Zoeterwoude bereidt zich voor op nieuwe bierfles met flesvriendelijk transport Zoals bekend, wordt tussen oktober van dit jaar en 1 april van het volgend jaar overgeschakeld van het hui dige pijpje op een nieuwe 30 cl-bierfles. Een van de voor naamste oorzaken om over te gaan tot vervanging van het gehele flessenpark met een inhoud van 30 centiliter, was scuffing. Met 'scuffing' wordt de beschadigingen bedoeld aan de buitenzijde van de fles. Deze beschadi gingen worden veroorzaakt doordat in de bottelarijen de flessen op de transportbanen tegen elkaar botsen en schu ren. Als de fles na een gron dige wasbeurt in de flessen- wasmachine opdroogt, slaan de slijtagestrepen wit uit. En hoe ouder de fles, hoe duide lijker de scuffing zichtbaar is. Alle reden dus om met het oog op de introductie van het nieuwe flesje, voorzorgs maatregelen te nemen in de bottelarijen. tiemachines. Daar namelijk moesten de flessen enige malen achter elkaar invoe gen om één voor één de diverse inspecties te onder gaan. Bij dc vulmachine kwamen ze vervolgens weer naast elkaar op de band. In Oorzaak aanpakken In Zoeterwoude is de revisie periode van colonne 1 in de maanden januari en februari benut om alle colonne onderdelen tussen de fles- senspoel- en vulmachine te vervangenVoorheen was dit traject een van de grootste boosdoeners op scuffingge- bied. Want nadat de flesjes in rijen van vijf naast elkaar de spoelmachine uitmarcheer- den, ontstond een waar gedrang bij de flesseninspec- Transportbanen in de vorm van lussen kenmerkten de oude colonne-opstelling. Duidelijk is het verschil zichtbaar met de nieuwe colonne op de foto boven. dringen, maar in werkelijkheid een minimum aan scuffing. Er zijn ook minder plaatsen waar storing kan optreden. Voorts heeft de betonplaten vloer plaats gemaakt voor een betegelde vloer, die gemakkelijker schoon te houden is. Een belangrijk punt, omdat dagelijks vele gasten tijdens een excursie vanaf het bordes over de bot telarij uitkijken. De capaci teit van colonne 1, 150.000 flessen per uur, is dezelfde gebleven, ondanks de fles- vriendelijke behandeling. Ook colonne 2 In september, tijdens z'n jaarlijkse revisieperiode, zal op dezelfde wijze worden begonnen met de aanpassing van colonne 2. Deze colonne is de eerste binnen de Heine- kenvestigingen, waarop in het najaar de nieuwe flessen zullen worden gespoeld, geinspecteerd en afgevuld. Op deze foto van de nieuwe colonne] lijkt het of de flessen staan te raken ze elkaar nauwelijks. Een flesvriendelijk transport dus, met de nieuwe situatie is sprake van een 'in lijn-inspectie': het inspectieapparaat staat vlak voor de vuiler. Deze machine controleert op drie aspecten tegelijk: op de aan wezigheid van vreemde voor werpen in de fles, op even tuele restvloeistof en op gaaf heid van de kroonmond. De 'inliner', het invoegen, werkt drukloos. Met een minimale onderlinge aanra king van de flessen, vormen ze achterelkaar een keurige rijEen flesvriendelij k trans port met een minimum aan scuffing is het resultaat. Prettiger werken Doordat de flessen niet meer tegen elkaar aan botsen, is ook het geluidsniveau bij deze colonne aanmerkelijk lager geworden. Op de foto's is het verschil tussen de voor malige en huidige colonne opstelling duidelijk zicht baar. Colonne 1 is nu voor de bedieningsmedewerkers overzichtelijker geworden en gemakkelijker bereik baar in het geval van storing. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 7