Groei van de onderneming zette zich voort JAARCIJFERS 1985 Het betrekken van de Spaanse werkmaatschappij El Aguila S. A. in de consolidatie en de hogere bierverko pen in onder meer Italië, Griekenland en in Afrika, heb ben ertoe geleid dat de omzet in 1985 wederom een opgaande lijn vertoont. De netto omzet steeg met 4,4% tot 6.402 miljoen en de netto winst nam toe met 15,8% tot 265 miljoen, onder andere door een verbetering van de marge en hogere verkopen. Ook de afzet van het onder toezicht van ons concern gebrouwen bier is geste gen en wel met 14,7% tot 39,6 miljoen hectoliter. Deze gegevens staan vermeld in het j aarverslag van Heineken N. V. over 1985, dat op 9 april jl. aan de pers werd gepre senteerd en vanaf die datum bij de portiers op de diverse vestigingen verkrijgbaar is. In het jaarverslag benadrukt de Raad van Bestuur dat het beleid in Europa erop gericht blijft om de onderneming te laten groeien tot een geintegreerde Europese brouwerij groep, met Heineken bier als het lei dende Europese biermerk. In dat ver band wordt in herinnering gebracht dat in de afgelopen tien jaar vele overna mes en participaties in brouwerijen zijn gerealiseerd. Daarbij zijn met name in de landen van de Europese Gemeenschap belangrijke investerin gen gedaan. Voorts zegt de Raad van Bestuur in de komende jaren voortdu rende aandacht te zullen geven aan het verder integreren en rendabel maken van de Europese belangen. Rationali satie en sanering, zoals aangekondigd voor Frankrijk, Spanje en Nederland, zijn daarbij noodzakelijk. Tevens is het beleid erop gericht de positie van Heineken te versterken als een drankenonderneming die over de gehele wereld werkzaam is. Personeel Telde het concern in 1984 circa 25.000 medewerk(st)ers, in 1985 waren het er meer dan 28.000. Een toename, die voor een belangrijk deel is toe te schrij ven aan het toevoegen van het perso neel van El Aguila. Europa Europa is het belangrijkste werelddeel wat afzet betreft van onze nationale en internationale biermerken. Want van de 39,6 miljoen hectoliter van het onder concerntoezicht gebrouwen bier dat in '85 is verkocht, werd 24,8 mil joen hectoliter verkocht in Europa. Een ontwikkeling die ook met belang stelling wordt gevolgd, is het initiatief van de Europese Commissie om in 1992 een vrije binnenmarkt tot stand te brengen met een vrij handelsverkeer binnen de lidstaten. Andere zaken die van belang zijn, zijn de Europese richt lijn inzake drankenverpakkingen die vorig jaar is aangenomen èn het zoge naamde Groenboek, waarin de Euro pese Commissie de landbouwproble matiek aan de orde stelt. Nederland In eigen land is de slechte zomer in negatieve zin van invloed geweest op de totale bierconsumptie. In de thuis- verbruikmarkt liep ons marktaandeel slechts in geringe mate terug, terwijl in de horecamarkt het aandeel stabiel bleef. Toch kon het totale resultaat van Heineken Nederland enigszins verbe teren. Wat de frisdrankenmarkt betreft, spreekt het verslag van een 'zorgelijke situatie', waaraan ook in '85 geen einde kwam. Hoewel de Nederlandse fris- markt licht toenam en het marktaan deel van Vrumona verder groeide, ble ven de resultaten van onze frisdranken vestiging onder druk staan. Kostenstij gingen, mede als gevolg van gestegen grondstofprijzen die nauwelijks in de verkoopprijzen konden worden door berekend, waren hiervan de voor naamste oorzaak. Zoals bekend, heeft Vrumona een herstructureringsplan uitgewerkt om het rendement te kun nen herstellen, hetgeen onder meer leidt tot een afslanking van het perso neelsbestand. Voor de gedistilleerdmarkt kenmerkte 1985 zich als een jaar waarin de gevol gen van de accijnsverhoging in 1984 merkbaar bleven. De prijsconcurren tie duurde ook in '85 voort. Deson danks is het marktaandeel van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland verbéterd in het Nederlands gedistil leerd- en advocaatsegment. Ook bij de afzet van wijnen is sprake van een toe name. In tegenstelling tot de algemene daling die de biermarkt in Frankrijk te zien gaf, is de afzet van Pelforth en vooral van het merk Heineken gestegen. Het omvangrijke investeringsprogramma voor Heineken France is in '85 vol tooid, voor de andere werkmaatschap pijen van Sogebra S.A. (Brasserie Pel forth en Union de Brasseries) is een plan tot modernisering en herstructu rering opgesteld. Vier onrendabele produktievestigingen zullen worden gesloten, terwijl in het kader van het moderniseringsprogramma in vijf andere brouwerijen een bedrag van 250 miljoen wordt geinvesteerd. Ook in Spanje staat een omvangrijke rationalisatie op het programma. Met de herstructurering van de El Aguila- groep (sluiting van drie brouwerijen en modernisering van vier brouwerijen) is èen investering van 325 miljoen gulden gemoeid. Als reden voor deze ingrij pende maatregelen in Frankrijk en Spanje geeft de Raad van Bestuur aan dat het rendement van de gehele onderneming slechts optimaal kan zijn, als alle afzonderlijke werkmaat schappijen over de modernste installa ties en de meest doelmatige werkme thoden beschikken. De investeringen in beide landen om dit te bereiken, zijn daarvan een voorbeeld. Hoewel in eer ste instantie de hiermee samenhan gende kosten van invloed zullen zijn op de resultatenontwikkeling van deze 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 3