Geslaagde deelname aan beurzen iiiliiHiflfl; iilHilUUij. Heineken RT Heineken De Horecava, traditioneel begin januari in de Amster damse RAI, is een bekende beurs. Maar er zijn meer beurzen waar onze onderne ming met een of meer stands aanwezig is. In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat het doorgaan van de Horesca te Zuidlaren in februari werd verhinderd doordat de Prins Bernhard- hoeve geheel in vlammen is opgegaan. Gelukkig beschikte onze brouwerij over meer stand- materieel, zodat deelname aan de BBB en de Roka gewoon doorgang kon vin den. De letters BBB staan eigenlijk voor Brood en Ban ketbakkers Beurs. In de loop der jaren is de beurs echter uitgegroeid tot een van de grootste horecavakbeurzen in het land. Voorde commer ciële medewerkers en het managementteam uit het horecagebied Limburg bete kende deze beurs een gele genheid om vier dagen lang de afnemers gastvrij te kun nen onthalen. Dat gebeurde in de Heineken- en Amstel- stand. Voorts was er een stand van Brouwerij De Rid deren van Jacq. Hennekens, waar de afnemers eveneens welkom waren. Bij de laatste lag de nadruk vooral op de promotie van de 'Limburgse Koffie', kof fie met Els la Vera. Een pro- dukt, waar bijzonder goede reacties op kwamen. Na de beurs was een stijging in de afname van 't Elske dan ook duidelijk merkbaar. Voor de beursbezoekers was er, evenals op de Horecava, tevens de gelegenheid ken nis te maken met het parade paardje van Vrumona: Twis ter, the cool wine drink. Deze wine cooler was, even als een aantal andere pro- dukten uit het Vrumona- assortiment, aan te treffen in de stand van Dranken Indus trie Sittard. Roka De Roka is eveneens een vakbeurs, maar dan op geheel ander gebied, name lijk de detail- en levensmid delenhandel. Deze beurs wordt eenmaal in de twee jaar georganiseerd. Ditmaal stond deze beurs in de Jaar beurs te Utrecht voor een groot deel in het teken van de vervanging aan het einde van dit jaar van flessen en kratten. Dat was ook merk baar aan de Heineken- en Amstel deelname, want een opvallende display met de nieuwe flessen en kratten toonde wat de detailhande laar van ons kan verwachten Voor de belangstellenden werd het hoe en waarom van deze vervangingsoperatie voorts verduidelijkt met behulp van een voor deze gelegenheid speciaal aange paste versie van de Vers van 't Vat-special over dit onder werp. Een aardige bijzonder heid is verder dat staatssecre taris A. Ploeg van het minis terie van Landbouw en Vis serij in onze stand een toe lichting kreeg van hoofd thuisverbruik bier, drs. F.A. Versteeg. De heer Ploeg kreeg van hem tevens het nieuwe flesje aangeboden. Foto boven: Belangstelling voor Limburgse koffie op de BBB in Maastricht. Foto onder: Staatssecretaris Ploeg (rechts) en hoofd thuis verbruik bier Versteeg in de Roka-stand.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 6