In Memoriam Tj.G. Spoelstra In Memoriam P. de Jong In Memoriam A. Michel In Memoriam P. Bodart In Memoriam G. Mensing mona bedanken voor hun blijk van medeleven bij het overlijden van mijn man A.J. Mandjes. Mw. M.J. Mandjes-v. d. Poe! Voor de grote belangstelling en het medeleven tijdens de ziekteperiode en bij het overlijden van mijn man A. Michel, wil ik iedereen hartelijk bedan ken. Vooral chef en collega's van de Bedrijfsinkoop toonden dat hij bij hen geliefd was. Hiervoor mijn oprechte dank. Mw. A. Michel-Hokken OVERLEDEN Op 4 maart is overleden de heer J. KAT (92). De heer Kat trad op 4 oktober 1920 in dienst van de Amstel Brouwerij te Amsterdam. Op 1 januari 1958 ging hij met pensioen. Op 2 maart is overleden de heer C.H.P. van KINTS (73). Sinds 9 juni 1969 was de heer Kints werkzaam bij Vrumonatothij met pensioen ging op 1 februari 1978. Op 12 februari is overleden de heer F.C. van ROODE (83). Op 1 septem ber 1945 trad de heer van Roode in dienst van Heineken te Rotterdam. Op 1 juli 1967 ging hij met pensioen. Op 8 februari is overleden de heer H.J. HORLINGS (44). Sinds 15 juli 1974 was de heer Horlings in Amster dam werkzaam als tankreiniger. Sinds 1 februari 1980 was hij opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling. Op 17 maart is overleden de heer H. van LAARHOVEN (43) De heer Van Laarhoven trad op 20 april 1970 in dienst van Heineken Den Bosch als bedieningsman in de afdeling verpak ken. 1 juni 1974 werd hij opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling. Op 19 maart overleed op 58- jarige leeftijd de heer Tj.G. Spoelstra. Tjeerd Spoelstra trad in 1954 in dienst van Bokma te Leeuwarden, waar hij vele jaren op de afdeling retouremballage/ spoelerij werkzaam was. Na de overgang op eenmalig glas werkte hij enige tijd in de hand- werkafdeling. De laatste jaren beheerde hij de kantine. Door het overlijden van Tjeerd verliest het personeel van Bokma een lijne collega, die altijd in was voor een gezellig praatje of een geintje. Zelfs tijdens zijn ziekte, waarvan hij de aard en conse quentie volledig kende, bleef hij de Tjeerd zoals we die altijd ken den. Zijn instelling en geest kracht in deze periode heeft dan ook ons aller respect afgedwon gen. Wij hopen dat onze goede herinneringen aan Tjeerd Spoel stra voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie tot steun mogen zijn in deze moeilijke periode van hun leven. Op 17 maart bereikte ons het droeve bericht van het plotseling overlijden op 35-jarige leeftijd van Piet de Jong. Piet was sedert 17 februari 1975 in dienst van Heineken. Gedurende deze elf jaar heeft hij als produktiemede- werker in diverse functies dienst gedaan in de afdeling Verpakken van de brouwerij te Den Bosch. In deze tijd hebben wij hem leren kennen als een prettige en fijne collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden, die wij veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit zo plotselinge verlies. Piet, namens je collega's, rust in vrede. Na een langdurig ziekbed is op 10 maart op 62-jarige leeftijd toch nog vrij onverwacht overleden Toon Michel. De heer Michel is op 9 augustus 1946 in dienst getreden van Heineken. Jaren lang heeft hij zich door zijn colle gialiteit en humor gemaakt tot een zeer geliefd collega op de afdeling Bedrijfsinkoop te Zoe- terwoude en daarbuiten. In hem is een zeer gewaardeerd mede werker van ons heengegaan. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en naaste familie leden en wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te dra gen. Moge hij rusten in vrede. De heer Paul Bodart, Admini- strateur-Délégué van Ibecor S. A., is op 20 maart 1986 te Brus sel overleden. In hem verliezen wij een grote persoonlijkheid en een toegewijd directeur. Na zijn studie als civiel-ingenieur specia liseerde de heer Bodart zich in de brouwtechniek. Hij begon zijn loopbaan in 1953 te Leopoldville, in het voormalige Belgisch Con go, als waarnemer van de direc teur van de brouwerij aldaar. Na het overlijden van zijn vader werd hij benoemd tot Admini- strateur-Déiégué van de 'Brasse ries, Limonaderies et Malteries Africaines', thans Bralima S.A. te Zaire. In 1971 werd hij Admi- nistrateur-Délégué van Ibecor S.A. te Brussel, dat onder zijn leiding tot verdere bloei kwam. Behalve door zijn grote ervaring en werkkracht, onderscheidde Paul Bodart zich door zijn per soonlijkheid en zijn enthousias me, die hem een bekwaam en gewaardeerd medewerker maak ten. De herinnering die wij aan Paul Bodart bewaren, zal ons helpen op dezelfde weg en met dezelfde volharding voort te werken aan de ontwikkeling van de brouwerijen in Centraal Afrika en Ibecor te Brussel. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden op 9 maart jl. van Gerard Mensing, in de leeftijd van 55 jaar. Gerard Mensing werkte al op jonge leef tijd in het Heineken agentschap annex limonadefabriek van zijn vader. Het agentschap werd in 1973 verkocht aan Heineken. Vanaf dit moment werd Gerard vertegenwoordiger bij de dran kenhandel Kroon en Koop te Velsen, die later werd ingelijfd bij Drankenhandel Holland Noord te Alkmaar. Gerard was een harde werker en een bemin nelijk collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit grote verlies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 39