op hetzelfde moment arri veerde de gemeentebrand weer met twee autospuiten, een hoogwerker en twee hulpverleningsvoertuigen. Ook arriveerden nog twee bussen met EHBO'ers. Zij behandelden samen met de bedrijfs-EHBO'ers de gewonden ter plaatse op de zogenoemde 'gewondennes ten' en bij de verzamelplaat sen waarheen de slachtoffers na een eerste snelle hulpver lening werden gebracht. Alle deelnemers aan deze oefening, negentig in totaal, waren van mening dat de oefening zeer succesvol is verlopen. Niet omdat er niets mis is gegaan, maar vooral omdat ieder heeft kunnen leren wat bij de aan pak van een dergelijke cala miteit eventueel verbeterd kan worden. In het bedrijfs restaurant van de GWN, waar allen ontvangen wer den, liet men de oefening nog eens de revue passeren. Daar complimenteerde de commandant van de gemeentebrandweer ook de BZB van de Gedistilleerd groep met de goede wijze waarop deze de zaken had opgevangen en geregeld. Nog geen twee jaar nadat de eerste personal computer bij onze onderneming z'n intrede deed, plaatste de afdeling decentrale syste men van de Heineken Auto- matiserings Groep het 100e exemplaar. De personal computers, waarvan het aan tal inmiddels al weer met enige tientallen is toegeno men, staan verspreid over de verschillende vestigingen in Nederland. Het merendeel daarvan heeft een plaats gevonden in Zoeterwoude. Toen bekend werd dat de honderdste personal compu ter zou worden geinstalleerd bij de heer R. Fles van de afdeling gebruikersonder steuning van het HAG, was dit voor zijn collega's alle reden de nieuwe PC 'feeste lijk' in te pakken. Op de foto R. Fles, die bij velen bekend is door zijn werkzaamheden aan de HAG Helpdesk en zijn opleiding aan toekom stige gebruikers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 14