Hi iiiiiitiSlfHR in tiniimiiiiR Afscheid A. Yerduyn Afscheid J.A.W. de Groot p.v i M «VmI USI jP.v. Lp: H« 9 ijl.vq.sf Den Bosch- Omdat de heer Verduyn per 1 april heeft geko zen voor de Overbruggingsregeling, vond op 21 maart een afscheidsreceptie plaats. In de Cambrinuskelder sprak de heer Brouwer, wachtchef verpakkende scheidende toe. Hij memoreerde dat de heer Verduyn inclusief zijn 15 dienstja ren bij Heineken een lang en gevarieerd arbeidsleven achter de rug heeft. Via de kwekerij, schoen- en chemische indus trie kwam hij bij Heineken Den Bosch in dienst als bedie ningsman in de afdeling verpakken. Hij vervulde diverse functies aan de produktielijnen. Aangezien al snel bleek dat hij een zelfstandige functie ambieerde en over administra tieve kwaliteiten beschiktekreeg hij een functie in het botte larijmagazijn, toen daar tien jaar geleden een plaats vrij kwam. Volgens de spreker heeft de heer Verduyn zich doen kennen als een man van weinig woorden en als een prettige collega, die zijn werkzaamheden tot tevredenheid uitvoer de. Nadat de heer Brouwer de heer Verduyn had bedankt voor het vele goede werk dat hij voor Heineken heeft ver richt, kreeg de heer Verduyn onder couvert het cadeau van het personeel overhandigd. Den Bosch- Op 28 februari vond een receptie plaats omdat de heer J.A.W. de Groot gekozen had voor de Overbrug gingsregeling. In de Cambrinuskelder zei de heer Peet het niet vreemd te vinden dat de heer De Groot blij is te kunnen stoppen met werken. Want in totaal heeft hij ruim 46 jaar gewerkt, waarvan bijna 25 bij Heineken. In die tijd heeft hij diverse functies vervuld. Allereerst als colonne-opziener in de bottelarij, vervolgens onder meer als onderchef van een hele ploeg en als wachtchef planning en registratie. De heer Peet deed vervolgens een greep uit de vele bijzondere voor vallen en typische hoedanigheden van de scheidende. Ook in de familiekring was Heineken nummer 1 voor hem: bin nen Heineken Den Bosch komt de achternaam 'De Groot' meerdere malen voor. Tot slot wenste de heer Peet het echt paar De Groot nog vele jaren in goede gezondheid met elkaar, de kinderen en de kleinkinderen en hij dankte hen voor alles dat ze voor het bedrijf hadden gedaan. Na de over handiging van de personeelscadeaus. een bandschuurma- chine en sigaren, zegden drie kleinkinderen een afscheids vers op voor hun grootvader. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 36