THE CHOICE OF A NEW GENERATION Pepsi-Cola is eind maart in Nederland gestart met een nieuwe reclamecampagne. Het centrale thema hierbij is: Pepsi. The choice of a new generation.Deze campagne komt in de plaats van de zeer succesvolle campagne met de Pepsi-proef. VRUMONA IS 'BOTTLGR OFTHG YGAR 1985' A THE CHOICE OF A NEW GENERATION. PGPSI, De campagne wordt uitgedragen via onder andere twee verschil lende TV-commercials, radio commercials, verpakkings- en winkel materiaal en het door Nederland rei zende Pepsi-parateam dat is uitgebreid met het Pepsi Fun Mobil. Naast het nieu ws over de campagne voor '86 valt er nog meer over Pepsi te melden. Vrumona heeft in 1985 de grootste volumestijging van alle Pepsi-Cola bottelaars in de Noord- Europese regio behaald en is daar mee in deze regio tot bottelaar van het jaar 1985 uitgeroepen. Boven dien is Vrumona over de hele wereld gezien ook nog derde gewor den van de 600 bottelaars in 154 lan den. Dit is op 8 maart gevierd in New York. Algemeen directeur van Vrumona, Ir. L.A.Ch. Rottier, ont ving daar de beide Pepsi- Cola Inter national prijzen uit handen van de president van dit concern, de heer R.H. Beeby. Op de foto ziet u links de heer Bee by, die de heer Rottier feliciteert met het behalen van de prijzen. Waarom Produkt-manager voor Pepsi bij Vru mona is drs. M. A.F. Greeve. Over het waarom van een nieuwe campagne zegt hij: "Natuurlijk. De Pepsi-proef campagne was zeer succesvol: in 1985 zijn we door een volumegroei van 22% wederom dichter bij Coca-Cola geko men. Nu wij door middel van deze smaaktesten bewezen hebben de lek kerste cola te zijn, is het tijd de cam pagne aan te passen. In Amerika werd al in 1984 het nu ook door ons gebruikte themaPepsiThe Choice of a new generation' geintroduceerd. Het woord 'choice' is nog steeds gebaseerd op die smaakkeuze, maar 'the new generation' voegt daar een emotionele lading aan toe. Het appelleert sterk aan het gevoel van de groep jeugdige cola-consumenten." Met die consu menten doelt hij op de jeugd tot 25 jaar die in een tijd van enorme ontwikkelin gen leeft. Stonden knikkers en voetbal plaatjes vroeger centraal in de jeugdja ren, tegenwoordig zijn dat nieuwe technieken zoals computers, robots en video. In de nieuwe reclame-uitingen staan de begrippen 'toekomst',' eigen tijds' en 'onderscheidend' centraal. De nieuwe Pepsi-campagne wordt gezien als een nieuwe zet in de strijd met Coke. Nieuwe Thema-Camr Pepsi-Cola in Nedenanc una 'Pepsi The choice of a new n' pi.il men verder voort op d< - de Nederlandse cola-ma I Dc bekende l'cpa Proef was de I jaren wereldwijd IilI middel vv I Pepsr /ich een steeds voornamere verwierf op dc cola-markt. De sn issen Pepst-ColacnnvaalCokevv erderheid (v; rend van 54 tol 56%) aan 'proevers' die Pepsi-Cola aanwees als de lekkerste cola. Nu het bewijs is geleverd dal maar een cola de lekkcrsic kan rijn. is liet lijd om de cam- jxiimc aan Ie [sassen Voorde Amerikaanse markt, waar werkelijk sprake is van een nck-aan-nck-raev lussen beide cola's, viel die beslissing in 1984. Er werd een nieuwe campagne gelanceerd, ge och I op dc |cugd van dc/c lijd. i «m daarmee een claim ie leg gen op hel heden én de Ine komsi I' moties imc rol in de ami vc them; widen vervaardigd l>c mu/ick en de beelden, alles straalt een uitnodigende li vkomsl uil De toekomst is voor Pepsi' is dc teneur van de boodschap Dc successen met dc cani|vagne logen c ilaten. AH gmolstc o' beschouwt men nog steeds dc indeling die Coca-C'ola vc .lit in liaar 99-jaar oude rei New Coke op de markt te brei TV-commercials De twee TV-commercials vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe campagne. Misschien heeft u ze al gezien. In de commercial Soundtruck lokt een handige Pepsi-verkoper op een geraffineerde manier de op het strand aanwezige mensen naar zijn truck met Pepsi-flesjes. De tweede commercial. Floats, laat het verblijf van twee astronauten in de ruimte zien, terwijl er nog maar één flesje Pepsi aan boord is. Om de cam pagne bij met name de han delendepers te.introdu ceren is een speciale Pepsi- campagne krant ontwik keld. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 5