werkmaatschappijen, ziet de Raad van Bestuur de gang van zaken bij Sogebra en El Aguila op middellange termijn met vertrouwen tegemoet. Zij ver wacht dat deze maatschappijen zich ook qua rendement bevredigend kun nen ontwikkelen. Wat de verkopen van El Aguila S.A. in Spanje betreft: deze stegen onder invloed van een mooie zomer. De ontwikkeling van de afzet van het in Spanje geimporteerde Heineken bier (waarvan de distributie met ingang van 1986 wordt verzorgd door El Aguila) noemt de Raad van Bestuur 'bevredigend'. Goede weersomstandigheden in Italië zorgden voor een herstel van de totale bierverkopen ten opzichte van 1984 met als gevolg een hogere afzet bij Birra Dreher S.p. A.zowel van de Ita liaanse merken als van het lokaal gebrouwen Heineken bier. De lichte groei die de Griekse bier markt in 1984 kende, werd in '85 voort gezet. Athenian Brewery S.A., waar Heineken en Amstel wordt gebrou wen, behaalde een hogere afzet. Een belangrijke versteviging van de concernpositie op de Griekse markt is gerealiseerd doordat Athenian Bre wery eind '85 de activa van de brouwe rij en mouterij van Breweries of Greece S.A. heeft overgenomen. Positieve berichten zijn ook te melden uit Ierland, waar afzet en marktaan deel zijn gestegen, voornamelijk door dat de verkopen van het Heineken merk zijn gestegen. Een groei, waar van verwacht wordt dat deze zich in de komende jaren zal voorzetten. Westelijk Halfrond Het zwaartepunt van de activiteiten op het Westelijk Halfrond ligt bij de export vanuit Nederland naar de Ver enigde Staten, Canada en het Carai- bisch gebied. Heineken behield in de V.S. z'n leidende positie in het segment van geimporteerde bieren, dat overi gens minder snel groeide dan voor heen. Ondanks verscherpte concurren tie is sprake van enige toename in de verkopen. De introductie van Amstel Light en Peroni bier op de Canadese markt en uitgebreide reclame-activiteiten zijn onder meer de factoren waardoor de marktpositie van Amstel Brewery Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens) Gedistilleerd en wijn 1982 1981 1982 1983 1984 1 Canada Ltd. verbeterde. Ondanks de zware concurrentiestrijd. In het Caraibische gebied bleef Puerto Rico de grootste exportmarkt, na de Verenigde Staten is het zelfs in grootte de tweede exportmarkt van Heineken. In dit belangrijke afzetgebied steeg opnieuw het marktaandeel van Heine ken. Bij onze deelneming Commonwealth Brewery Ltd. op de Bahama's zal in de loop van 1986 de nieuwe brouwerij in gebruik worden genomen. In het Mid den-Amerikaanse land Costa Rica werd een licentie-overeenkomst afge sloten met Florida Ice Farm Com pany S.A. voor het brouwen van Hei neken. Afrika Het verslag meldt dat in het algemeen kan worden gesproken van een goede ontwikkeling in Afrika. De omzet in Nigeria daalde. Dat komt door gebrek aan grondstoffen. Het probleem is dat diverse Afrikaanse landen door de economische situatie niet voldoende grondstoffen kunnen importeren voor de lokale brouwerijen, terwijl het kli maat zich veelal niet leent voor gerst- verbouw. Daarom is Heineken inten sief betrokken bij omvangrijke land bouwprojecten voor de grootschalige verbouw van lokale grondstoffen zoals mais en sorghum, een inheemse graan soort. Veel aandacht werd ook besteed aan het handhaven en zonodig verbe teren van de produktkwaliteit. Het belang in Brasseries, Limnaderies et Malteries du Zaire 'Bralima' S.A.R.L. in Zaire werd in 1985 ver groot tot 69,6%. Er werd overeen stemming bereikt over de verwerving van een belang van 51% in Brasseries de Bourbon S.A. op Réunion. Azië/ Australië/Oceanië Ondanks niet zo positieve ontwikkelin gen op economisch gebied in het Verre Oosten, waren de bierverkopen in 1985 hoger dan in 1984. De export naar het Verre Oosten, Australië en Ocea- nië ontwikkelde zich goed. Een stij gende lijn is ook te zien bij de -overi gens nog bescheiden- export naar de Volksrepubliek China. Vooruitzichten In de eerstkomende jaren zal het tempo van de winstgroei tijdelijk wor den afgeremd door de invloed van de kosten van herstructurering en rationa lisatie in enkele Europese landen. Het niveau van de investeringen voor uitbreiding en vervanging zal met 700 miljoen gulden ook dit jaar hoog blij ven. De Raad van Bestuur voorziet een mogelijk gunstige beinvloeding van de afzetmogelijkheden van de onderne ming door een verdere economische groei, met name in Europa. Voorts noemt zij de sterk gedaalde inflatie en de neerwaartse druk op de rentestand positieve factoren voor de resultaten- ontwikkeling. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 4