f r.vt HUWELIJK Den Bosch P.R. Martherus verpakkenmet mw. B. Laros Zoeterwoude L.J.J. Beljon (plaatselijkeadministratie) met mw. M.C. de Groot Mw. G.J. Bekooy kantinemet L. van Zandvliet GEBOORTE Amsterdam Sarah, d.v. W. Braithwaite (bottelarij) Den Bosch Ferry, z.v. J. Dubbeld (verpakken) Laura, d.v. N. Prada Paramio (verpak ken) Steven, z.v. J. Bouwman verpakken Lien, d.v. J. Rentmeester (brouwen) Nick, z.v. H.A.J.M. v.d. Meijdenberg (technologische dienst) Jeffrey, z.v. G. A. van Gelder (verpak ken) Horecagebieden Fleur, d.v. C. Beynes (CTDNoord-Hol land) Zoeterwoude Marcella, d.v. mw. M. Deckers-van Nierop (centr. seer. HTB) Joris, z.v. H.P.C. van Kempen Frédériek, z.v. F.A.D. de Wette (ver koop binnendienst GESLAAGD Amsterdam S. Suratman (marketing research) voor Marktonderzoek A Horecagebieden J GKramer (Verhoop Den Haag) voor de cursus vakbekwaamheid voor café bedrijf A. v.d. Bosch (verkoop Den Haag) Informatica voor Beginners Zoeterwoude E.J. v.d. Griend (energiebesparing HTB) Koude Techniek (Post HTO) Mw. L. Geenen (juridische zaken) NIMA-A J.J. v.d. Hoed (verkoopbinnendienst horeca) HEAO-BE B.M.D. Jonk (plaatselijkeadministratie) PD. Boekhouden C.M. v.d. Meulen (reprografie) Repro grafie Mw. Th.E.M. Ruijgrok (centraal beta lingsverkeer) PD. Boek houden G.W. Schuurman (I.A.D.) M.B.A. W. Spruit (budgettering en verslagge ving) Basisk. Informatica I Mw. P. Uitenbroek (loopbaanontwikke ling) NIMA-A K..I.A. van Veen (vorderingenbeheer) M.B.A. Mw A.A.D. Witké-Kelder (E.F.l. NederlandMEAO-secretarië le richting Mw. J. Zemienicki (correspondentie H.T.B.) Steno Nederlands Voor de cursus levensmiddelen, micro biologie en hygiëne zijn geslaagd: A. Wegewijs, B. van Eunen, W.P.D. Groeneveld, G. Vink en F. W.T. Mou nts van de afdeling verpakken. R. Tin dal, C. de Haas. F.D. Raymann. A.M.M. Scholts, J. Kolster. A.S. Schuller, R.F.B. Rijnbeek, R.W. Over- meer, E.H. Bloem en F.P.M. Walter van de afdeling brouwen F.O.M. Gerlag (verpakken) Cafébe drijf J.M. Korbee (M.I.T.) Magazijnmees ter H.J. Delannoy (bedrijfskantine) Basis cursus snackkeuken C. van Helden (brouwen) bedrijfstech- niek procesindustrie D.J. von Zboray (produktieoverhead) middelbare veiligheids kunde W. van der Est (brouwen) Middle Management F.D. van der Valk (storingsgroep verpak ken! MIT) electrisch booglassen ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden Mw. M.C. Braas (debiteurenadministra tie Noord-Holland) Zoeterwoude Mw. M. Deckers-van Nierop (centraal secretariaat HTB) BUITENLAND Brarudi S.A.R.L. BURUNDI Op 7 maart arriveerde de heer K. van der Brug voor verlof in Nederland. Hierna is hij werkzaam in Zambia als second engineer. Brasserie de Brazzaville CONGO BRAZZAVILLE De heer B. Vork heeft van 31 maart tot 1 juni verlof. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer F. H. M. F. Sassen is 26 april met verlof gekomen. Bralirwa RWANDA De familie Van Katwijk is naar Rwanda vertrokken, waar de heer Th.H. Van Katn'ijk de functie van chef limonaderie bekleedt. Bralima ZAIRE De heer Ch. Bussmann is vanaf 22 februari met verlof in Zwitserland. De heer Luk vertrok in april naar Zaire voor een detachering van een halfjaar als specialist de montage. De heer Th. M. Zwart is naar Zaire gereisd om de functie van hoofd technische dienst op het hoofdkantoor te Kinshasa op zich te nemen. 26 Dreher S.p.A. ITALIË De heer W.A.J. G. Reijers is naar Popoli vertrokken, waar hij werkzaam is als quality controller. South Pacific Brewery PAPUA NIEUW GUINEA De heer R. P. W. H. van Zon is in april naar Port Moresby vertrokken, waar hij de functie van technological con troller op zich neemt. Belo Horizonte BRAZILIË De heer 7. de Deyn is op 1 april vanuit Singapore in Rio de Janeiro aangeko men, waar hij werkzaam is als technical adviser. SINGAPORE De heer R. Duursema is in februari naar Singapore gereisd, waar hij de functie heeft van regional export office mana ger, terwijl de heer J.M. Blijham sinds 19 april als technological controller in Singapore is. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw bedankt voor: aandacht - attenties - bezoek - bloemen - brieven - cadeau's - drank - hapjes - hoofdrol - kusjes - presentjes - telegrammen - wensen - enzovoort. P.A.G.A. Janssens Na de viering van mijn 40-jarig jubi leum kon ik niet veel meer zeggen, want ik was er stil van geworden. Schrij ven gaat nog welDaarom hierbij allen hartelijk bedankt voor de vele geluk wensen. H. van Hoorn Mede namens mijn vrouw zeg ik ieder hartelijk dank, die op enigerlei wijze heeft meegewerkt mijn afscheidsrecep tie tot een onvergetelijke dag voor ons te maken. Ook een ieder, die dit heeft gedaan in de vorm van brieven of bloe men, hartelijk dank. Dc mooie cadeaus en niet te vergeten de "kaart- makers" hebben er mede toe bijgedra gen dat wij aan deze dag nog vaak met veel plezier zullen terugdenken. Joop Eerbeek Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg u allen hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en cadeaus die mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. P.E. Röhrig Hiermede wil ik mede namens mijn vrouw, dochter en schoonzoon, de directie en allen die aanwezig waren op mijn afscheidsreceptie, bedanken voor de goede wensen en cadeau's die we mochten ontvangen. Het was voor ons een onvergetelijke dag. A. van Dalen Langs deze weg wil ik directie, werkne mers en oud-werknemers van Vru- 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 38