Al vele malen werd in diverse artikelen en bro chures uitvoerig aandacht besteed aan het nieuwe verpakkingsmateriaal dat dit najaar door Heineken en Amstel in gebruik zal worden genomen. De laat ste keer beschreven we hoe de bierflessen worden gemaakt, dit maal nemen we een kijkje bij Wavin, een producent van de nieuwe bierkratten. Een nieuwe krat: een nieuw gezicht In de periode tussen september 1986 en april 1987 zullen de oude Heine ken en Amstel kratten worden ver vangen door circa 10 miljoen nieuwe exemplaren. Van de totale produktie neemt Wavin in het Overijsselse Har- denberg er 6 miljoen (waarvan alle Amstel kratten) voor zijn rekening, ter wijl het West-Duitse concern Schoeller de overige kratten produceert. In augustus '85 is men bij Wavin al begon nen met de produktie van de Heineken kratten, vanwege de grote hoeveelheid die nodig is als beginvoorraadDe pro duktie van de Amstel kratten begint overigens pas in september '86. Aan het begin van dit jaar is ook Schoeller met zijn aandeel in de pro duktie begonnen. Spuitgietmachine Opdat de hele produktie op tijd gereed kan zijn, leverde Stork in Hengelo in totaal twintig volautomatische spuit- gietmachines aan beide kratten-produ centen. Elke machine heeft een capaci teit van 7000 kratten per week. Evenals de huidige 30 cl-kratten zij n de nieuwe vervaardigd van het zoge naamde HDPE: hoge dichtheid poly ethyleen. Dit proces gaat in grote lij nen als volgt in zijn werk. Het polye thyleen wordt in korrelvorm in de spuitgietmachine gebracht. In de 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 8