H. van Hoorn C. van Krimpen P.A.G.A. Janssens G. Schutte Den Bosch- Op 21 februari vierde het hoofd Cen traal Magazijn, de heer J. van Hoorn, vergezeld van zijn echtgenote, zijn 40-jarig jubileum. De heer Van Zon sprak als eerste tijdens de receptie. Hij vond het een grote eer als 'broekje in de Heineken-branding' zo'n oudge diende te mogen bedanken voor 40 jaren volledige inzet en betrokkenheid bij alles dat Heineken is. Vervolgens liet hij de loopbaan van de heer Van Hoorn de revue passeren. In dat overzicht werd Rotterdam als eerste vestigingsplaats genoemd, maar ook Singapore, Amsterdam, Den Bosch en Zwolle. Tot slot sprak de heer Van Zon zijn dank uit, vooral omdat het zonder mensen zoals de heer Van Hoorn voor onze jongere generatie niet mogelijk zou zijn in zo'n bijzon der bedrijf te kunnen starten. Hierna werd een bureaulamp overhandigd. Vervolgens boden de heren Van den Eisen en Maréchal een cassetterecorder en bloemen aan namens de afdeling. De heer Duijnstee gaf een kort overzicht van het geen de heer Van Hoorn voor de commerciële dienst heeft gedaan en drukte hiervoor zijn waardering uit met een kistje wijn. Een dankwoord van de heer Van Hoorn besloot het officiële gedeelte. m IP® Rotterdam- Op 10 maart vond in de Raadskelder de jF ™j receptie plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubi- laffiiaP leunt van de heerC. van Krimpen. De heer Redelé memoreerde tijdens de druk bezochte receptie, waarbij de aanwezigheid van vele gepensioneerden opviel, dat de heer Van Krimpen zijn eerste schreden heeft gezet in het depot van de Amstel brouwerij aan de Keileweg te Rotterdam, waarvandaan de klanten in het horecagebied West-Neder land/Zeeland werden beleverd. Na de fusie in juli 1966 kwam de heer Van Krimpen bij drankenhandel Havenstad. Daar was hij eerst als magazijnchef en sinds 1974 als groeps leider expeditie werkzaam. De bedrijfsleider van Haven stad, de heer Van Bree, bedankte vervolgens de heer Van Krimpen voor zijn inzet en de samenwerking. Hij vertelde enkele anekdotes, waaruit de passie van de jubilaris voor kaarten en fruitautomaten duidelijk bleek. Ook zijn liefde voor de voetbalvereniging Neptunus kwam ter sprake. Tot slot overhandigde de heer Van Bree namens het personeel het cadeau aan de heer Van Krimpen. i5#!®5 Den Bosch- Op 3 maart werd het jubileum gevierd IF "J van de heer Janssens. Tijdens de receptie zei de heer fea IsP Beukhof dat de heer Janssens vanaf diens indienst treding altijd veel werk heeft verzet op plaatselijk en op lan- delij k niveauVanaf 1970 deed hij dat als chef van de plaatse lijke administratie. De heer Beukhof omschreef hem als iemand met een grote deskundigheid en als een prettige, sociaalvoelende baas. Naast zijn werk was hij bestuurslid van de V.M.H.R en speelden de Heineken Bowling Club en de zaalvoetbalclub 'De RA.G.A.-Boys' (met een jaarlijks toernooi een begrip geworden in Den Bosch) een grote rol in zijn leven. Voorts maakt de jubilaris al vele jaren deel uit van de Commissie van Advies van de Heineken Fanfare. De spreker dankte de heer Janssens voor zijn inzet en overhan digde het personeelscadeau, waarna medewerkers van de afdeling 'In de hoofdrol' opvoerden. Op ludieke wijze belichtten zij een aantal episoden uit de loopbaan van de jubilaris. Onder de indruk van dit alles dankte de heer Jans sens alle aanwezigen om vervolgens op de toekomst te toos ten. rtlf81 Zwolle- Op 10 maart vond onder grote belangstel- gp Hi ling de viering plaats van het jubileum van de heer lajiJjP G. Schutte, bouwkundige bij het Heineken Bouw bureau. De heer Solinger gaf eerst een beschrijving van de loopbaan en verdiensten van de heer Schutte. Met name legde hij het accent op de vele, meest uiteenlopende, diplo ma's die in alle jaren zijn behaald. Tot slot overhandigde hij de gouden speld en het cadeau van de collega's. Daarna pre zen de heren Teeken en De Jonge namens de verschillende horecagebieden de heer Schutte om zijn opstelling en inzicht: hij was het die van de bouwkundige een commer ciële bouwkundige heeft gemaakt voor hun gebied. Ook de heer Stolte van de CTD dankte de jubilaris voor de samen werking met zijn afdeling. Op ludieke wijze, d.m.v. een 25- meter lange pytonslang, bood hij het cadeau aan van zijn afdeling. De jubilaris bezorgde op zijn beurt de aanwezigen plezierige momenten door op humoristische wijze een aan tal van de verkoopmedewerkers de revue te laten passeren. Tevens bleek hij een trofee ingesteld te hebben voor 'de man met de grootste bek'. Opvallend element in zijn slotwoord was zijn dank aan de heer Kranenberg, die de receptie bij woonde, en zijn bijdrage aan de promotie voor de Olympi sche Spelen. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 37